Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Vårdcentralernas förbättringsarbeten 2016

De valda förbättringsarbetena redovisas till stödteamet som publicerar nedan. Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteam ska redovisa sina förbättringsarbeten till ansvarigt stödteam senast 29 februari och 31 oktober.

1. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förbättringsarbete

2. Valfritt förbättringsarbete

Vårdcentral

Förbättringsarbeten

Kontaktperson

Anderstorps vårdcentral

1. Prediabetes - tidig upptäckt

2. Hälsorum - ökat egenansvar för sitt blodtryck

1. Karina Pettersson, Maria Ernstig

2. Karin Lundmark

Aneby vårdcentral

1. Få fler diabetespatienter under målvärdet, HbA1c<52.

2. Identifiering av patienter med riskbruk, missbruk alkohol.

1. Sophie Arvidsson

2. Jill Rehnby

Avonova Apladalens vårdcentral, Värnamo

1. Teamarbete kring KOL utifrån Socialstyrelsens rekommendationer

2. Hälsocenter Värnamo

1. Victoria Zimmergren

2. Anders Bergström

Avonova Vård Vetlanda

1. Gruppträffar för patienter med övervikt/fetma

2. Astma/Kol team, en välfungerande mottagning

1. Mia Hillström

2. Mia Hillström

Bankeryds vårdcentral

1. Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ner i vikt

2. Förbättrad triagering av patienter som söker för "rörelseapparatens problem"

1. Majja Hörnmark

2. Gunilla Magnusson

Bodafors vårdcentral

1. Bättre hälsa för ensamboende äldre

2. Personcentrerade e-tjänster

1. Pernilla Mårtensson

2. Pernilla Mårtensson

Bräcke Diakoni Vårdcentral Lokstallarna, Jönköping

1. Psykisk ohälsa.

2. Fysisk aktivitet vid depression

1. Jaana Melle

2. Jaana Melle

Bräcke Diakoni Vårdcentralen Nyhälsan, Nässjö (inklusive filial i Forserum)

1. Hälsofrämjande sjukskrivning för personer med psykosocial ohälsa.

2. Hälsofrämjande arbete, livsstilssamtal för utsatta grupper (Forserum)

1. Emma Steen
 

2. Rebecca Svalbring

Eksjö vårdcentral

1. Uppstart av och förmedling av deltagare i Passion för livet i Eksjö kommun.

2.  Preventivt arbete i grupp för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.

1. Susanne Bergander

2. Susanne Bergander

Gislaveds vårdcentral

1. Psykisk hälsa - tidig upptäckt. Användning av frågeformuläret 4DSQ

2. Rätt vårdnivå - Triangering till rätt vårdgivare inom vårdcentralens rehabilitering

1. Marie-Louise Klang

 

2. Alexandra Åberg

Gislehälsan, Gislaved

1. Mötesplatser för äldre ute i samhället - för att möta upp mot ensamhet

2. Äldremottagning på vårdcentralen

1. Heike Porath

2. Heike Porath

Gnosjö vårdcentral

1. Vårdens del i asylsökandes vardag. God kunskap och förståelse hos asylsökande för att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar. .

2. Hälsorum: påverka sin vardag och upptäcka hypertoni

1. Annika Park

2. Marianne Bolin

Gränna vårdcentral

1. Psykosocial ohälsa till rätt vårdnivå.

2. Uppföljning av hälsokurvorna.

1. Anette Sparf

2. Anette Sparf

Habo vårdcentral

1.

2. Bättre tillgång och rätt vårdnivå för sjukgymnastpatienter

1. Malin Hördegård

2. Malin Hördegård

Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

1. Information/utbildning om stress, sömn och kost ute i samhället för PRO, SPF och öppna förskolor.

2. Systematiskt arbetssätt för att diabetespatienter ska ligga bättre i sina HbA1c värden

1. Ann Vikström

2. Ann Vikström

Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

1. Riktat hälsofrämjande arbete med utgångspunkt från hälsosamtal för 70-åringar.

2. Skapa en mottagning för äldre.

1. Pia Bergman och Marie Sigfridsson

2. Marie Sigfridsson och Cecilia Svensson

Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

1. Rökning bland högstadieungdomar.

2. Mångsökare. Minska antalet vårdkontakter för multisjuka.

1. Peter Fransson

2. Peter Fransson

Landsbro vårdcentral

1. Ensamstående äldre över 80 år - gruppträffar med fokus fallprevention.

2. Grupp för prediabetes patienter.

1. Lena Wendel

2. Lena Wendel

Läkarhuset Huskvarna

1. Ändrade rutiner för provtagning för nöjdare patienter & bättre använd tid på vc.

2. Ökad fysisk aktivitet genom samverkan med närsamhället.

1. Gabriella Orrgren/Sara Löfdahl

2. Gabriella Orrgren

Läkarhuset Tranås

1. Bättre förståelse/omhändertagande vid psykisk ohälsa

2. Personcentrerad och effektiv sjukskrivningsprocess

1. Hanna Gunnarsson
 

2. Hanna Gunnarsson

Läkarhuset Väster, Jönköping

1. Ensamboende och hälsa

2. Psykosocialt stöd i tidigt skede 

1. Johan Svensson

2. Johan Svensson

Läkarhuset Öster, Jönköping

1. Testa nya arbetssätt för att minska sena återbud/uteblivna besök.

2. Öka hälsan hos de anställda i närliggande stora företag genom ökad förståelse och kunskap hos arbetsledare.

1. Gabriella Orrgren

2. Garriella Orrgren

Mariannelunds vårdcentral

1. Uppstart av och förmedling av deltagare i Passion för livet i Eksjö kommun.

2. Strukturera asylflödet på Mariannelunds vårdcentral.

1. Barbro Andersson, Susanne Bergander

2. Barbro Andersson, Susanne Bergander

Mullsjö vårdcentral

1. Minska psykisk ohälsa bland unga kvinnor 18-35 år

2. Ökad tillgänglighet för personer med behov av att ta sitt blodtryck

1. Lina Svarén

2. Lina Svarén

Norrahammars vårdcentral

1. Övervikt/kost - rätt insats efter behov (uppföljning av Hälsosamtal)

2. Ökad tillgänglighet för mest sjuka äldre

1. Ann-Margret Floengård

2. Ann-Margret Floengård

Nässjö Läkarhus

1. Förebygga ohälsa för ensamstående äldre och personer som är utlandsfödda

2. Minskad telefonbelastning - mer tid till mest sjuka

1. Malin Lundberg
 

2. Malin Lundberg

Nässjö vårdcentral

1. Bättre hälsa för ensamboende äldre

2. Personcentrerade e-tjänster

1. Göran Runesson

2. Göran Runesson

Reftele vårdcentral

1. Tidig upptäckt av KOL. Screening med COPD6 i kommun och FHV

2. Ökad läkarkontinuitet

1. Anne Sauer

2. Lotta Andersson, Åsa Dahlqvist

Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

1. Psykosocial ohälsa till rätt vårdnivå.

2. Förbättra diabetesvården.

1. Anette Sparf

2. Birgitta Karlsved

Rosenlunds vårdcentral

1. Hjälpa våra listade patienter till förbättrade levnadsvanor

2. E-Hälsa, erbjuda våra listade patienter

1. Marie Ljungström

2. Angela Eckerby

Rydaholms vårdcentral

1. Öka användandet av hemblodtrycksmätning

2. Hälsocenter Värnamo

1. Helen Waldestål

2. Therese Råberg

Råslätts vårdcentral

1. Matvanor - en riktad intervention med dialog/föreläsning/butiksvandring

2. Ökad användning av minispirometri

1. Ann Söderström, Maria Norburg tell, Eva Hjalmarsson

2. Ann Söderström, Ulika Johannesson, Maria Sandstedt, Susanne Ekedahl

Skillingaryds vårdcentral

1. Upptäcka högt blodtryck hos patienter under 40 år

2. Utveckla och öka FaR-samverkan samt öka förskrivningen till >20 recept innan årsskiftet 16/17

1. Per Hauschildt och Ann-Margreth  Eriksson

2. Emma Byrmo

Smålandsstenars vårdcentral

1. Tidig upptäckt av KOL. Screening med COPD6 i kommun och FHV

2. Läkemedelsgenomgång 75+

1. Anne Sauer

2. Lotta Andersson, Åsa Dahlqvist

Sävsjö vårdcentral

1. Ökad livskvalitet och minskad oro hos äldre: Gruppträffar för ensamstående äldre 65-75 år. 

2. KOL-skola i grupp

1. Peter Stålhammar, Eva-Marie Karlsson

2. Anneli Forsum, Emma Anderson, Peter Stålhammar

Tenhults vårdcentral

1.Hjälpa våra listade patienter till förbättrade levnadsvanor

2. E-Hälsa, erbjuda våra listade patienter

1. Marie Ljungström

2. Angela Eckerby

Tranås vårdcentral

1. Stöd till personer med identifierade riskfaktorer
 

2. Bättre hälsa för patienter med diabetes

1. Catharina Vik Söderström

2. Peter Lundin Johansson

Vaggeryds vårdcentral

1. Boka patienter med muskeloskeletala besvär i första hand hos sjukgymnast inom 48 timmar.

2. Information/utbildning om fysisk aktivitet och stress till riktade grupper ute i samhället

1. Markus Wallenrud

2. Markus Wallenrud

Wasa vårdcentral, Huskvarna

1. Tidig upptäckt av odiagnosticerat högt blodtryck.

2. Asylboende Centria, underlätta vård med frågeformulär och vårdgivning.

1. Aleksandra Josefsson, Corinna Kirsten

2. Johannes Edlund, Corinna Kirsten

Vetlanda vårdcentral

1. Gruppträffar utifrån kost och motion

2. Struktur rehabplan för långtidssjukskrivna

1. Catarina Parkner

2. Sandra

Wetterhälsan, Jönköping

1. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt   vårdnivå

2. Personer, listade på Wetterhälsan, med psykisk ohälsa ska erbjudas snabb första bedömning på rätt vårdnivå

1. och 2. Chanko Layla

Vrigstad Läkarmottagning

1. REDO-grupp barnfetma/övervikt  - hela familjen

2. Arbeta med sociala färdigheter i grupp - ensamhet

1. Vibe Steen Ramberg

2. Vibe Steen Ramberg

Vråens vårdcentral

1. Hälsocenter Värnamo

2. Äldre/Fokusmottagning Hälsocenter Värnamo

1. Therese Råberg 

2. Annelie Soneus

Vårdcentralen Aroma Vetlanda

1.Fallprevention med utgångspunkt från Senior alert i samverkan med kommunen.

2.Få trygga och välinformerade patienter

1.Roland Lundgren, Marie Rooth, Eva Karlsson

2. Roland Lundgren, Marie Rooth, Eva Karlsson

Väster vårdcentral, Värnamo

1. Förbättra kvaliten på behandling av diabetespatienter typ II <80 år

2. Hälso- och motivationsprogram "Lättare Liv"

1. Anna Wingerup

2. Anna Sjödin

Öxnehaga vårdcentral

 

1. Samverkan kring egenvård med hälsofrämjande aktiviteter - ett samarbete mellan Öxnehaga vårdcentral och Friluftsfrämjandet Öxnegården.

2.Minska det genomsnittliga sökandet på akutmottagningen

1. Miriam Carlsson

2. Miriam Carlsson

Uppdaterad: 2016-12-05
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv