Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Aortainsufficiens

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger:

Lätt och måttlig aortainsufficiens utan symptom (svikt, uttalad vänsterkammardilatation, nedsatt funktionsnivå, angina)

Specialistvården handlägger, kardiolog:

  • Måttlig aortainsufficiens med symptom.
  • Uttalad aortainsufficiens med eller utan symptom
  • Aortainsufficiens med dilaterad aortarot >45mm.

Diagnostik och utredning

EKG

Vänsterkammarhypertrofi?

UKG och Aortainsufficinsbedömning

  Lindrig Måttlig Uttalad
FärgDoppler Central jet,
<25% av LVOT
  Central jet,
>65% av LVOT
Vena contracta (cm) <0.3 0.3 – 0.6 >0.6
Backflöde i aorta descendens     Pandiastoliskt
Vänsterkammardimension     Måttlig-uttalat ökad
Regurgitationsfraktion (%) <30 30 – 49 ≥50
Regurgitant orifice area (cm2) <0.10 0.10 -0.29 ≥0.30

 

Arbetsprov

Utförs vid behov om patienten är asymtomatisk eller har ringa symptom som är i behov av objektivisering.

Behandling

För patienter med symtom ska kirurgi övervägas.

Patienter med uttalad aortainsufficiens med vänsterkammardysfunktion och sviktsymtom, där kirurgi inte är möjlig/ lämplig bör ha adekvat sviktbehandling (försiktighet med betablockad).

ACE-hämmare/ARB bör övervägas på patienter med hypertoni eller på eko påvisad vänsterkammardysfunktion.

Ingen specifik behandling för asymptomatiska patienter utan hypertoni.

Information till patienten

Ta snar kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet, nedsatt funktionsnivå, bröstsmärtor.

Sjukskrivning

Vid begränsande symptom (hjärtsvikt) kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktionsnedsättningen. Efter aortaklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor.

Uppföljning

Uppföljning - operabla patienter

Aortainsufficiens av lindrig hemodynamisk betydelse

Kliniskt läkarbesök med 2 - 3 års intervall. Komplettering med ekokardiografi och eventuellt arbetsprov vid symptom eller vart 5:e år.

Aortainsufficiens av måttlig hemodynamisk betydelse

Kliniskt läkarbesök med 1 års intervall eller eventuellt oftare vid tecken på påtaglig progress och då kontakt med kardiolog. Komplettering med ekokardiografi och eventuellt arbetsprov vid symptomdebut, försämring eller vart annat/tredje år.

Aortainsufficiens av uttalad hemodynamisk betydelse

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms operabla. Om patienten är helt asymtomatisk och har normal vänsterkammarfunktion (EF>60%) och systolisk diameter (<40 mm), ingen betydande pulmonell hypertension (sPAP<50mmHg) och är fri från förmaksflimmer bör patienten följas regelbundet kliniskt med 6 månaders intervall och med ekokardiografisk kontroll minst årligen eller oftare när patienten närmar sig gränsvärdena.
Patienter med nedsatt systolisk funktion (EF<=60%) och/eller ökad systolisk diameter (>=40 mm) av vänster kammare räknas som symptomatiska. Vid tillkomst av symptom eller nedsatt arbetsförmåga uppfyller patienterna kriteria för operation och diskussion med kardiolog ska alltid föras.

Om patienten är helt asymtomatisk föreslås exspektans och följs då med läkarbesök inklusive ekokardiografi 1 – 2 ggr per år, eventuellt kompletterat med arbetsprov. Patienter med nedsatt systolisk funktion räknas som symptomatiska.

Kvalitetsindikatorer

  • Väntetid från beslut till genomfört klaffkirurgi-ingrepp.
  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Rehabilitering efter klaffoperation

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare