Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning 2017 Aneby vårdcentral

Bedömningsgrader

Excellent Excellent
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Krav på åtgärdsplan

 

Krav/villkor
Länk till översikt.

Definition och mål

Resultat

E-hälsa

Erbjuder bokning av akuta och planerade besök enligt basutbud för webbtidbok.

Grön

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

Grön

Sjukdomsförebyggande arbete

Tillämpar nationella riktlinjer och har personal med kompetens för arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

Grön

Läkemedel – antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

Grön

Läkemedel – förskrivning till äldre

Når förskrivningsmålen för Pregabalin, långverkande bensodiazepiner, NSAID och neuroleptika till 75 år och äldre och följer riktlinjerna för polyfarmaci till 65 år och äldre.

Grön

Medicinteknisk utrustning

Godkänd: Har obligatorisk EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator, bladderscan, utrustning för hemblodtrycksmätning och alkomätare.
Excellent: Har även öronmikroskop, ögonmikroskop, dermatoskop och doppler för pulsmätning.

Excellent

Patientjournal – diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

Grön

Patientjournal – utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

Grön

Patientjournal – signering

Godkänd: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.
Excellent: Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 3 dagar från dokumentationsdatum.

Grön

Patientjournal – inkommande remisser

Inkommande remisser bedöms inom 7 dagar.

Grön

Tillgänglighet – läkarbesök

Godkänd: Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.
Excellent: Mer än 97 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

Grön

Tillgänglighet – patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

Grön

Rehabilitering

Hanterar lättare och medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta enligt regionens riktlinjer.

Grön

Riskbruk, missbruk och beroende

Har avtal med kommunen och specialistvården, följer nationella riktlinjer och Faktadokument, har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

Grön

Vårdhygien

Registrerar och följer riktlinjerna för basala hygienrutiner och klädregler.

Gul

Öppettider

Godkänd: Har öppet minst 40 timmar/vecka vardagar 08:00-17:00 eller minst 36 timmar/veckan och avtal med annan vårdcentral för hänvisningar när vårdcentralen är stängd.

Grön

 

Mer information om vårdcentralen

Tillgänglighet enligt vårdgarantin, patientomdömen enligt nationell patientenkät och kontaktuppgifter, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Lokalernas fysiska tillgänglighet, Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-22
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv