Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete

Kriterier vid val av förbättringsarbete

Förbättringsarbetet ska

 • Utgå från invånarnas och patienternas behov
 • Stå i rimlig proportion till vårdenhetens storlek
 • Ske i samverkan med minst en annan aktör (vårdenhet, kommun, myndighet, föreningsliv, studieförbund eller annan aktör).

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre, men hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper består eller ökar. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan göras ännu bättre genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån grupper med störst behov.

Bedömning av systematiskt förbättringsarbete

Det valda förbättringsarbetet ska för varje vårdcentral beskrivas enligt nedan.

Riktmärke 1 nuläge och planering (28 februari)

A. Val av förbättringsområde

Valt förbättringsområde ska uppfylla kriterierna och beskrivas enligt B-F.

B. Bakgrund

 • Beskriv valt förbättringsområde och hur det relaterar till patienterna och den listade befolkningens behov.

C. Övergripande mål

Ange:

 • vad som ska uppnås
 • mätbara mål för förbättringsarbetet
 • tidpunkt för måluppfyllelse
 • delmål kan beskrivas

D. Nuläge

 • Beskriv hur vårdcentralerna gör idag och nuvarande resultat inom förbättringsområdet (baslinjemätning).

E. Analys av nuläge

 • Beskriv varför nuvarande processer och resultat inte matchar målbilden.
 • Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet.

F. Prioritering av förändringar som ska testas

 • Prioritera vilka förändringar som ska testas utifrån nulägesbeskrivning och analys.

Dokument med beskrivning av A-F skickas till vårdcentralens stödteam enligt överenskommelse.

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-F.

Riktmärke 2 avstämning av pågående arbete (26 maj)

Avstämning med stödteam att förbättringsarbetet går som planerat. Ingen skriftligt dokument behöver skickas till stödteamet.

Riktmärke 3 analys och summering (30 november)

G. Stegen A-F ska vara ”gröna”

H. Analys och beskrivning av resultat

Beskriv hur förbättringsarbetet har genomförts.

På vilket sätt har samverkan skett med externa aktörer?

I. Mätningar

 • Redovisa resultat för testade förändringar i relation till baslinjemätning, övergripande mål och eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram.

Förbättringsarbetet ska redovisas skriftligt till vårdcentralens stödteam:

1. A3-verktyg eller rubrikerna i A3. Länk till A3-verktyg

2. Kort sammanfattning av förbättringsarbetet genom att besvara:

 • Vad gjorde ni?

 • Hur gjorde ni?
 • Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande arbete?

Förbättringsarbetet kommer att publiceras på hemsidan för primärvård inom vårdval.

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I.

Riktmärke 4 redovisning (30-31 maj 2018)

Vårdcentralen deltar som en del i arbetet med Systematiskt förbättringsarbete på konferensen Utvecklingskraft. Deltagandet är gratis för max 2 personer/vårdcentral.  Information med länk till anmälan kommer till funktionsbrevlådorna i mitten av mars från programgruppen Utvecklingskraft. Läs hela programmet för Utvecklingskraft här.

På Utvecklingskraft 30-31 maj ska leverantören vara på plats och förevisar sin poster i entréhallen under båda dagarna. Varje vårdcentral ansvarar för att göra och trycka ut en poster som tas med till Utvecklingkraft (mall till poster). Skärmar och nålar kommer att finnas på plats. Vårdcentralen ska finnas till hands vid postern för frågor och samtal under lunch och fikapauser.

Sex utvalda förbättringsarbeten kommer erbjudas möjlighet att presentera  sitt arbete i seminarieform. Dessa vårdcentraler är i år: Rosenhälsan, Rosenlund, Tenhult, Wasa, Hälsan 2 och Bankeryds vårdcentral. Dessa seminarier är öppna för samtliga deltagare på Utvecklingskraft.

Postern som har förevisats på Utvecklingskraft ska skickas in i digital form senast 1 juni 2018 till för publicering på hemsidan.

Ersättning

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2017 är maximalt 50 kronor per invånare och år.

Uppdaterad: 2018-04-06
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv