Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Dialogutbildningar

Vad är en dialogutbildning?

Dialogutbildning är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Dialogutbildningen är framtagen i Region Skåne. Region Jönköpings län är, genom kommunal utveckling, det första länet som valt att köpa in den till sin personal.

Varför genomföra dialogutbildning?

Under de senaste åren har forskning om återhämtning från psykisk ohälsa resulterat i ny kunskap som fått relevans för såväl socialtjänstens som psykiatrins verksamhetsfält. Allt fler verksamheter som ger stöd och vård till människor med psykisk ohälsa syftar att bli mer återhämtningsinriktade. Det innebär att verksamheter fokuserar mer på insatser som främjar individens önskemål och delaktighet och mindre på omsorgsinriktade insatser som främst fokuserar på symtom eller funktionsnedsättning.

Det utbildningsarbete som sedan 2010 har bedrivits i Jönköpings län kring ett återhämtningsinriktat arbetssätt, dialogutbildningar, resurspersoner och återhämtningsombud, ligger i linje med nationell och internationell forskning och utveckling.

Nyckelkomponenter i ett återhämtningsinriktat perspektiv enligt forskningen är:

  • Goda relationer
  • Stödjer personens egen definition av återhämtning
  • Organisationens engagemang
  • Främjar medborgarskap

(Le Boutiller, 2011)

När är dialogutbildning aktuellt?

Dialogutbildning kan med fördel användas i ett utvecklingsarbete där idéverkstaden får en viktig del i det fortsatta arbetet.

Syftet är att skapa en dialog mellan deltagare och utbildare kring bemötande, relationsskapande och delaktighet i samband med vård och stödinsatser samt individens eget arbete med sin återhämtning. Tanken är att stimulera till diskussion och reflektion där såväl deltagarens och utbildarens åsikter och tankar är lika viktiga för att det ska bli en bra utbildning.

Hur går en dialogutbildning till?

Utbildningen kan ske i en hel arbetsgrupp eller enhet på plats i verksamheten. Utbildningen sker på arbetsplatsen och leds av två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen genom egen ohälsa eller som anhörig eller närstående. I utbildningen varvas egenupplevda berättelser, värderingsövningar, diskussionsmoduler och forskning.

Under senare tid har det visat sig att det är givande om deltagarna i utbildningen har fler perspektiv än det professionella. Att bjuda in personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har koppling till verksamheten, kan genom utbildningen diskutera förbättringsområden med personalen.

Utbildningen är sammanlagt 8 timmar fördelat på två halvdagar. Utbildningen är uppbyggd kring följande tema:

  • Skapa kontakt och etablera allians
  • Bli samarbetspartners
  • Eget arbete med återhämtning
  • Idéverkstad

Lämpligt antal deltagare är 15-20 personer.

 

 

 

 

Kontakt

Sara Thil
FoU-ledare

076-783 78 18

Malin Forslund
FoU-ledare

072- 525 84 03

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling