Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Allmänt om coronarangiografi

Innehåll på sidan:

Indikationer diagnostisk coronarangiografi

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2007

Kliniska indikationer

 • Högriskpatient med icke-ST-höjningsinfarkt eller efter en episod av instabil angina.
 • Tecken på uttalad ischemi på låg till måttlig belastning utan karakteristisk angina, omfattar även så kallad tyst ischemi.
 • Invalidiserande stabil angina pectoris trots medicinsk behandling.
 • Instabil angina som inte stabiliseras trots medicinsk behandling.
 • Måttlig angina med misstanke om huvudstamsstenos, flerkärlssjukdom eller nedsatt vänsterkammarfunktion.
 • Tidigt recidiv efter kranskärlsintervention.
 • Hjärtsvikt av oklar genes där misstanke om kranskärlssjukdom föreligger.
 • Allvarlig kammararrytmi där kranskärlsintervention kan övervägas.
 • Som led i preoperativ bedömning av operationskrävande vitier vid misstanke om samtidig kranskärlssjukdom.
 • Invalidiserande bröstsmärta av oklar natur där övrig utredning inte kunnat fastställa genesen.
 • Akuta komplikationer till hjärtinfarkt till exempel mitralisinsufficiens, VSD om intervention övervägs.

Produktkontroll, utveckling, forskning i kontrollerad vetenskaplig form

 • Utvärdering av behandlingseffekter vid medicinsk eller interventionell behandling.
 • Kranskärlsförändringar och deras utveckling i utvalda patientgrupper.

Formella behov

Undersökning av personer med särskilt höga krav på "god hälsa", till exempel piloter, dykare och andra som vid hälsokontroll har påtagliga tecken på ischemi. Inför undersökningen ska såväl myndigheternas normer som riskerna för patienterna beaktas.

Planerade volymer, Länssjukhuset Ryhov

2007 1 300 coronarangiografier
  685 PCI
2008 1 300 coronarangiografier
  685 PCI

Indikationer coronarangiografi vid stabil angina

Invalidiserande angina

 • yrkesverksam patient - kunna fortsätta med sitt arbete
 • pensionär - fortsatt acceptabelt "pensionärsliv"

Utbredd myocardischemi

 • Utbredd ST-sänkning i vila - angina.
 • Utbredd ST-sänkning ≥ 2 mm i ≥ tre avledningar framför allt vid ST-sänkning i avledning V2(3) – V6 vid arbetsprov.
 • Låg fysisk arbetsförmåga < 100 W - men hänsyn tas till ålder - ensamt eller i kombination med ST-sänkning där myokardischemi kan misstänkas.
 • Utbredd reversibel upptagsreduktion vid thalliumscintigrafi.

Viktigt att komma ihåg

 • Patientens inställning till revaskularisering måste alltid bedömas innan coronarangiografiremiss skickas.
 • Bedömningen individuell - vinst ställs mot risk.
 • Alla som angiograferas behöver nödvändigtvis inte revaskulariseras.

Obs! Patient med stabil angina, funktionsgrupp 1 - 2 trots optimal individanpassad läkemedelsbehandling och utan non invasiva tecken på allvarlig prognos hos för övrigt biologiskt vital patient, är inte prioriterad för coronarangiografi.

Rutiner och regler för uppsättande av coronarangiografi

Regler för uppsättande av coronarangiografi

 • Patienter med antikoagulantiabehandling (Waran, Marcumar) skrivs in dag före coronarangiografi. INR-kontroll. Antikoagulantiabehandling sätts ut 3 dagar före coronarangiografi. Innohep ges till patienter med klaffprotes eller efter ordination enligt riktlinjer.
 • Innohep/Klexane ges inte på morgonen den dagen coronarangiografi utförs.
 • Glucophage/Metformin sätts ut minst 3 dagar före coronarangiografi.
 • Patienter med njurinsufficiens (kreatinin > 170) behandlas enligt särskilt PM och läggs in dagen före angiografi.
 • Patient med känd blodsmitta angiograferas som sista patient på dagen.
 • Patient med kontrastallergi kallas dag före angio. Tillsammans med kallelsen skickas recept på Tavegyl 1 mg x 2 som tas under 3 dagar före angiografin.
 • Labbprover på för stabil patient får inte vara äldre 6 månader.
 • Om labbprover (blodstatus, kreatinin, kalium) äldre än 6 månader, ska provtagningsanvisning skickas med kallelse för coronarangiografi.
 • Rekvirerar tidigare utlåtande på operationsberättelser, undersökningar, CD, film och länkningar inför utredningarna.

Remittering för elektiv coronarangiografi

För att kunna förbereda och prioritera coronarangiografi är det av stor vikt att följande faktorer framgår i remissen:

 • Persondata. Notera telefonnummer både till arbete, bostad och eventuellt mobiltelefonnummer.
 • Arbete, eventuell sjukskrivning.
 • Beskrivning av anginasymtom – gångsträcka, eventuella vilosymtom, det vill säga funktionsgruppering. Tidigare hjärtinfarkter. Tidigare bypass-operation.
 • Medicinering, eventuell antikoagulantiabehandling, insulin eller Glucophage/Metformin.
 • Eventuell röntgenkontrastallergi – bejakas eller förnekas.
 • Aktuellt arbetsprov i original.
 • Kopior på eventuell röntgen av hjärta och lungor, UKG eller andra kliniskt fysiologiska undersökningar.
 • Labbdata i form av blodstatus, kreatinin, natrium, kalium, lipidstatus och plasmaglukos.

För övrigt hänvisas till mall av hjärtmötesprotokoll.

Remittering för subakut coronarangiografi

Indikation

Patienter med akut coronart syndrom med fortsatt instabilitet eller icke-ST-höjningsinfarkt/instabil angina med högrisk (man, ålder >70 år, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, TnT pos, ST-sänkning i vila) eller tecken på allvarlig ischemi vid till exempel arbetsprov och där coronarangiografi bedöms indicerat före utskrivning.
Faxremiss för subakut coronargiografi (pdf, nytt fönster)

Remiss

Särskild faxremiss fylls i och faxas till:

Coronarsekreterare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
Faxnummer 036-32 19 40

Svar om tid kommer samma dag eller senast nästkommande vardag. Remiss bedöms av väntelistansvarig kardiolog samma dag och tid meddelas avdelningen.

Uppgifter om patienten angående tidigare CABG (graft), PCI, stroke, tolkbehov, arbetsprov, medicinering, eventuellt insulin, Glucophage/Metformin, Waran/Marcumar, kreatinin och kontrastallergi lämnas. Epikriskopia, labbdata och eventuellt arbetsprov och UKG skickas eller sänds med patient som är inneliggande i Eksjö eller Värnamo.

Angiografitider

Varje vecka planeras cirka 26 coronarangiografier enligt följande modell:
Måndag 6 stycken
Tisdag 6 stycken
Onsdag 6 stycken
Torsdag 6 stycken
Fredag 2 stycken. VOC-angiografier i första hand eller där det sannolikt inte är aktuellt med PCI.

Fyra tider per dag sparas måndag - torsdag för subakuta coronarangiografier. Patient inneliggande på medicinsk vårdenhet E, kan vara "stand by" och beslut tas på angiolabb klockan 14.30.

Preliminärt veckoschema delas ut fredag och aktuellt dagsschema för nästföljande dag varje eftermiddag.

Prover

INR-värde med akutsvar tas på alla patienter med Waran/Marcumar angiografidagens morgon.

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård