Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mitralisinsufficiens

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger:

Lätt  till måttlig mitralisinsufficiens utan symptom (andfåddhet, trötthet, nedsatt arbetsförmåga, förmaksflimmer).

Specialistvården handlägger, kardiolog:

  • Måttlig aortainsufficiens med symptom.
  • Uttalad aortainsufficiens med eller utan symptom.

Diagnostik och utredning

EKG

Förmaksflimmer?

UKG

  • Mitralisinsufficiens av lindrig hemodynamisk betydelse
  • Mitralisinsufficiens av måttlig hemodynamisk betydelse
  • Mitralisinsufficiens av uttalad hemodynamisk betydelse

Arbetsprov

Utförs vid behov om patienten är asymtomatisk eller har ringa symptom som är i behov av objektivisering.

Behandling

  • Patienter med lindrig och måttlig mitralisinsufficiens utan symptom - ingen specifik behandling.
  • Patienter med lindrig och måttlig mitralisinsufficiens med symptom – åtgärda bakomliggande faktorer som hypertoni, hjärtsvikt och snabb hjärtrytm.
  • Patienter med uttalad mitralisinsufficiens – kan kirurgi övervägas om patienten är operabel.

Information till patienten

Ta snar kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet, nedsatt funktionsnivå eller hjärtklappning.

Sjukskrivning

Vid begränsande symptom kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktionsnedsättningen,
Socialstyrelsen, försäkringsmedicinskt beslutsstöd (nytt fönster)
Efter mitralisklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor

Uppföljning

Patienter med lindrig mitralisinsufficiens

Behöver ej kontrolleras.

Patienter med måttlig mitralisinsufficiens

Kliniskt läkarbesök med ett års intervall hos asymptomatiska patienter med normal vänsterkammarfunktion och eventuellt oftare vid tecken på progress / tillkomst av symptom och då kontakt med kardiolog. Komplettering med ekokardiografi vid symptom eller vartannat år.

Patienter med uttalad mitralisinsufficiens

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms operabla.

Patienter med minst måttlig mitralistenos som är helt asymtomatisk utan symptom vid arbetsprov kan följas kliniskt med UKG årligen. Särskild värdering av perkutant ingrepp (PTMV) görs av patienter med hög embolirisk (tidigare emboli, vänster förmakskontrast, paroxysmalt FF) eller risk för hemodynamisk dekompensation (PA-tryck över 50 mm Hg, önskad graviditet eller icke kardiell kirurgi).

Patienter med symptom av sin mitralistenos ska värderas avseende PTMV eller kirurgi.

Patienter med uttalad mitralisinsufficiens med vänsterkammardysfunktion och sviktsymptom där kirurgi inte är möjlig/lämplig bör ha adekvat svikbehandling.

Kvalitetsindikatorer

  • Väntetid från beslut till genomfört klaffkirurgi-ingrepp.
  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Rehabilitering efter klaffoperation

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik