Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Perikardiocentes och intraperikardiell kateterinläggning

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Perikardpunktion

 • I första hand kontakt med HIA-jour i Jönköping,
  sökare 219 53
 • Angående förfrågning om perikardpunktion kan ske på röntgen i Jönköping alternativt Linköping.
 • Post thoraxkirurgiska perikardexsudat handläggs av Linköping i första hand.

Diagnostik och utredning

Normalt ska det finnas en liten mängd perikardvätska som bland annat har som uppgift att minska friktionen mellan perikardiet och epikardiet under hjärtats arbete. För mycket perikardvätska kan leda till att hjärtrummen trycks ihop och kan då inte fylla eller tömma sig tillfredsställande – tamponad. Detta tillstånd kan vara livshotande. Vid snabb påfyllnad av perikardhålan kan tamponad uppstå redan vid 200-400 ml exsudat, medan det vid långsam påfyllnad kan uppträda först vid cirka 1000 ml. Diagnos ställs med hjälp av ekokardiografi. Indikationer för tappning är i första hand hotande tamponad (livräddande) eller som led i diagnostik.

Orsak till ökad mängd perikardvätska (perikardexsudattamponad)

 • Hjärtinfarkt med ruptur.
 • Infektion – exsudativ perikardit.
 • Tamponad efter hjärtkirurgi, kan ses 2–6 veckor efter kirurgi. Postoperativt exsudat kan vara lokalt inkapslat och ska om tappning indicerat utföras i Linköping.
 • Dissekerande aortaaneurysm.
 • Tumör, vanligen metastaser, eller tumöröverväxt.
 • Systemsjukdom (SLE).

Symtom och diagnostiska tecken vid tamponad

 • Dyspné.
 • Trötthet.
 • Förhöjt ventryck j halsvensstas.
 • Pulsus paradoxus – sänkning av systoliskt blodtryck < 10 mmHg i inspiriet.
 • Sinustakykardi med elektrisk alternans, low voltage.
 • Minskande pulstryck, < 30 mmHg.
 • Sjunkande blodtryck till lägre än 90 mmHg.

Behandling

Kontakt tas med röntgen, 224 24 (akuttelefon) och punktionen utförs med ultraljudsledning.

Om patienten är döende kan urakut perikardiocentes, livräddande åtgärd som måste ske inom några minuter, ske på HIA med punktion subxifoidalt eller parasternalt i höjd med största vätskemängden.

Förberedelser

 • EKG.
 • PVK, välfungerande.
 • Fastande, om möjligt 4–6 timmar, men får vägas mot hur starkt behovet av ingreppet är.
 • Premedicinering, endast på särskild ordination.

Patientinformation angående utförande

Provtagning

 • Remisser skrivs av ordinerande läkare.
 • Blodprov; Hb, trombocyter, INR (PK).
 • Cytologisk diagnostik, provtagning i plastdunk.
 • Biokemisk diagnostik, P-glukosrör, LPK, laktat.
 • Mikrobiologisk diagnostik, alltid aerob och anaerob odling från perikardexsudat (blododlingsflaskor).
 • Eventuellt tb-odling och/eller virusserologi, ej rutin.

Förslag på provtagning

Omvårdnad

Eftervård

Efter perikardtappning lämnas katetern kvar i perikardiet då man kan behöva dra ut mera vätska påföljande dagar. Katetern är fixerad med sutur och/eller tejp. Trevägskranen är täckt med kompress och fixerad separat. Bara detta förband behöver lättas på vid tappning på avdelningen. Patienten får äta och dricka direkt efter tappningen om patienten mår bra.

 • Övervakning.
 • Rytmövervakning, blodtryck, andning. Se symtom och tecken ovan.
 • Smärtlindring.
 • Bandage. Inspektera vid aspiration.
 • Mobilisering, sängläge till påföljande dag.
 • Antibiotikaprofylax, endast på särskild ordination.
 • Temperaturkontroll x 2 vid kvarliggande perikardkateter.
 • Aspiration i kateter.
 • Om det inte går att aspirera någon perikardvätska trots att det finns en ökad mängd får justering av katetern ske, eventuellt på röntgen.
 • Efter aspiration spolas med Heparin 100 IE/ml, 3 ml och ny steril propp sätts på kranen som fixeras ånyo.
 • Dokumentation av mängd perikardexsudat som tappats ut samt färg och eventuellt andra observationer ska göras.
 • Ekokardiografi, kontroll vanligen dag 2–3.
 • Kateterborttagande, görs av läkare. Odling på kateterspets, 5 cm i sterilt rör utan tillsats.

Fastställt: 2006-03-16

Reviderad: 2013-05-08

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Mats Norman, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Anne Hiselius, Läkemedelsstrateg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Anders Sjögren, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-02
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik