Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Samordning mellan hjälpmedelsområden

En samordning skall ske mellan de olika hjälpmedelsområdena skall finnas. Den syftar till

 • att skapa samsyn mellan olika funktionsnedsättningar avseende hjälpmedel,
 • att ge personer med olika funktionsnedsättningar en likvärdig behandling och service oavsett hjälpmedelsområde, boendeform, bostadsort och huvudman,
 • att tydliggöra hjälpmedel som en viktig del i vård och behandling i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och kommande Patientlag,
 • att tillämpa kommande patientlag avseende information och valmöjligheter på samma sätt inom alla områden,
 • att verka för att behovs bedömning och förskrivning av hjälpmedel utförs på ett likvärdigt, patientsäkert, kompetens- och kostnadseffektivt sätt.

Samordningen skall ske i enlighet med gällande värdegrund för hjälpmedelsverksamhet i samverkan:

 • Vi utgår från patientens/brukarens behov.
 • Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser.
 • Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
 • Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

bildflode

Politiska nivåer

Regionsstyrelse och respektive kommunstyrelser eller motsvarande politisk nivå i kommuner och landsting har det övergripande ansvaret och fattar beslut om policy, regler och avgifter inom samtliga hjälpmedelsområden.

Läns-LAKO eller motsvarande ger uppdrag och fattar beslut i gemensamma hjälpmedelsfrågor.

Styrgrupp för hjälpmedel

Styrgruppen för hjälpmedelscentralens verksamhetsområde är ett tjänstemannaorgan som svarar för den övergripande styrningen av de olika hjälpmedelsområdena samt samordning mellan huvudmännen. Styrgruppen är beredande organ för de beslutsärenden inom hjälpmedelsområdet som skall föreläggas respektive huvudmans politiska beslutsorgan.

Styrgruppen består av fem representanter från länets kommuner och två representanter från Landstinget. Ordförande i styrgruppen utses av kommunerna. Varje huvudman utser sina representanter. Verksamhetschefen för hjälpmedelscentralen deltar som adjungerad i styrgruppens möten. Sakkunniga adjungeras vid behov. Styrgruppen bör utökas med en kompentens från landstinget som representerar de tillkommande områdena.

Styrgruppen skall följa upp såväl verksamheterna som det ekonomiska läget. Det formella budgetansvaret kvarstår tills vidare i den befintliga organisatoriska strukturen. Uppföljningen av verksamheterna skall bland annat ske via fastställda kvalitetsparametrar. Kvalitetsparametrarnas utformning och målvärden fastställs av styrgruppen och kan vid behov ändras och kompletteras via nya ställningstaganden i styrgruppen.

Styrgruppen beslutar om smärre justeringar av regelverket mot brukarna.

Styrgruppen ansvarar för att arbetsuppgifter, utformning och mandat i de olika grupper som behövs för att skapa samverkan och delaktighet blir så ändamålsenliga som möjligt. Styrgruppen beslutar även om sammansättningen av deltagare i grupperna. Denna sammansättning skall i största möjliga utsträckning spegla proportionerna i den verksamhet man behandlar i respektive grupp. Styrgruppen utser ordförande i tjänstemannagruppen för samordningsfrågor.

Styrgruppen svarar även i fortsättningen för uppföljning och utvärdering av det samverkansavtal som finns mellan kommunerna och landstinget avseende hjälpmedelscentralens ansvarsområde. De initierar det arbete som behöver göras inför eventuell förlängning eller förändring av avtalet.

Tjänstemannagrupp för samordning

En tjänstemannagrupp för samordning, planering och beredning bildas. Syftet med gruppen är att skapa en likvärdig grundsyn inom och mellan de olika hjälpmedelsområdena. Gruppen skall verka för lika vård och rättvisa inom hjälpmedelsområdet oavsett funktionsnedsättning, bostadsort, boendeform och huvudman.

Gruppen skall bestå av representanter för

 • Audionommottagningarna
 • Syncentralen
 • Ortopedteknisk verksamhet
 • Hjälpmedelscentralen
 • Läkemedelsnära produkter
 • Behandlingshjälpmedel

Tjänstemannagruppen får uppdrag från styrgruppen och bereder frågor inom hjälpmedelsområdet och tar fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag.

Tjänstemannagruppen skall verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning samt bidra till och följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. Gruppen skall arbeta med gemensamma frågor såsom tillämpning av lagstiftning, förskrivningsprocess, behovsbedömning, information, uppföljning mm.

Hjälpmedelscentralen ansvavrar för

 • samordna tjänstemannagruppens arbete
 • kontaktperson för nationella hjälpmedelsdatabasen och tema hjälpmedel på 1177.se
 • administrera länets del av nationella hjälpmedelsdatabasen
 • sköta löpande förvaltning, publicering och tolkning av regelverket

 

Uppdaterad: 2018-09-28
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum