Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Bedömning systematiskt förbättringsarbete 2017

Primärvårdsenhet

  • bedömer vårdcentralens kvalitet genom granskning av inlämnade uppgifter om systematiskt förbättringsarbete

  • betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete

  • ansvarar för formell återkoppling till vårdcentralen genom brev (se avstämningsmöte nedan)

  • Primärvårdsenheten kontaktar vårdcentralen inom 2 veckor om stödteam signalerar att det systematiska förbättringsarbetet inte uppfyller kriterier eller fortlöper enligt årshjulet. Återkopplar till stödteamet inför och efter kontakt

Stödteam

  • kontinuerligt stöd/coach åt vårdcentralen

  • kontinuerlig kontakt och uppföljning av systematiska förbättringsarbeten

  • godkänner förbättringsarbetena

  • signalerar till primärvårdsenheten om vårdcentralens systematiska förbättringsarbete inte uppfyller kriterier eller fortlöper enligt årshjulet

December-Februari

Stödteamen har kontakt med vårdcentralerna och coachar för att identifiera/påbörja relevanta förbättringsarbeten. Detta ska lämnas in skriftligt senast 28 februari eller i samråd med stödteamet.

Mars

Avstämningsmöte mellan stödteamen och primärvårdsenheten där stödteamen presenterar vårdcentralernas arbeten (6 mars)

Om det vid avstämningsmötet framkommer att något arbete inte uppfyller beskrivna kriterier om att skicka in kompletterande information inom 2 veckor annars sker avdrag av ersättning.

Efter bedömning av kompletterande information återkopplas till vårdcentralerna via brev med besked om arbetet uppfyller kriterierna eller inte

Juni

Avstämningsmöte mellan stödteamen och primärvårdsenheten med rapportering om hur arbetena på varje vårdcentral fortgår (1 juni)

  • Om det vid avstämningsmötet framkommer att vårdcentralen ändrat riktning som inte håller enligt kriterierna, stannat av eller inte fortlöper tas en personlig kontakt med vårdcentralen av primärvårdsenheten och stödteam. Vid denna kontakt ska dokumentation från vårdcentralen finnas som underlag.

November

Avstämningsmöte mellan stödteamen och primärvårdsenheten om hur vårdcentralernas förbättringsarbeten har följt årscykeln och börjat förbereda redovisningen till Utvecklingskraft primärvård. (början av november)

Kontinuerligt

Om stödteamen signalerar att arbetet inte fungerar på någon vårdcentral ska primärvårdsenheten kontakta vårdcentralen inom 2 veckor och återkoppla till stödteamet.

Utöver dessa avstämningsmöten kontinuerlig kommunikation mellan stödteamens arbetsgrupp och primärvårdsenheten.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-12-07
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv