Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Arbetsbeskrivning för läkare på länsdelssjukhus som handlägger VOC-utredningar

Arbetsbeskrivningen gäller läkare som tjänstgör på länsdelssjukhus i Jönköpings län med ansvar att utföra underlag för preoperativ utredning av klaffpatienter. Syftet med dokumentet är att skapa rutiner för en adekvat dokumentation av medicinska bedömningar och åtgärder inför dragning av klaffpatienter på thoraxrond.

Bakgrund

Vid varje preoperativ VOC-utredning ska ett VOC-protokoll upprättas. På varje länsdelssjukhus ska det finnas en VOC-ansvarig läkare som ansvarar för utbildning i rutiner vid preoperativa klaffutredningar.

Ansvar

Läkare på länsdelssjukhus som handlägger VOC-utredningar bedömer vilka patienter som är aktuella för preoperativ VOC-utredning och skickar remiss till hjärtmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. Tveksamma fall tas upp för diskussion på gemensam Klin fys-rond alternativt diskuteras med VOC-ansvarig på Länssjukhuset Ryhov.

Utförande

För indikation av klaffutredning se Fakta-dokument för lokala riktlinjer.

Upprätta ett VOC-protokoll enligt mall.

Skicka remiss till hjärtmottagningen på Länssjukhuset Ryhov med frågeställning VOC-utredning. Beskriv funktionsnivå och symptom som ska vara kopplade till klaffvitiet. Det är viktigt att patienten är välutredd avseende bakomliggande sjukdomar som till exempel anemi eller malignitet.

Ställ diktatet till kranskärlsenhetens sekreterare (märk diktatet ”VOC-utredning”).

Hjärtmottagningen på Länssjukhuset Ryhov bedömer underlaget och prioritet 1, 2, 3 månader, dikterar nödvändiga remisser och tar ställning till eventuella kompletteringar.

Om patienten är medicinskt högprioriterad och man beslutat om inneliggande VOC-utredning ska detta framgå tydligt i remissen till hjärtmottagningen. I dessa fall ska ansvarig läkare på länsdelssjukhus även kontakta VOC-ansvarig på Länssjukhuset Ryhov på telefon för att få uppgift om när utredningen beräknas vara klar och vilket datum patienten är uppsatt för VOC-rond. VOC-ansvarig på Länssjukhuset Ryhov ansvarar för att patienten sätts upp på VOC-rond så snart som möjligt och samordnar detta med VOC-sekreterare. Om man inte får kontakt med VOC-ansvarig kontaktas sektionschefen.

Ansvarig läkare på länsdelssjukhus ska säkerställa att patient är informerad om utredningsgång och informera om möjliga operativa åtgärder och dess komplikationer samt vid behov inhämta ytterligare information från VOC ansvarig om tveksamheter.

Läkaren ska efterhöra och dokumentera patientens inställning till åtgärd i VOC-protokollet. Det ska tydligt framgå om patienten inte vill opereras med öppen thoraxkirurgi utan endast perkutana ingrepp som till exempel TAVI.

VOC-sekreterare på Länssjukhuset Ryhov förbereder underlag för dragningslistan inför VOC-rond och faxar detta till länsdelssjukhusens hjärtmottagningar och skriver sedan ut diktatet efter diskussion på VOC-rond i Linköping.

Läkaren har möjlighet att delta på VOC-ronden via länk samt i utvalda fall själv vara föredragande. Kopia går alltid till inremitterande inom länet.

Om innehållet

Fastställt: 2019-10-18

Reviderad: 2021-01-13

Medicinskt ansvarig: Jan Thollander, Länssjukhuset Ryhov

Mer information

Uppdaterad: 2021-04-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion