Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av primärvården 2018

Region Jönköpings län bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter. De redovisade resultaten gäller 2017 eller februari 2018. 

40 vårdcentraler har krav på sig att lämna åtgärdsplaner för sammanlagt 56 avvikelser. Avvikelserna gäller framför allt nybesök till läkare inom fem dagar och journalutskrifter. Region Jönköpings län genomför särskild uppföljning av dessa avvikelser hösten 2018.

Resultat per vårdcentral

Översikt - antal godkända vårdcentraler

Urval av krav

Definition och mål

Bedömning förklaring

Länkar till översikter/krav:

 

Grön

Gul

Röd

Svart

E-hälsa

Erbjuder bokning av akuta och planerade besök enligt basutbud för webbtidbok.

17

20

7

0

Hälsosamtal

Mer än 30 % av 40-, 50-, 60- och 70-åringarna som valt vårdcentralen har genomgått hälsosamtal.

34

6

4

0

Sjukdomsförebyggande arbete

Tillämpar nationella riktlinjer och har personal med kompetens för arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

35

8

1

0

Läkemedel - antibiotika

Förskriver antibiotika enligt Stramas riktlinjer.

35

3

6

0

Medicinskteknisk utrustning

Har obligatorisk EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, spirometer, defibrillator, bladderscan, utrustning för hemblodtrycksmätning, dermatoskop och alkomätare.

42

2

0

0

Patientjournal - diagnosklassificering

Följer regionens regler för diagnosklassificering.

42

2

0

0

Patientjournal - utskrift

Mer än 75 % utskrivna läkaranteckningar inom 72 timmar.

11

21

12

0

Patientjournal - signering

Mer än 90 % signerade läkaranteckningar inom 7 dagar från dokumentationsdatum.

30

12

2

0

Patientjournal - inkommande remisser

Inkommande remisser triageras samma dag.

42

2

0

0

Tillgänglighet - läkarbesök

Mer än 90 % får träffa läkare (nybesök) inom 5 dagar.

11

19

14

0

Tillgänglighet - patientvald väntan

Har patientvald väntan på högst 10 %.

43

1

0

0

Rehabilitering

Har rehabiliteringsteam.

Har rehabiliteringskoordinator som arbetar enligt gällande riktlinjer.

Har rutiner för samverkan och samverkan sker.

43

1

0

0

Riskbruk, missbruk och beroende

Har legitimerad personal eller socionom samt kompetens motsvarande regionens särskilda utbildning.

41

2

1

0

Vårdhygien

Registrerar och följer riktlinjerna för basala hygienrutiner och klädregler.

24

11

9

0

 

Förklaring av bedömningsgrader

   
Grön Godkänd
Gul Lätt avvikelse
Röd Avvikelse
Svart Grav avvikelse

 

 

Vid lätt avvikelse (gul) ansvarar vårdenheten för eget förbättringsarbete med egenkontroll enligt exempelvis PGSA-metoden. Återkoppling vid nästa uppföljningsbesök. Kvarstår gul avvikelse vid nästa kontroll blir avvikelsen automatiskt röd.

Vid avvikelse (röd) ska åtgärdsplan upprättas och inlämnas till regionen inom två veckor. Avvikelsen ska åtgärdas inom tre månader. Om inte avvikelsen åtgärdas inom tidsperioden kan regionen göra kvalitetsavdrag.

Vid grav avvikelse (svart) kan vårdcentralen omedelbart stängas.

Uppdaterad: 2018-10-25
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion