Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Före coronarangiografi och PCI

Inskrivning – rutiner

Polikliniska patienter som läggs in samma dag som coronarangiografi utförs

 • Patienten träffar ansvarig sjuksköterska på hjärtvårdsavdelningen, medicinsk vårdenhet E.
 • EKG tas.
 • Aktuellt blodsocker kontrolleras om patienten har diabetes.
 • INR-värde kontrolleras på patienter med warfarin/Marcumar.
 • Blodtryck mäts upp liggande höger plus vänster arm.
 • Operationskläder tas på – operationsskjorta, operationsstrumpor.
 • Venflon sätts. Vid stabil angina sätts 1 venflon vänster arm eller hand, i nödfall i höger armveck. Vid instabil angina sätts 2 venflon vid Nitroglycerininfusion (varav 1 rosa om möjligt) vänster arm eller hand.
 • Skrivs in av ansvarig kardiolog/underläkare.
 • Till thoraxradiologiska sektionens labb 16–17. Ej nödvändigt att en sjuksköterska finns med under transporten om det inte är en komplicerad patient.
 • Coronarangiografi.
 • För eftervård till hjärtvårdsavdelningen.

Patienter som läggs in dagen före angiografin

 • Patienten träffar ansvarig sjuksköterska på hjärtvårdsavdelningen, medicinsk vårdenhet E.
 • EKG tas.
 • Aktuellt blodsocker kontrolleras om patienten har diabetes.
 • INR-värde kontrolleras på patienter med warfarin/Marcumar.
 • Blodtryck mäts upp liggande höger plus vänster arm.
 • Skrivs in av ansvarig kardiolog/underläkare.
 • Om patientens tillstånd medger duschning coronarangio-/PCI-dagens morgon.
 • Coronarangiografins morgon tas operationskläder på – operationsskjorta, operationsstrumpor.
 • Venflon sätts. Vid stabil angina sätts 1 venflon vänster arm eller hand, i nödfall i höger armveck. Vid instabil angina sätts 2 venflon vid Nitroglycerininfusion (varav 1 rosa om möjligt) vänster arm eller hand.
 • Klippning av ljumskar med speciell trimmer.
 • Till thoraxradiologiska sektionens labb 16–17. Ej nödvändigt att en sjuksköterska finns med under transporten om det inte är en komplicerad patient.
 • Coronarangiografi
 • För eftervård till hjärtvårdsavdelning, medicinsk vårdenhet E.

Kost

Följande gäller för patienter med både stabil och instabil angina:

Alla patienter får dricka fram till coronarangiografi/PCI.

Patient 1–4 och stand by:
Lättare frukost ex. filmjölk, ljus, smörgås.

Diabetiker med insulin

Patient 1–2:
Täta blodsockerkontroller, lättare frukost med ordinarie insulindos.

Patient 3–4:
Vanlig frukost med ordinarie insulindos.

Stand by-patient:
Insulin och frukost som vanligt.
OBS! blodsockerkontroller.

Att skicka med till angiolabb

Journalpärm.

Farmakologisk behandling före coronarangiografi/PCI

Kontrollera/justera patientens läkemedelsbehandling:

Warfarin – bör vara utsatt 3 dagar före planerat ingrepp. Aktuellt INR ska vara < 1,8.
Warfarinbehandlade patienter

Metforminpreparat (Glucophage, Metformin) ska vara utsatt minst 3 dagar före coronarangiografi/PCI på grund av risk för njurinsufficiens och eventuell lactoacidos i samband med intravenös eller intrarteriellt kontrastmedel! Se PM "Intravasala röntgenkontrastmedel och Metformin".

Om patienten inte har ASA, och inte har någon kontraindikation, sätts ASA in i bolusdos 300 mg för att därefter fortsättas med i lågdos 75 mg x 1.

Stabil angina

Plavix (trombocytaggregationshämmare, clopidogrel) 75 mg, 4 styck ges som engångsdos kvällen före coronarangiografi/PCI såvida det ej finns kontraindikation mot Plavix.
Till patienter som kommer samma dag som angiografi ska utföras ges 8 tabletter Plavix 75 mg så snart som möjligt efter ankomsten till sjukhuset. Warfarinbehandlade patienter, som satt ut warfarin 3 dagar före planerad angiografi, ges kvällen före eller samma dags morgon som coronarangiografi/PCI Plavix enligt ovan. 2–3 timmar före ingreppet ges ASA 300 mg.
Undantag! Ge inte Plavix som engångsdos på patienter som är instabila och där akut revaskularisering med CABG kan förväntas ske inom 4–5 dygn samt ge inte heller till VOC-patienter.

Betablockerare. Dos kan eventuellt temporärt minskas om lågt blodtryck och/eller låg hjärtfrekvens föreligger.

Patienterna får sina vanliga morgonmediciner, dock inte diuretika och ACE-hämmare som ges först efter angiografi.

Tablett Stesolid 5–10 mg, 30–60 minuter före ingreppet.

Resoriblett Suscard 2,5–5 mg, före ingreppet om patienten ej har nitroinfusion (gäller ej VOC-patienter).

Arixtra
Stabil angina: Ej rutinmässigt.
Instabil angina: Vid pågående Arixtra-behandling ges sista dosen kvällen före planerad coronarangio/PCI.
Metforminbehandling och undersökning med jodhaltiga röntgenkontrastmedel (pdf, nytt fönster)

STEMI/NSTEMI

Brilique (Ticagrelor) 90 mg, 2 stycken ges som uppladdningsdos så snart som möjligt följt av behandling med 1 tablett 2 gånger dagligen. Se länsgemensamma riktlinjer för detaljer.

Särskilda rutiner vid diabetes

Diet- och tablettbehandlad diabetes/Insulinbehandlad diabetes

 • Patienten kommer som regel angiodagens morgon.
 • Kontroll av blodsocker före coronarangiografin med glukometer.
 • Kontroll av blodsockret direkt efter coronarangiografin då patienten kommer till hjärtvårdsavdelning E. Samt vid behov.
 • Tablettbehandlad diabetiker tar sin ordinarie medicin förutom Metformin/Glucophage. Insulin ges i samband med frukost.
 • Vid behov får glukosinfusionen ges enligt anestesiklinikens PM.

Glukosinfusion

Diabetespatienten och operation, utdrag ur Anestesi- IVA-boken (pdf, nytt fönster)

Njurinsufficiens rutiner vid:

 • Vid kreatinin >170 ges eventuellt 1 liter Natriumklorid dag före coronarangiografi samt angiodagen 1 liter Natriumklorid intravenöst per 12 timmar.
 • Hos diabetespatienter bör man överväga Natriumkloridinfusion även vid lätt kreatininstegring, >130.
 • En grupp patienter som bör observeras ytterst noggrant är patienter med hjärtsvikt och samtidig njurinsufficiens. Balans mellan alltför riklig hydrering/dehydrering.
 • I tveksamma fall får njurmedicinsk konsult göras.
 • Acetylcystein 200 mg, 3 tabletter x 2 dag före undersökningsdagen samt undersökningsdagen.

Kontrastöverkänslighet

Behovet av profylax mot kontrastmedelsreaktioner ska alltid diskuteras med ansvarig radiolog före ordination. Behandling sker enligt radiologiska avdelningens PM om kontrastmedelsreaktioner från 1993-04-28.
Kontrastöverkänslighet, medicinkliniken, Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Antikoagulantiabehandlade patienter

Planerade operationer/ingrepp, warfarinbehandlade patienter, handläggning inför kirurgi, medicinkliniken Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Marcumarbehandlade patienter

Marcumar 3 mg inför coronarangiografi, medicinkliniken, Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Schema för coronar- och VOC-inskrivningar

Schema för coronar/VOC-inskrivningar, medicinkliniken, Region Jönköpings län (begränsad behörighet

Angiografitider

Varje vecka planeras cirka 26 coronarangiografier enligt följande modell:

Måndag: 6
Tisdag:   6
Onsdag: 6
Torsdag: 6
Fredag:   2 (VOC-angiografier i första hand eller där det sannolikt inte är aktuellt med PCI).

4 tider per dag sparas måndag–torsdag för subakuta coronarangiografier. Patient inneliggande på medicinsk vårdenhet E kan vara "stand-by" och beslut tas på angiolabb 14:30.
Preliminärt veckoschema delas ut fredag och aktuellt dagsschema för nästföljande dag varje eftermiddag.

Prover

INR-värde med akutsvar tas på alla patienter med warfarin/Marcumar angiografidagens morgon.

Arbetsordning underläkare och överläkare vid coronar/VOC-utredningar

Arbetsbeskrivning för coronaransvarig överläkare (pdf, nytt fönster)

Betalning och registrering av coronarangiografipatienter sköts av sekreterarna.

Mer information

Detta är en fördjupning till Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar

Ansvarig

Jan Thollander
överläkare

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård