Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Åtgärder högriskläkemedel insulin

Allmänt:

 • Undvik att förskriva/rekvirera "look-a-like", dvs förpackningar, preparatnamn eller insulinpennor som är lika.
 • Vid ordination och hantering, var observant på att insulin numera finns i flera olika styrkor (100E/ml, 200E/ml etc).
 • Ordination av insulindos ska endast dokumenteras i läkemedelslistan, se rutin Dokumentation av insulindoser (särskild behörighet)
 • Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera insulinet på ett patientsäkert sätt.
 • Subkutan administrering ska ske med insulinpenna eller insulinspruta. Använd insulinpenna/spruta som den som administrerar (patient/personal) är trygg med. Olika insulinpennor finns att testa på Metodikum.

Sluten vård:

 • Begränsa sortimentet av insuliner på vårdenheten.
 • Insulin utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer med patienten.
 • Sticksäkra nålar ska användas av personal vid iordningställande och administering. För instruktion kring nålarna, se film på leverantörens hemsida BD-videoarkiv
 • Insulindos given med insulinspruta ska iordningställas från ampull (inte från insulinpenna)
 • Säkerställ rutiner för ordination av infusionspump med insulin.
 • Använd standardiserat spädningsschema vid insulin-infusion.
 • Vid självmedicinering på vårdenhet, säkra att ansvarsfördelning mellan personal och patient gällande insulindoser och blodsockermonitorering finns och är känd på enheten.
 • För att kunna monitorera blodsocker parallellt med insulindoser kan mallen "p-socker" ordineras i läkemedelslistan. Rekommenderat arbetssätt finns i rutin Insulin och plasmaglukos (särskild behörighet).
 • Om blodsocker behöver monitoreras tätt under dygnet (mer än 6 tillfällen per dygn) kan särskild papperslista användas Övervakningslista insulin plasmaglukos (särskild behörighet)
 • Säkerställ att Glukagon eller Glukos 300 mg/ml finns tillgängligt i nära anslutning vid administrering av insulin Läkemedel som kan motverka/ häva effekt av högriskläkemedel.
Uppdaterad: 2018-12-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service