Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling av Kort RP-takykardi (RP-tid kortare än PR-tid)

Behandling:

  • Carotistryck. Hämmar impulsledningen genom AV–noden och kan prövas innan farmakologisk behandling tillgrips (betänk alltid carotisplaque).
  •  Adenosin som snabb i v injektion under följt av flush med natriumklorid , startdos 5 mg intravenöst. Om ej effekt kan man öka dosen i 5 mg–intevall till maxbolus 20 mg.

OBS! informera patienten om övergående dyspné och bröstsmärta.

Till patienter med obstruktiv lungsjukdom ska Adenosin ges med försiktighet. Adenosin ges inte till patienter med förmaksfladder på grund av AV-blockering. Detta kan medföra en högre kammarfrekvens till följd av sympatikuspåslag. Kan dock ge värdefull diff.diagnostisk information!

  • Metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 2,5–5 ml intravenöst vilket kan upprepas.
  • Elkonvertering, synkroniserad, behöver endast göras i undantagsfall.

Ortodrom takykardi vid WPW - Hjärtfrekvens inom samma intervall som vid AVNRT. Återkopplingskretsen vid ortodrom tachycardi omfattar AV–noden, kamrarna, den accessoriska banan och förmaken, samt P-vågen är alltid skild från QRS-komplexen under takykardi (RP–tid > 70 ms).

Behandling:

  • Carotistryck enligt ovan.
  • Adenosin enligt ovan.
  • Metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 2,5–5 ml intravenöst. vilket kan upprepas.
  • Elkonvertering vid utebliven effekt eller vid cirkulatorisk påverkan.
Då takykardin kan övergå till preexciterat förmaksflimmer skall Verapamil och digitalis undvikas (se preexciterat förmaksflimmer).

Mer information

Detta är en fördjupning till Pacemaker

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård