Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Äldre och läkemedel

Kommuner och region arbetar tillsammans i ett projekt för att eliminera patientsäkerhetsrisker kopplade till hantering av läkemedel delad i dosett. Det handlar också om arbetsmoment såsom tidsåtgång och samverkan mellan olika parter som är inblandade i läkemedelskedjan mellan slutenvård, primärvård och hemsjukvård.

"Det här är både nödvändigt och viktigt för att säkra läkemedelsprocessen och skapa en hög patientsäkerhet. En effektiv process ska också bidra till att vårdpersonalens tid används effektivt. Projektet kommer att ge vinster för både patienter och vårdpersonal", säger Ulla Henriksson, socialchef i Eksjö kommun och medlem i styrgruppen för läkemedelsprojektet.

Sju apotekare (6 heltidstjänster) kommer under ett år att vara knutna till arbetet. Tjänsterna finansieras gemensamt av regionen och kommunerna i länet. Dessutom kommer en följeforskare att följa projektet.

Spridning i länet

Den närmaste tiden handlar främst om att sprida information om det pågående arbetet och att möta så många som möjligt av de verksamheter som berörs.

Ett pilotprojekt pågick i Nässjö kommun under 2014. Så här säger Margareta Lägervik, MAS i Nässjö, om det: "Det är positivt att Nässjö har fått vara pilotkommun i länets läkemedelsprojekt. Säker läkemedelshantering är en prioriterad fråga för alla och våra sjuksköterskor har varit väldigt engagerade".

Läkemedelsprojektet - optimerad läkemedelshantering för patienter i ordinärt och särskilt boende (nytt fönster)

Kontakt

Ann Lund
Teamchef äldre

072-525 84 05

Uppdaterad: 2017-10-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling