Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av primärvården 2016

Region Jönköpings län bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter. De redovisade resultaten gäller 2015 eller februari 2016.

Samtliga vårdcentraler uppfyllde 2015 regionens krav på tillgänglighet enligt den nationella vårdgarantin, läkarmedverkan i hemsjukvård, korttidsboende och särskilda boendeformer samt palliativ vård. Detsamma gäller kraven på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd.

36 vårdcentraler har krav på sig att lämna åtgärdsplaner för sammanlagt 83 avvikelser. 47 av dessa är avvikelser som inte åtgärdats sedan 2015 års uppföljning. De gäller främst utskrift och signering av läkaranteckningar och förskrivning av läkemedel till äldre. Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten 2016.

Vårdcentralerna uppdrag kring vårdsamordning för de mest sjuka redovisas efter särskild uppföljning hösten 2016. 

Resultat per vårdcentral

Översikt - antal godkända vårdcentraler

Krav

Definition och mål

Bedömning förklaring

Länkar till översikter/krav:

 

Excellent

Grön

Gul

Röd

Svart

Filial

Filialens lokaler uppfyller krav på ändamålsenlighet och tillgänglighet och det finns nödvändig medicinteknisk utrustning.

8

0

1

0

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

25

19

2

0

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

36

5

5

0

Läkemedel – förskrivning till äldre

Följer läkemedelskommitténs förskrivningsmål för långverkande bensodiazepiner, NSAID, neuroleptika, propiomazin och tramadol till 75 år och äldre.

10

13

23

0

Medicinteknisk utrustning

Godkänd: Har obligatorisk EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator, bladderscan och alkomätare.
Excellent: Har även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop, doppler för pulsmätning och utrustning för hemblodtrycksmätning.

40

5

0

1

0

Patientjournal – diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

41

3

2

0

Patientjournal – utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

25

8

13

0

Patientjournal – signering

Godkänd: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.
Excellent: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

0

17

12

17

0

Patientjournal – inkommande remisser

Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

30

10

6

0

Patientjournal – utgående remisser

Akuta remisser skickas samma dag och planerade remisser skickas inom 7 dagar.

39

7

0

0

Tillgänglighet – läkarbesök

Godkänd: Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.
Excellent: Mer än 97 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

2

20

19

5

0

Tillgänglighet – patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

36

7

3

0

Psykisk hälsa

Erbjuder insatser från ett psykosocialt team.

46

0

0

0

Rehabilitering

Hanterar lättare och medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta enligt regionens riktlinjer.

36

8

2

0

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

44

1

1

0

Specialistutbildning (ST) för läkare

Har minst två verksamma specialister inom allmänmedicin varav minst en har genomgått regionens handledarutbildning.

34

2

0

Öppettider

Godkänd: Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00  eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdcentralen är stängd.
Excellent: Har utökade öppettider utöver 8:00-17:00 vardagar.

5

41

0

0

0

 

Förklaring av bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Avvikelse
Svart Grav avvikelse

 

Excellent (EX) anger mycket hög kvalitet. Bedömningen används endast för medicinteknisk utrustning och patientjournal - utskrift och signering.

Vid lätt avvikelse (gul) ansvarar vårdenheten för eget förbättringsarbete med egenkontroll enligt exempelvis PGSA-metoden. Återkoppling vid nästa uppföljningsbesök. Kvarstår gul avvikelse vid nästa kontroll blir avvikelsen automatiskt röd.

Vid avvikelse (röd) ska åtgärdsplan upprättas och inlämnas till regionen inom två veckor. Avvikelsen ska åtgärdas inom tre månader. Om inte avvikelsen åtgärdas inom tidsperioden kan regionen göra kvalitetsavdrag.

Vid grav avvikelse (svart) kan vårdcentralen omedelbart stängas.

Uppdaterad: 2016-06-27
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv