Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Läkarens roll vid sjukskrivning

______________________________________________________

Innehåll på sidan:

 

Medicinsk bedömning

Läkaren behöver inte utfärda ett läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det. Det är läkarens bedömning som ligger till grund för sjukskrivning

Läkaren gör en medicinsk bedömning om sjukskrivningen ska vara en del av patientens vård och behandling i enlighet med nationella och lokala riktlinjer samt Socialstyrelsen vägledning - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (nytt, fönster).

Läkaren gör alltid bedömningen i förhållande till ordinarie sysselsättning (undantag föräldraledighet/studier).

En sjukskrivning är jämförbart med annan medicinsk åtgärd och ska övervägas på liknande sätt som exempelvis ordination av läkemedel. En sjukskrivning kan både ”över- och underdoseras”.

En passiv sjukskrivning, utan rehabiliterande insatser och/eller plan, har visat sig kunna leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

Checklista inför bedömning av sjukskrivning:

 • Är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom?
 • Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
 • Finns annat arbete eller möjligheter till anpassningar/omplacering?
 • Lika behandling – ”Tänk tvärt om”. Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder etc?
  • Läs mer om jämställd sjukskrivning här.

Att tänka på:

 • Deltidssjukskrivning före heltidssjukskrivning ska alltid övervägas. 
 • Formulera en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan tillsammans med patienten. Läs mer om sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan här.
 • Våga prata om när det är troligt att patienten kan återgå i arbete eller att vara arbetsökande igen.
 • Behövs en tidig kontakt med ex arbetsgivare för att diskutera möjligheter till anpassningar? Kontakta rehabkoordinatorn. 
 • Kontakta vårdenhetens rehabkoordinator om du som läkare behöver hjälp med exempelvis:
  • kontakt med Försäkringskassan, arbetsgivare, FHV, Arbetsförmedling
  • stöd i att upprätta en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
  • mer kunskap om patientens arbete, motivation, funktionsnedsättningar/aktivitetsbegränsningar

Läs mer om Region Jönköpings län checklista vid sjukskrivning här.

 

Trepartssamtal/-möte

Läs mer om trepartssamtal/-möte här.

 

Ifyllnad av läkarintyg

Om den medicinska bedömningen visar att sjukskrivning behövs, utfärdas ett läkarintyg. För information om att skriva ett intyg och ifyllnadsstöd för läkarintyg, läs här.

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder om patienten har rätt till sjukpenning samt samordnar olika parters rehabiliteringsinsatser, men utför inte rehabilitering. Vid behov kallar Försäkringskassan till avstämningsmöte, läs här.

Läs mer om sjukförsäkringen här

 

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag

Samverkan med Försäkringskassan ingår i Hälso- och sjukvårdens uppdrag. I Region Jönköpings läns ses detta som en patientsäkerhetsfråga. Uppdraget innefattar utfärdande av intyg och medicinska utlåtanden, deltagande i avstämningsmöten och andra åtgärder som krävs för att patienten ska få en korrekt och rättssäker handläggning hos Försäkringskassan eller annan försäkringsgivare. För att med god kvalitet utföra dessa arbetsuppgifter krävs grundläggande kunskaper i försäkringsmedicin och rutiner för sjukskrivningsprocessen.

 

Uppdaterad: 2018-09-17
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik