Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Tambocor

Innehåll på sidan:

Indikationer:

 • Profylaktisk behandling eller konvertering av förmaksflimmer hos strukturellt hjärtfriska patienter
 • AVNRT samt AVRT på särskild rekommendation från arytmolog

Lämpliga patienter:

Strukturellt hjärtfriska patienter: Frånvaro av hjärtsvikt, LBBB, ischemisk hjärtsjukdom, signifikant vänsterkammarhypertrofi och signifikanta klaffvitier. Provas om lämpligt i regel före Cordarone.

Graviditet:

Kan användas under graviditet och amning

Egenskaper:

 • Klass Ic antiarytmika. Påverkar Na-kanaler -> förlänger depolarisering i AV-nod, His-Purkinjesystemet och myokard. Som följd kan AV-förlängning, QRS-breddökning ses. Effekten på Na-kanalerna ökar vid snabbare frekvenser ”use-dependence” vilket ger preparatet dess antiarytmiska effekt men förklarar också att en del patienter under snabb rytm kan uppvisa uttalad QRS-breddökning vilket är ett prognostiskt ogynnsamt tecken och bör föranleda utsättning/dosreduktion.
 • Bradykardi kan demaskeras hos patienter med sjuk sinusknuta
 • Selektiv förlängning av antegrad samt retrograd refraktärtid i accessoriska retledningsbanor
 • Negativ inotrop effekt
 • Metaboliseras via CYP2D6 och CYP1A2
 • Steady-state efter 3–5 dgr, Halveringstid 7-23h oavsett dos

Kontraindikationer:

 • Ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, och signifikant vänsterkammarhypertrofi
 • Hemodynamiskt signifikanta klaffvitier
 • Barn < 12 år
 • Allvarlig leversjukdom
 • CYP2D6 inhibitorer som Fluoxetin eller antidepressiva ökar plasmakoncentrationen

Försiktighet:

 • Sjuk sinusknuta (SND), AV-block 2-3 i frånvaro av pacemaker (diskutera med arytmispecialist)
 • Halveringstiden fördubblas vid mild till måttlig njursvikt och vid uttalad njursvikt (eliminering minskas markant) finns risk för neurotoxiska effekter. Dialys ineffektivt.
 • Allvarlig njurfunktionsnedsättning, se FASS

Graviditet

Kan användas under graviditet och amning

Beredning:

Tabletter: 100 mg. Finns också retardform (100 respektive 200 mg).

Dosering profylax/konvertering:

 • Förmaksflimmerprofylax: Tablett 100 mg, i regel 1 x 2. Maxdos 400 mg dagligen, egentligen sällan >300mg/d.
 • Konvertering ”Pill in the pocket”: 200 (<70 kg) eller 300 mg (>70 kg) som engångsdos. Första tillfället inneliggande. Tambocor i konverterande syfte är endast aktuellt hos strukturellt hjärtfriska patienter och endast i samråd med kardiolog i sällsynta fall. Diskutera alltid med kardiolog innan detta eventuellt kan bli aktuellt!

Insättning:

 • Inneliggande: 5 doser under telemetriövervakning samt dagligt EKG

Kontroller vid behandlingsstart:

 • Elektrolytstatus + ALAT och ALP bör vara normalt
 • Telemetri samt dagligt EKG under insättningsfasen
 • Ekokardiografi: Strukturell hjärtsjukdom?
 • Arbetsprov: Bör utföras dag 3 såvida inte anamnes eller komorbiditet väcker
 • funderingar kring ischemisk hjärtsjukdom och bör då utföras innan behandlingsstart
 • Enstaka fall koncentrationskoll: 0,2-1.0 ug/ml

Behandlingsrekommendationer:

 • Sträva efter lägsta effektiva dos. Patienterna ska hålla normal hjärtrytm.
 • Kombinera med betablockad (även om låg dos) eller Ca-hämmare typ Isoptin eller Cardizem för att minimera risk för 1:1-överledd förmaksarytmi

Dosreduktion:

Njursvikt, eGFR <35ml/min: Koncentrationskontroll innan doser >100mg/d. Se FASS

Biverkningar:

 • Kardiovaskulära: Proarytmi såsom kammartakykardi, toursade de pointes och vid förmaksfladder risk för 1:1 AV konduktion när cykellängden av förmaksfladdret förlängs.
 • Sinusbradykardi, höggradigt AV-block, Tröskelvärdesstegring (PM)
 • Andningsvägar: Dyspné
 • Neurologiska: Yrsel, kramper, dubbelseende
 • Hud: Allergiska hudreaktioner inklusive urtikaria
 • Gastrointestinala: Illamående, kräkning, buksmärta

Utsättning:

 • Ineffektiv behandling
 • QRS-breddökning >25 % eller >120 ms i vila eller under arbetsprov -> utsättning alternativt dosreduktion
 • Terapibyte – wash out 2-4 halveringstider; 72 h

Uppföljning:

 • EKG + telefonsamtal till läkare eller sköterska efter 2 veckor
 • Läkarbesök 6 månader efter insättning, därefter årliga läkarbesök inkl. EKG, elstatus, ALP och ALAT
 • Arbetsprov och UKG var 3:e år eller tidigare vid behov

Information till patient:

Kontakt med hjärtmottagningen: Vid bröstsmärta, hjärtsviktssymtom, presynkope/synkope eller förmaksflimmer

Kontaktperson för innehåll:

Regina Lindberg, överläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Medicinsk vård

Författare:

Regina Lindberg, överläkare
Anne-Marie Suutari, specialistläkare
Grzegorz Bonkowski, överläkare
Eston Jönsson, överläkare
Gunilla Enocsson, sjuksköterska m spec.f
Martin Stefanik, överläkare

Fastställt: 2018-03-01

Reviderad:

Giltigt till och med: 2020-03-01

Ansvarig grupp: Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Granskat av grupp:  Subgrupp Arytmi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Uppdaterad: 2018-03-21
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster