Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Beslutsstöd - Steg för steg

Steg 1 - Ställningstagande till palliativ vård

Belutsstöd (ViSam) - Steg 1

Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?
Kontrollera om palliativ inriktning eller beslut om palliativ vård finns för patienten. Om palliativt beslut och nödvändiga ordinationer finns behandla då enligt gällande direktiv. Om du som sjuksköterska bedömer att det saknas tillräcklig ordination eller beslut för att kunna smärt/symtomlindra personen tar du kontakt med ansvarig distriktsläkare. Vid kontakt med distriktsläkare ska rapporteringen ske enligt SBAR. ( Situation, Aktuellt, Bakgrund, Rekommendation)

Om ovanstående fråga besvaras med nej, följ då beslutsstödets flöde


Steg 2 - Kontrollera samtliga vitalparametrar

 

Belutsstöd (ViSam) - Steg 2

Kontrollera samtliga vitalparametrar enligt beslutsstödet.
För att upprätthålla den medicinska säkerheten i beslutsstödet är det viktigt att samtliga parametrar verkligen blir kontrollerade. Markera med kryss i grön JA ruta om värdet ligger inom det som anges som referensvärde och markera med kryss i röd NEJ ruta då värdet ligger utanför angiven referens. För din egen dokumentation notera patientens värde i beslutsstödet.

När samtliga parametrar är kontrollerade följ flödet vidare


Steg 3 - Finns exklusionssymtom?

Belutsstöd (ViSam) - Steg 3

Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns exklusionssymtom?
I denna del bedöms orsaken till att patienten försämrats just nu. Du som sjuksköterska ska identifiera och kontrollera aktuella symtom. I vänster kolumn är patientens upplevda symtom och i höger kolumnen är de sk exklusionssymtomen. Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på vårdcentral.

När du som sjuksköterska kommit fram till vad som är orsak till den aktuella försämringen används checklistan som stöd för att kontrollera om något exklusionssymtom föranleder vård på sjukhus. Markera med kryss i rutan för aktuellt symtom.

Om din bedömning angående orsak till försämringen inte finns beskrivet i vänstra kolumnen gå då vidare i checklistan beslutsstöd utan att markera något kryss på aktuell ruta.


Steg 4 - Sammanfatta bedömning

Belutsstöd (ViSam) - Steg 4

Sammanfattning av din bedömning.
I Beslutsstödets fjärde steg ska din bedömning sammanfattas.

  • Markera Ja eller nej på frågan om vitalparametrarna ligger inom eller utanför referensvärdet.
  • Markera Ja eller Nej på frågan om exklusionssymtom föreligger.
  • * Markera Ja eller Nej om du som sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård trots att ovanstående utfall visar på att sjukhusvård inte är nödvändigt. Här kan det exempelvis vara en misstänkt lårbensfraktur som inte ger något utfall. Det kan också vara så att din kunskap om patienten eller erfarenhet och kompetens som sjuksköterska innebär att du bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård.
  • Omvänt förhållande kan också förekomma där du anser att sjukhusvård inte är nödvändigt. Detta trots att du tidigare i beslutstödet angivit värden som talar för att patienten behöver vård på sjukhus. markera i så fall Ja i grön ruta. Det kan vara tillfällen då din kunskap om patienten, erfarenhet och kompetens innebär att du bedömer att patienten kan vårdas hemma.

Steg 5 - Summering

Belutsstöd (ViSam) - Steg 5

Summera nu din bedömning, om minst en röd ruta är ikryssad bör patienten transporteras till akutmottagningen för vidare vård och behandling. Detta beslut kan du fatta på egen hand utan att samråda med jourhavande distriktsläkare.

Om patienten transporteras in till akutmottagning ska ambulansblankett överlämnas till ambulanspersonalen samt statusmeddelande i Meddix skickas. Meddix-meddelande ska skrivas med SBAR som stöd.

Ambulansblankett "Information till ambulanspersonal i samband med transport"

Om inget kryss finns i röd ruta innebär det att patienten kan vara kvar hemma och du som sjuksköterska kontaktar då jourhavande distriktsläkare och rapporterar utifrån SBAR och informerar om att du använt beslutsstöd samt dess utfall.

Använd checklistan som stöd när du sedan dokumenterar i patientens journal.

Uppdaterad: 2018-10-08
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion