Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Läkarens roll vid sjukskrivning

______________________________________________________

Innehåll på sidan:

 

Medicinsk bedömning vid sjukskrivning

Läkaren behöver inte utfärda ett läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det. Det är läkarens medicinska bedömning som ligger till grund för sjukskrivning.

Läkaren gör en medicinsk bedömning om sjukskrivningen ska vara en del av patientens vård och behandling i enlighet med nationella och lokala riktlinjer samt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Läkaren gör alltid bedömningen i förhållande till ordinarie sysselsättning (undantag föräldraledighet/studier). Om sjukskrivningsbehov finns utfärdar läkaren ett intyg men det är Försäkringskassan som fattar beslut om rätten till sjukpenning.

En sjukskrivning är jämförbart med annan medicinsk åtgärd och ska övervägas på liknande sätt som exempelvis ordination av läkemedel. En sjukskrivning kan både ”över- och underdoseras”.

En passiv sjukskrivning, utan rehabiliterande insatser och/eller plan, har visat sig kunna leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

Att tänka på vid bedömning av sjukskrivningsbehov

 • Är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom?
 • Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
 • Finns annat arbete eller möjligheter till anpassningar/omplacering?
 • Lika behandling – ”Tänk tvärt om”. Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder etc?
 • Tänk på helhetssynen. Arbete? Ekonomi? Socialt liv? Alkohol? Andra droger? Våld i nära relationer?
 • Använd socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd som vägledning

Att tänka på vid sjukskrivning

 • Deltidssjukskrivning före heltidssjukskrivning ska alltid övervägas. Att 25% sjukskrivning alltid sker med ”bortre parentes”
 • En sjukskrivnings- och rehabiltieringsplan ska finnas för alla patienter som är sjukskrivna mer än 28 dagar, som formuleras tillsammans med patienten.
 • Våga prata om när det är troligt att patienten kan återgå i arbete eller att vara arbetsökande igen.
 • Tänk på att driva eventuell medicinsk utredning parallellt med behandling/rehabilitering. Kan företagshälsovård via arbetsgivare kopplas in? 
 • Återbesök hos läkare bör inte automatiskt förläggas till sjukskrivningstidens avslut. Patienten bör inte uppfatta sitt läkarbesök som ett tillfälle för förlängd sjukskrivning utan som ett tillfälle att värdera insatser och åtgärder.
 • En längre tids heltidssjukskrivning kan avslutas med en period av upptrappning i form av deltidsarbete.
 • Sjukskrivningar kan med fördel avslutas i mitten av en vecka. Detta för att bidra till en mjukare återgång i arbete.
 • Diskutera/rådgör med annan kollega, andra yrkesgrupper och/eller Försäkringskassan kring sjukskrivning­en vid behov.
 • Kontakta vårdenhetens rehabkoordinator om du som läkare behöver hjälp med exempelvis:
  • Tidig kontakt med arbetsgivare eller motsvarade för att diskutera möjligheter till exempelvis anpassningar.

  • Övrig kontakt med Försäkringskassan/arbetsgivare/Arbetsförmedlingen, företagshälsovård, eller socialtjänst

  • Stöd i att upprätta en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

  • Om mer kunskap behövs om patientens arbete/sysselsättning, motivation och funktionsnedsättningar/aktivitetsbegränsningar.

Andra rutiner att uppmärksamma

 • Fast läkarkontakt i sjukskrivningar oavsett vårdenhet (dvs vårdcentral resp. klinik) är att föredra. Går inte det bör man ändå eftersträva kontinuitet.
 • Pågår aktiv behandling inom klinik men inga insatser på vårdcentralen, bör den som ansvarar för behandlingen av den/de tillstånd som nedsätter patientens arbetsförmåga också ansvara för sjukskrivningen.
 • AT-läkare sjukskriver, för längre perioder, enbart efter att ha konsulterat sin handledare.
 • Förstadagsin­tyg kan intygas av annan legitimerad personal dag 1-7. Sjukfrånvaro mer än 7 dagar måste styrkas av läkare med ett läkarintyg för sjukskrivning.

Rektroaktiv sjukskrivning

Retroaktiva sjukskrivningar bör endast ske i undantagsfall. Läkaren måste själv bedöma om hen kan intyga att patienten varit sjuk och haft nedsatt arbetsförmåga för retroaktiv tid.

Sjukskrivning via telefon

Sjukskrivningar via telefon bör endast ske i undantagsfall. Ett läkarintyg ska normalt grundas på en personlig undersökning av patienten. Men det är inte uteslutet att ett läkarintyg som har utfärdats efter telefonkontakt ibland kan ge tillräcklig medicinsk information. Så kan vara fallet om läkaren är väl insatt i den försäkrades sjukdomstillstånd och det under perioden har pågått aktiva behandlingsåtgärder.

 

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag

Samverkan med Försäkringskassan ingår i Hälso- och sjukvårdens uppdrag. I Region Jönköpings läns ses detta som en patientsäkerhetsfråga. Uppdraget innefattar utfärdande av intyg och medicinska utlåtanden, deltagande i avstämningsmöten och andra åtgärder som krävs för att patienten ska få en korrekt och rättssäker handläggning hos Försäkringskassan eller annan försäkringsgivare. För att med god kvalitet utföra dessa arbetsuppgifter krävs grundläggande kunskaper i försäkringsmedicin och rutiner för sjukskrivningsprocessen.

 

Uppdaterad: 2018-12-28
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik