Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Handhavande av patienter med STEMI från Kronobergs län

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt!Syfte, Omfattning och Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • Primärjour, eventuellt  i samråd med bakjour, i Ljungby och Växjö fattar beslut om Akut PCI vid ST-lyft/vänstergrenblock i enlighet med PM från Kronobergs län, se kopia.
 • Primärjour i Ljungby/Växjö tar telefonkontakt med HIA-sköterska på Länssjukhuset Ryhov, tfn 036-32 19 53, alternativt hjärtjour via minicall 0746-21 64 40 om man måste diskutera fallet. Mottagande sjuksköterska/läkare erhåller telefonnummer till ambulans. HIA-sköterska meddelar röntgenpersonal enligt rutin.
 • Ljungby alternativt Växjö ansvarar för att faxa EKG, labblista, remiss och eventuell journalanteckning till HIA, 036-32 19 55. Specialistsvårdsremiss (betalningsförbindelse) skickas till:

  Coronarsekreterare
  Hjärtvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov
  Region Jönköpings län
  551 85 Jönköping
   
 • Den faxremiss vi får från Kronoberg ska märkas upp tydligt med att det är en Kronobergspatient och läggas till coronarsekreterare i korg på PCI-enheten.
 • Ljungby/Växjö har ansvar för kontakt med ambulans tills den når Länssjukhuset Ryhov.
 • HIA-sköterska ansvarar för att skriva in patienten i Cosmic (vårdtillfälle) enligt rutin.
 • Återtransport av patient sker via ambulans i Kronobergs län. Beställning av ambulans sker via telefon 0470-230 00 eller fax 0470-76 60 92. Återtransport kan komma att ske med så kallad ”lättambulans”, vilken bemannas med en ambulanssköterska. STEMI-patient ska prioriteras för EKG-övervakningsplatsen som finns i ”ambulansen”.
 • Kardiolog skriver hjärtutredning och sparar denna i Cosmic. Anteckningen ska inte signeras direkt då sekreterare kan komma att komplettera med diagnossättning. Ansvarig sjuksköterska skriver ut hjärtmöte, läkemedelslista, omvårdnadsepikris, labblista och resultat på övriga undersökningar och skickar med patienten tillbaka till hemortssjukhus.
 • Vid återtransport till hemortssjukhuset rapporterar hjärtjour till ansvarig kardiolog/medicinsk bakjour. HIA-sköterska rapporterar till HIA/Hjärtvårdsavdelning.
 • Vid behov av akut universitetsjukhuskompetens, t.ex. mekanisk assist hos patient med kardiogen chock, gäller rutinen att ta kontakt med Universitetssjukhuset i Linköping. Om patienten är aktuell för icke akut interventionsingrepp/poliklinisk CABG ombesörjs detta via hemortssjukhuset. Bifoga nödvändig dokumentation.
Ljungby Växjö
Medicinjour: 0372-58 53 20 Medicinjour: 0470-58 96 01
HIA tfn: 0372-58 50 03 HIA tfn: 0470-58 84 00
HIA fax: 0372-58 50 45 HIA fax:  0470-58 82 15


 

Fastställt: 2005-02-25

Reviderad: 2008-07-31

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Mer information

Ansvarig läkare

Jan Thollander
överläkare

Uppdaterad: 2015-12-07
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik