Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Språklust, illustration av Fredrika Ottosson

Sedan våren 2013 finns i ett samarbete mellan Jönköpings stadsbibliotek och logopedmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, språkväskor att låna för barn med konstaterad språkstörning. Barn med logopedkontakt får recept på en väska med anpassade medier att låna från biblioteket, ett koncept som fallit väl ut.

I ett utvecklingsarbete bygger Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam tillsammans med Regionbibliotek Region Jönköpings län vidare på detta för att lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i länet. Detta gör vi i 2 spår:

1. Universella insatser. Målgruppen är BVC-sjuksköterskor, föräldrar till barn som är 10 månader, och barnbibliotekarier i länets alla kommuner. Syftet är att ta fram ett verktyg i form av en SPRÅKLUST-kasse som BVC-sköterskan använder på hälsobesöket vid 10 månader, för att stärka samarbetet Barnhälsovård-bibliotek. En av böcker får barnet med hem som gåva.

Målet är att lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, i Jönköpings län, redan under barnets första år genom att stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn och uppmuntra till biblioteksbesök. SPRÅKLUST-kassen kan också användas vid aktiviteter på Familjecentralens öppna förskola.

2. Riktade insatser. Målgruppen är barn med språkstörning och deras föräldrar, logopeder och bibliotekarier i kommuner som har regionanställd logoped: Eksjö, Nässjö, Värnamo, Gislaved, Vetlanda. Implementering sker i hela länet hösten 2017.

Barn med logopedkontakt får recept på anpassade böcker/ medier att låna från biblioteket. Målet är att alla barn 3-6 år med språkstörning i Jönköpings län, oavsett modersmål, och deras föräldrar ska få tillgång till bibliotekets resurser som arena för lärande och delaktighet i det svenska samhället.

Språk, Barn med funktionsnedsättning, Barndialogen

Så här långt har vi kommit

Spår 1: Under oktober 2016 var det lansering av Språklustkassen vid 10-månadersbesöket på barnhälsovården. Vi hade inspirationsdagar på tre platser i länet för BHV-sköterskor, bibliotekspersonal och personal från öppna förskolorna/familjecentralerna.

Språklustkassen innehåller böckerna Knacka på, I Bobbos väska, Bilen säger brum och Imse Vimse, samt foldrar och bokmärken som delas ut till föräldrarna. Böckerna är ett verktyg att använda i samtalet med föräldrarna om vikten av att titta i och pratläsa i böcker tillsammans med sitt barn för att stimulera språkutvecklingen.  Familjen får också en gåvobok från barnhälsovården vid besöket: Imse Vimse.

Bokmärket hälsar välkommen till biblioteket - vi hoppas många tar det med sig till sitt lokala bibliotek och frågar efter böckerna och får tips på många andra!  Foldern Läs tillsammans är tänkt att inspirera med tips som gör barnet delaktigt i samtalet kring bilderna i böckerna. Foldern på svenska finns nu översatt till Engelska, Arabiska, Somaliska, Thailänska, Vietnamesiska, Dari, Farsi och Tigringa. Foldern finns att skriva ut på 1177 Vårdguidens webbsida.

Familjecentralernas öppna förskolor har också fått en Språklustkasse för att kunna använda böckerna i sin verksamhet, sätta upp en affisch och också tipsa om foldrar. Vi tänker att igenkänning är viktigt!

Spår 2: Sedan våren 2016 samarbetar bibliotekarier och logopeder i de ovan nämnda kommunerna kring en pilotmodell. Nu sprider vi alltså modellen till hela länet 18 oktober 2017!

Foldern ”Läs tillsammans” finns nu översatt till Engelska, Arabiska, Somaliska, Thailänska, Vietnamesiska, Dari, Farsi, Tigringa.
Arbetsgruppen består av: Jenny Werneskog, barnbibliotekarie Värnamo bibliotek, Karina Sjöndin Kall, logoped Ryhov, Marie Hallberg, logoped Barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam och Johanna Billvén, utvecklare Regionbibliotek Region Jönköpings län.

Samverkan kring små barns språkutveckling är viktigt – när olika aktörer som möter föräldrar visar att de har en samsyn och vill samarbeta för familjernas bästa – då kan det leda till höjd kvalitet!

Språklust - samarbete barnhälsovård-bibliotek-logoped, Regionbibliotek (nytt fönster)

Läs mer

Dags att höja ribban - broschyr om samverkan för små barns språkutveckling från Region Halland (nytt fönster)

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

Region Jönköpings län har på uppdrag av den politiska ledningen i Region Jönköpings län och i en samverkansprocess med länets kommuner och andra aktörer tagit fram strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. I strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet ingår Språklust som en punkt i handlingsplanen under Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa, handlingsområde 6.

Strategi och handlingsplaner, Folkhälsa

Uppdaterad: 2018-05-24
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion