Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val - allmän information

Fritt val av hjälpmedel är ett alternativt sätt att få hjälpmedel som syftar till att öka brukares inflytande vid val av hjälpmedel. Huvudmännen rekommenderas att erbjuda fritt val av hjälpmedel i enlighet med gällande lagstiftning från och med 2015. Jönköpings län har påbörjat införandet av detta. Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel av landstinget, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition.

 • Bedömning av patientens behov skall göras på samma sätt som vid en vanlig förskrivning, det medicinska behovet ligger till grund för ställningstagandet.
 • Ordinarie regelverk gäller även vid förskrivning enligt fritt val av hjälpmedel.
 • Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns för närvarade för 3-hjuliga alt handdrivna cyklar, påhängscykel till rullstol, aktivrullstolar och vissa barnhjälpmedel

Information till dig som är brukare 

Om du som brukare är intresserad av att tillämpa Fritt val av hjälpmedel fråga din förskrivare. Vissa hjälpmedel för personer med rörelsenedsättning och hörselnedsättning ingår i fritt val av hjälpmedel.
För närvarande kan fritt val vara aktuellt vid förskrivning av

 • 3-hjuliga alt handdrivna cyklar, påhängscykel till rullstol
 • Aktivrullstolar (ej vid första förskrivningstillfället)
 • Vissa barnhjälpmedel ( i första hand rullstolar och sittvagnar)

Detta gäller om du tillsammans med din förskrivare kommit överens om att välja Fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition

När du har kommit överens med din förskrivare om att tillämpa fritt val får du en rekvisitionen som innehåller en beskrivning av det aktuella hjälpmedlet och hur mycket du maximalt får i bidrag för att köpa hjälpmedlet. Beloppet skall även täcka underhåll, reparationer och eventuella reservdelar under de kommande 5 åren (för cyklar gäller 7 år). Det hjälpmedel som du köper äger du och ansvarar själv för inköp, hantering och skötsel. Det hjälpmedel som lämnas ut mot rekvisition ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen. Endast rekvisition i orginal som är underskriven av hjälpmedelscentralen gäller. Rekvisitionen gäller i tre månader. Du kan själv lägga till pengar om du vill köpa en dyrare produkt.

Det är viktigt att du väljer ett hjälpmedel som motsvarar det behov du har och att du kan nyttja det på ett säkert sätt.

När du köper hjälpmedel med rekvisition

Företaget du handlar av måste kunna skicka en faktura till Region Jönköpings län. Egna personliga utlägg (kvitton) kan inte ersättas.
Det är extra viktigt när du handlar på postorder/näthandel att komma överens med företaget om hur ni skall hantera rekvisitionen och den kommande fakturan.
På rekvisitionen finns hänvisning till var butiken/leverantören hittar mer information.

Om produkten/hjälpmedlet inte fungerar som utlovats eller går sönder av annat skäl än slitage skall du vända dig till stället där du köpt produkten och reklamera precis som med alla andra produkter du själv köper.

Information till dig som förskrivare

Fritt val av hjälpmedel är en möjlighet för brukare att själva välja vissa hjälpmedel. Valet kan även göras med hjälp av närstående. Brukaren får efter en behovsbedömning av dig som förskrivare en rekvisition på typ av hjälpmedel och anvisat belopp. Brukaren köper, äger och ansvarar sedan för sitt hjälpmedel. Hjälpmedlet ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen.

Fritt val av hjälpmedel kan tillämpas när ett hjälpmedel förskrivs för första gången (ej aktivrullstol) eller när ett hjälpmedel ska bytas ut.

 • Handboken Hjälpmedel i Jönköpings läns ordinarie regelverk gäller. 
 • Behovet av hjälpmedel ska vara varaktigt.
 • Hänsyn ska tas till om det medicinska behovet medför ett frekvent byte av hjälpmedel - då är inte fritt val av hjälpmedel lämpligt.

Behovsbedömning

Förskrivaren gör en behovsbedömning. Väljer brukaren att göra ett fritt val av hjälpmedel bedömer förskrivaren att brukaren eller närstående kan anförtros uppgiften att:

 • Välja rätt hjälpmedel utifrån sitt behov
 • Inhandla hjälpmedlet
 • Via bruksanvisning och skötselinstruktion hantera sitt hjälpmedel

I den fortsatta processen kan stöd ges av förskrivaren på olika sätt t ex med träning och uppföljning.

Beslut om egenvård vid fritt val

När brukare och förskrivare är överens om att tillämpa fritt val betraktas den fortsatta processen som egenvård. Detta dokumenteras i patientjournal. Brukaren erhåller en rekvisition för att inhandla ett hjälpmedel som motsvarar brukaren behov. Brukaren äger och ansvarar för sitt hjälpmedel. Läs mer Förskrivning enligt fritt val.

Uppföljning

Förskrivaren har alltid ett uppföljningsansvar som omfattar själva egenvårdbeslutet och att målsättningen med rehabiliteringsprocessen uppnåtts.

Viktig information till brukaren

 • Informera om att brukaren äger sitt hjälpmedel och att brukaren skall vända sig till  butiken där hjälpmedlet är inköpt vid reklamationer, garantifrågor mm.
 • Konsumentköplagen gäller för dessa inköp.
 • Ge brukaren så mycket stöd och information som möjligt så att det fria valet blir ett bra val för brukaren.
 • Uppmana brukaren att ta reda på vem/vart han/hon vänder sig för att få service på sitt hjälpmedel.
 • Rekvisitionen gäller i tre månader.
 • På rekvisitionen finns hänvisning till var butiken/leverantören finner mer information.
 • Att brukaren vänder sig till sin förskrivaren när hjälpmedlet är utslitet eller om nya behov uppstått.

Tillvägagångssätt vid förskrivning

Hjälpmedel enligt fritt val skall förskrivas i SESAM precis som övriga hjälpmedel. Kontakta vår kundservice på telefon. Kundservice dokumenterar förskrivningen i SESAM och skickar ut en rekvistion till brukaren.

Information till dig som leverantör

När förskrivare och brukare kommit överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel får brukaren en rekvisition. Denna rekvisition lämnar brukaren till butiken/leverantören. Endast rekvisition i orginal som är underskriven av hjälpmedelscentralen gäller. Det hjälpmedel som lämnas ut mot rekvisition ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen.

För att du som butik/leverantör skall kunna leverera ett hjälpmedel och få betalt från Region Jönköpings län måste du fakturera regionen enligt de instruktioner som finns på rekvistionen. Rekvisitionen anger det belopp som maximalt kan faktureras regionen. Endast ett hjälpmedel kan säljas per rekvisition. Om varan kostar mer får brukaren betala merkostnaden själv. Observera att rekvisitioner som har passerat utgångsdatum ej längre är giltiga. Om brukaren återlämnar hjälpmedlet inom tiden för ångerrätten skall fakturerat belopp återbetalas (krediteras) Regionen.

Service
Beloppet på rekvistionen skall även täcka kostnaden för service och underhåll. Leverantörer som erbjuder service skall fakturera servicekostnaden när service utförs. Observera att det totala beloppet är det som anges på rekvistionen och att brukaren får betala när beloppet ej täcker servicekostnaden. Rekvisitionsnumret från inköpet av hjälpmedlet måste uppges för att kunna fakturera i systemet.

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

WebSesam

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenHjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service