Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Tillgänglighet till psykosocialt team

Leverantören kan få kvalitetsersättning för god tillgänglighet till psykosocialt team.

Första fysiska besök till psykosociala teamet ska registreras som nybesök. För att kunna få kvalitetsersättning måste leverantören ha minst 10 registrerade nybesök per 1 000 invånare och år. Tillgängligheten mäts varje månad och baseras på data 6-12 månader bakåt i tiden från mättillfället. Tillgänglighetsmåttet avser enbart besök på vårdenheten där patienten är listad.

Ersättning

Full ersättning – 20 kronor per invånare och år – betalas ut till leverantörer med minst 50 procents tillgänglighet till nybesök hos psykosocialt team inom fem kalenderdagar. Halv ersättning betalas ut till leverantörer med minst 25 procents tillgänglighet till nybesök hos psykosocialt team inom fem kalenderdagar.

Registrering

För psykosocialt team finns tre vårdtjänster att använda som beskrivet nedan. Besökstyperna nybesök och återbesök är konfigurerad på vårdtjänsterna så att besökstypen kommer med automatiskt vid bokning i Cosmic.

Nybesök till psykosocialt team registreras i Cosmic under vårdtjänsterna ”Psykosocialt besök akut” eller ”Psykosocialt besök planerat” enligt följande:

  • Första besöket för en patient som inte haft kontakt med teamet tidigare.
  • Första besöket för en patient som efter 12 månader utan kontakt med teamet återkommer på ett besök som inte varit planerat.
  • Första besöket för en patient som haft kontakt med teamet tidigare men som söker vård för en helt ny problematik.

Ange besökstypen ”Nybesök” i samband med vårdtjänsterna ”Psykosocialt besök akut” eller ”Psykosocialt besök planerat”

Återbesök till psykosocialt team registreras under vårdtjänsten ”Psykosocialt besök med bokningsunderlag”. Det ska finnas ett skapat bokningsunderlag på planerade vårdåtgärder, i väntelistan i cosmic, enligt rekommenderat arbetssätt. Återbesök är alla besök till psykosocialt team som inte räknas som nybesök enligt definitionen ovan. Om patienten väljer fel vid webbtidbokning kan man ändra besökstyp.

Besök till allmänläkare räknas inte in i tillgängligheten till psykosociala team.

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till ”Primärvård inom vårdval” avsnitt 7.12 Psykisk hälsa.

Fastställt 2015-12-10, kompletterat 2016-02-01

Uppdaterad: 2017-12-22
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv