Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Äldres psykiska hälsa

Andelen äldre personer ökar och allt fler når hög ålder idag. Förekomsten av psykisk ohälsa bland personer över 65 år är omfattande. Många drabbas någon gång av depression. Besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär är vanligt hos äldre.

Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan göra mer för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Det handlar både om förebyggande och främjande insatser. Med äldre avses individer från 65 år och uppåt. En omfattande kompetenshöjning inom kommuner och region kommer att ske de närmaste åren. Kompetenssatsningar ska vara verksamhetsnära och baseras på reella behov.

Jönköpings län vill:

• synliggöra och uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre i högre grad än vad som sker idag

• skapa förutsättningar för personal inom både kommun och region att möta och hantera psykisk ohälsa och psykisk sjukdom hos äldre

Detta ska vi göra för att uppnå en jämlik vård och omsorg, oavsett ålder, boendeform, psykisk eller somatisk hälsa, med utgångspunkt från individens behov.

Ökad trygghet

Med kompetenshöjning förväntas en ökad upplevelse av trygghet hos den personal som möter äldre med psykisk ohälsa. De äldre ska uppleva en trygghet och ett bra bemötande av personalen. Utvärdering av kompetenssatsningen kommer att ske genom att frågor ställs till medarbetare och brukare eller patient vid ett antal givna mätperioder.

Samverkan mellan region och kommuner är en förutsättning för att lyckas i detta utvecklingsarbete. Att genomföra aktiviteter gemensamt, där personal från kommuner och region får möjlighet att träffas och kompetensutvecklas tillsammans, har positiva bieffekter och ska eftersträvas.

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom, 2014 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-03-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling