Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Andenosin

Innehåll på sidan:

Indikationer:

 • Brytning av supraventrikulär återkopplingstakykardi innefattande AV-noden. Åstadkommer ett mycket kortvarigt AV-block som bryter takykardin
 • Vid diagnostik; påvisa och lokalisera accessorisk retledningsbana. Kan även vara till hjälp vid diagnostik av ventrikeltakykardi

Egenskaper:

 • Negativ kronotrop effekt (ger sinusbradykardi)
 • Negativ dromotrop effekt (ger mycket kortvarigt AVblock)
 • Generellt kärldilaterande
 • Effekt efter 10-30 sek. Duration 2-10 sek. (AV-block)
 • Adenosin har mycket kort halveringstid < 10 sek. Elimineras genom snabbt upptag i erytrocyter och endotelcelle

Kontraindikationer:

 • Pågående astmaanfall.
 • AV-block 2-3 eller sjuk sinusnod (om inte pacemakerbehandling)
 • Lång QT-tid
 • Behandling med dipyridamol (Persantin)

Försiktighet:

Känd astma/obstruktiv lungsjukdom

Dosering: Adenosin 5 mg/ml

 • Ges som snabbinjektion vanligen 1-3 ml intravenöst i så stor ven som möjligt under 1-2 sekunder (ges i ven i armvecket)
 • Flusha omedelbart med 5 ml NaCl
 • Om ingen effekt upprepas injektionen med 1-2 minuters intervall enligt följande schema:
  Dos 1: 5 mg = 1,0 ml
  Dos 2: 10 mg = 2,0 ml
  Dos 3: 15 mg = 3,0 ml

Engångsdos > 15 mg behövs normalt inte, men man kan ge upp till 25 mg i vissa fall

Läkemedelsmall finns i Cosmic

Kontroller:

 • Om möjligt esofagus-EKG före, för att fastställa arytmimekanismen, och gärna under hela injektionen
 • Alltid rytmövervakning
 • Defibrillator tillgänglig

Observera:

Om höggradigt AV-block 2-3 efter dos 1, ges inte mera Adenosin

Biverkningar (snabbt övergående):

 • Flush, huvudvärk
 • Andnöd, bronk-obstruktion
 • Bröstsmärta är vanligt
 • Informera patienten om detta

Kontaktperson för innehåll:

Regina Lindberg, överläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Medicinsk vård

Författare:

Regina Lindberg, överläkare
Anne-Marie Suutari, specialistläkare
Grzegorz Bonkowski, överläkare
Eston Jönsson, överläkare
Gunilla Enocsson, sjuksköterska m spec.f
Martin Stefanik, överläkare

Fastställt: 2018-03-01

Reviderad:

Giltigt till och med: 2020-03-01

Ansvarig grupp: Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Granskat av grupp:  Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Uppdaterad: 2018-03-21
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster