Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Cordarone (amiodaron): rutiner vid peroral behandling

Innehåll på sidan:

Indikationer:

 • Allvarlig ventrikulär arytmi (VT/VF)
 • Förmaksflimmer/fladder med svårare symtom där rytmstrategi eftersträvas och där annan behandling har prövats utan effekt eller är kontraindicerad

Graviditet:

Klass D. Rekommenderas inte. Risk för hypo-/hypertyreos, tillväxthämning, bradykardi och prematur födsel

Egenskaper:

 • Huvudsakligen klass-III antiarytmisk effekt (K ut- förlänger refraktärtiden), i viss mån också klass-I (Na), -II (antiadrenerg) och –IV (Ca-hämmande) effekt.
 • Minskar medelfrekvensen under förmaksflimmer med 10-12/minut, förlänger AV-tiden (klass IV-effekt), QRS-breddökning (klass I), QT-förlängning (klass III)
 • Förlänger QT-tiden men till skillnad från Sotalol liten risk för proarytmi
 • Lång halveringstid (60-142 dagar) – Långa/höga laddningsdoser för att få stabil effekt (>10 g givet totalt). Långvarig effekt efter utsättning (>6 månader)
 • Intravenös behandling skiljer sig från peroral genom effekt <1 h
  - Betydligt mindre påverkan på AP-duration och myokard (minimala förändringar (QT-tid och QRS-duration)
  - Vasodil. Effekt triggar sympatikus – ingen pulsförändring
  - Mer antiadrenerg effekt

Kontraindikationer:

 • Bradyarytmier, AVII-III i frånvaro av pacemaker
 • Kombinerad läkemedelsterapi (QT-förlängande läkemedel) som kan inducera Torsades de pointes
 • Tyroidearubbningar, särskilt hypertyreos. Hypotyreos inget egentligt hinder (kräver Levaxinsubstitution)
 • Överkänslighet (jod)
 • Amning

Beredningsform:

 • Tabletter; 100 respektive 200 mg

Dosering:

 • Tabletter 200 mg x 3 1 vecka, 200 mg x 2 1 vecka och sedan underhållsdos 200 mg x 1

Interaktioner:

 • Se FASS
 • Observera särskilt interaktioner/eventuellt behov av dosreduktion vid behandling med warfarin, dabigatran, betablockerare, digoxin, statiner och QT-förlängande läkemedel. Interaktion har också setts med grapefruktjuice
 • Statiner ska dosreduceras eller bytas (ökad risk för myopati) – se FASS
 • Waran: Tätare kontroller initailt. Ofta aktuellt med dosreduktion
 • ICD-patienter: Kan påverka defibrilleringströskeln. Se tillverkarens rekommendationer

Biverkningar:

 • Lungtoxicitet
 • Tyreoideapåverkan
 • Leverpåverkan
 • Bradyarytmier/proarytmier
 • Fotosensitivitet (informera om solskydd) – drabbar inte alla
 • Corneainlagringar
 • Neurologiska symtom
 • Gastrointestinala symtom med mera

Incidensen av flertalet allvarliga biverkningar ökar med högre dos och längre behandlingstid.

Vid insättning:

 • Före behandlingsstart: leverstatus, TSH, fT4, fT3 och elektrolyter
 • Spirometriremiss och lungröntgen kan övervägas vid pulmonella symtom
 • Waran: Remiss till AK-mottagningen för tätare kontroller
 • Cordaronemottagningen som initierar uppföljning enligt rutin (meddela ansvarig sköterska)

Uppföljning:

 • EKG-kontroll + telefonsamtal till läkare eller sköterska tre veckor efter insättning
 • Cordaroneprover (ALP, ALAT, TSH, fT3, fT4) samt EKG efter 3 och 6 månader, därefter provtagning halvårsvis inklusive EKG om stabila värden
 • Årligt läkarbesök

Utsättning:

 • Ineffektiv terapi
 • Hypertyreos
 • Lungbiverkan
 • Hypotyreos – inte obligatoriskt. Nytta vs riskbedömning. Eventuell Levaxinsubstitution och fortsatt behandling

Vid utsättning:

 • Meddela Cordaronemottagningen
 • Meddela AK-mottagningen
 • Efter utsättning av Cordarone fortsatt provtagningar, vanligen under 6-12 månader

Kontaktperson för innehåll:

Regina Lindberg, överläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Medicinsk vård

Författare:

Regina Lindberg, överläkare
Anne-Marie Suutari, specialistläkare
Grzegorz Bonkowski, överläkare
Eston Jönsson, överläkare
Gunilla Enocsson, sjuksköterska m spec.f
Martin Stefanik, överläkare

Fastställt: 2018-03-01

Reviderad:

Giltigt till och med: 2020-03-01

Ansvarig grupp: Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Granskat av grupp:  Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Uppdaterad: 2018-03-21
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster