Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av primärvården 2015

Region Jönköpings län bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter. De redovisade resultaten gäller februari 2015.

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2014 regionens krav på tillgänglighet enligt vårdgarantin, läkarmedverkan i hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård. Detsamma gäller kraven på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd.

Resultat per vårdcentral

Översikt - antal godkända vårdcentraler

Krav

Definition och mål

Bedömning förklaring

Länkar till översikter/krav:

 

Excellent

Grön

Gul

Röd

Svart

Filial

Filialens lokaler uppfyller krav på ändamålsenlighet och tillgänglighet och det finns nödvändig medicinteknisk utrustning.

8

0

Hälsosamtal

Andel bland 40-, 50- och 60-åringar som genomgått hälsosamtal. Region Jönköpings läns mål: 50 %. Godkänd: >30 %.

21

22

3

0

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

34

10

4

0

Läkemedel – förskrivning till äldre

Följer Läkemedelskommitténs förskrivningsmål för långverkande bensodiazepiner, NSAID, neuroleptika, propiomazin och tramadol till 75 år och äldre.

12

36

0

0

Medicinteknisk utrustning

Obligatorisk utrustning: EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator och bladderscan. Excellensnivå: även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop, doppler för pulsmätning och alkomätare.

37

10

1

0

0

Patientjournal
– diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

42

6

0

0

Patientjournal
– utskrift och signering

>75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar och >90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum. Excellensnivå: >75% utskrivna anteckningar inom 72 timmar och >90% signerade inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

14

18

11

5

0

Patientjournal
– vårdbegäran

Akuta remisser skickas samma dag och planerade remisser skickas inom 7 dagar. Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

44

3

1

0

Psykisk hälsa

Erbjuder insatser från ett psykosocialt team.

47

0

1

0

Rehabiliteringsgarantin

Lever upp till nationella rehabiliteringsgarantin (erbjuder multimodal behandling, kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi).

38

9

1

0

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

48

0

0

0

Specialistutbildning (ST) för läkare

Har minst två verksamma specialister inom allmänmedicin varav minst en har genomgått regionens handledarutbildning.

37

0

Vården av de mest sjuka

Har en namngiven medarbetare i funktionen som samordnare för de mest sjuka.

48

0

0

0

Öppettider

Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00  eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdcentralen är stängd.

48

0

0

0

 

Förklaring av bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Avvikelse
Svart Grav avvikelse

 

Excellent (EX) anger mycket hög kvalitet. Bedömningen används endast för medicinteknisk utrustning och patientjournal - utskrift och signering.

Vid lätt avvikelse (gul) ansvarar vårdenheten för eget förbättringsarbete med egenkontroll enligt exempelvis PGSA-metoden. Återkoppling vid nästa uppföljningsbesök. Kvarstår gul avvikelse vid nästa kontroll blir avvikelsen automatiskt röd.

Vid avvikelse (röd) ska åtgärdsplan upprättas och inlämnas till regionen inom två veckor. Avvikelsen ska åtgärdas inom tre månader. Om inte avvikelsen åtgärdas inom tidsperioden kan regionen göra kvalitetsavdrag.

Vid grav avvikelse (svart) kan vårdcentralen omedelbart stängas.

 

 

 

2016

Uppdaterad: 2016-06-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv