Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete 2018

Kriterier

Förbättringsarbetet ska genomföras inom området Psykisk hälsa som är det fastställda länsövergripande förbättringsområdet för 2018.

Vårdcentralen ska ha en namngiven förbättringscoach, vars roll är att stödja ledning och medarbetare i planering och genomförande av förbättringsarbetet. Coachen ansvarar för att förbättringsarbetet sker enligt regionens riktlinjer och kriterier för systematiskt förbättringsarbete.

Arbetet ska vara systematiskt där identifiering av problem baseras på de listade invånarnas/patienternas behov:

 • Vilka vinner på förbättringen?
 • Vad kommer att bli bättre?

I de fall relevant samverksanspartnet har identifierats ska genomförandet ske i samverkan.

Uppföljningen fokuserar på uppnådda resultat.

Förbättringsarbetet ska stå i rimlig proportion till vårdcentralens storlek.

Utbildning – förbättringscoach

Förbättringscoacherna erbjuds utbildning som arrangeras av Qulturum.

Support förbättringsarbete

 • Support för förbättringsarbete ges av två personer från Qulturum respektive Folkhälsa. Det generella stödet kopplas till årshjulet och dess riktmärken.
 • Riktat stöd utifrån valda förbättringsområden erbjuds av sakkunniga från Folkhälsa och Qulturum.
 • Vårdcentralen ansvarar själva för att vid behov kontakta supporten för förbättringsarbeten, genom att mejl till .

Bedömning

En styrgrupp bestående av representant från primärvårdsenheten, folkhälsochef och utvecklingsdirektör ansvarar att utifrån en samlad riktmärkesstatus följa upp och bedöma behov av åtgärder.

Det valda förbättringsarbetet ska för varje vårdcentral beskrivas enligt nedan. Beskrivningen mejlas till  inför varje riktmärke.

Riktmärke 1 - nuläge och planering (15 februari)

A. Val av förbättringsområde

Valt förbättringsområde ska uppfylla kriterierna och beskrivas enligt B-F.

B. Bakgrund

 • Beskriv valt förbättringsområde och hur det relaterar till patienterna och den listade befolkningens behov.

C. Övergripande mål

Ange:

 • vad som ska uppnås
 • mätbara mål för förbättringsarbetet
 • tidpunkt för måluppfyllelse
 • delmål kan beskrivas

D. Nuläge

 • Beskriv hur vårdcentralerna gör idag och nuvarande resultat inom förbättringsområdet (baslinjemätning).

E. Analys av nuläge

 • Beskriv varför nuvarande processer och resultat inte matchar målbilden.
 • Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet.

F. Prioritering av förändringar som ska testas

 • Prioritera vilka förändringar som ska testas utifrån nulägesbeskrivning och analys.

Dokument med beskrivning av A-F mejlas till .

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-F.

Riktmärke 2 - avstämning av pågående arbete (15 juni)

Avstämning och bedömning att förbättringsarbetet går som planerat. Varje vårdcentral beskriver de påbörjade förändringar och visar påbörjade mätningar.
Dokumentet - ca en A4-sida - mejlas till senast den 15 juni.

Riktmärke 3 - avstämning av pågående arbete (14 september)

Avstämning och bedömning att förbättringsarbetet går som planerat. Varje vårdcentral beskriver det pågående arbetet genom att belysa förändringar och mätningar av arbetet.
Dokumentet - ca en A4-sida - mejlas till senast den 14 september.

Riktmärke 4 - analys och summering (14 december)

G. Stegen A-F ska vara ”gröna”

H. Analys och beskrivning av resultat

Beskriv hur förbättringsarbetet har genomförts.

På vilket sätt har samverkan skett med externa aktörer?

I. Mätningar

 • Redovisa resultat för testade förändringar i relation till baslinjemätning, övergripande mål och eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram.

Förbättringsarbetet ska redovisas skriftligt:

1. A3-verktyg eller rubrikerna i A3. Länk till A3-verktyg

2. Kort sammanfattning av förbättringsarbetet genom att besvara:

 • Vad gjorde ni?

 • Hur gjorde ni?
 • Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande arbete?

Förbättringsarbetet redovisas på webbplatsen "Primärvård inom vårdval".

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I.

Riktmärke 5 - redovisning Utvecklingskraft maj 2019

 • Vårdcentralernas postrar publiceras på webben inför Utvecklingskraft i maj 2019.
 • Samtliga vårdcentraler är på plats på Utvecklingskraft och förevisar uppdaterade postrar i entréhallen under båda dagarna.
 • Representanter från MPG primärvård och supporten för förbättringsarbeten väljer ut förbättringsarbeten som ges möjlighet att redovisa i seminarieform på Utvecklingskraft.
 • Primärvårdens Utvecklingsstjärna utses genom röstning. Alla besökare ges möjlighet att rösta fram årets Utvecklingsstjärna. 

Ersättning

 • Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2018 är maximalt 50 kronor per invånare och år.
 • Om regionens riktlinjer och kriterier för systematiskt förbättringsarbete inte uppfylls tas dialog.
 • Avvikelser kan leda till kvalitetsavdrag eller utebliven ersättning.
Uppdaterad: 2018-05-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv