Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Att skriva intyg och utlåtande

________________________________________________________

Innehåll på sidan:

Utlåtande till Försäkringskassan:

Intyg/utlåtande till:

Allmänt om läkarintyg/-utlåtande

Man brukar skilja på intyg och utlåtanden. Med intyg avses ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende.

Enligt patientdatalagen måste läkaren utfärda intyg om vård och behandling om patienten begär det. Intyget ska innehålla de uppgifter om undersökningen, vården och behandlingen som behövs för det ändamål intyget ska användas.

Däremot behöver läkaren inte utfärda läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det. Det är läkarens bedömning som ligger till grund för om sjukskrivning behövs och i vilken omfattning.

Vid dag 8 i ett sjukfall måste det göras en läkarbedömning om sjukskrivning är aktuell och i så fall i vilken omfattning oavsett om man har en anställning, är arbetssökande, deltar i Etableringen eller har försörjningsstöd.  

En blankett har tagits fram med information om vilken insatser som socialtjänsten planerar, som individen har med sig till läkaren från socialsekreteraren. Blanketten är bland annat tänkt att underlätta läkarens medicinska bedömningen om sjukskrivning behövs eller ej och i så fall i vilken omfattning. För mer information läs här.

 

Ifyllnad av läkarintyg för sjukpenning (FK7804)

 • Läkarintyget ska skrivas på ett språk som kan förstås av lekman (både patient, Försäkringskassan och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen/Socialtjänst).
 • Det är viktigt att man anger var olika uppgifter kommer ifrån ex. egen iakttagelse, skattningsformulär, patientuppgift etc.

Den viktigaste informationen i läkarintyget, för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan, tar sin utgångspunkt i den så kallade DFA-kedjan och det försäkringsmedicinska beslutsstödet från Socialstyrelsen:

 • Diagnos (fält 4) - avser vilken sjukdom hen har som nedsätter arbetsförmågan
 • Funktionsnedsättning (fält 5) 
  • Avser vilken funktion som är nedsatt på grund av sjukdom och vilka observationer som har gjorts.
  • Beskriv vilka funktionsnedsättningar som patienten har på grund av sjukdom samt en gradering av omfattningen så långt det är möjligt.
 • Aktivitetsbegränsning (fält 6)
  • Avser diagnosens och funktionsnedsättningarnas konsekvenser gällande patientens arbete/arbete på den vanliga arbetsmarknaden (om arbetssökande) och i aktiviteter i det dagliga livet.
  • Beskriv hur aktivitetsbegränsningarna påverkar arbetsförmågan samt en gradering. Ange gärna konkreta exempel.

Om försäkringsmedicinskt beslutstöd finns för diagnosen och du som läkare bedömer att arbetsförmågan är nedsatt längre än det som beslutsstödet anger, ska det motiveras i fält 8.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen skrivs lämpligt in i ruta 11.

Hjälp för ifyllnad av läkarintyg för sjukpenning

 

Komplettering av läkarintyg

Information efter att intergrering med nya Webcert infördes 180911.

Berörd läkare får Försäkringskassans kompletteringar på sjukskrivningar som är skrivna på det nya läkarintyget (FK7804) levererad till Cosmic-vyn ”Osignerade och ovidimerade” i fliken Frågor och svar. För att svara på en fråga klickar man på Öppna intyg i Webcert och kommer då till inloggningen i Webcert och därefter till det aktuella intyget och dess fråga. Man läser och hanterar ärendet direkt i Webcert.

Tidigare funktion med mail i enhetens funktionsbrevlåda kommer att finnas under en övergångsperiod för frågor och svar gällande det "gamla" intyg (FK7263) dvs de som inte är skrivna i Webcert. 

Inkommer begäran om komplettering på det gamla intyget från Försäkringskassan finns två alternativ:

 1. läkaren gör om det gamla aktuella läkarintyget i Webcert genom att fylla i den nya blanketten ” Läkarintyg för sjukpenning (FK7804)” och där samtidigt göra kompletteringen, signera och skicka till FK
 2. läkaren förnyar det gamla intyget i Cosmic eller skriver ett brevsvar, skriver ut och skickar det brevledes till Försäkringskassan

Kompletteringen ska vara Försäkringskassan tillhanda inom 14 kalenderdagar.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende. För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke. För mer information läs här (begränsad behörighet, nytt fönster).

Förstadagsintyg (dag 1-7)

Arbetsgivare har rätt att begära att en anställd lämnar intyg vid sjukdom från och med första sjukskrivningsdagen vid särskilda skäl. Hälso- och sjukvårdslagen har dock inte ändrats och därmed inte heller vårdens prioriteringar. Medicinsk prioritering görs som vanligt efter vårdbehov.

Patienten bör i första hand kontakta sin företagshälsovård om sådan finns. I annat fall, om intygsskrivande inte kan prioriteras enligt vårdbehov, kan kopia av journalanteckning skickas/lämnas till patienten (exempelvis dokumentation från telefonrådgivning alternativt dokumentation efter besök hos annan profession ex sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut). Särskild blankett för ändamålet finns framtagen i Cosmic ”Intyg om sjukdom till arbetsgivare” som kan användas av lämplig legitimerad personal för ärendet (dag 1-7).

Sjukfrånvaro mer än 7 dagar måste styrkas av läkare med ett läkarintyg för sjukskrivning.

Sjukpenning i förebyggande syfte

Förebyggande sjukpenning kan vara ett alternativ till sjukskrivning, när en patient får medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden.
Ansökan görs av patienten som skickar den till Försäkringskassan tillsammans med det läkarutlåtande som finns i Cosmic - "Läkarutlåtande - förebyggande sjukpenning".

Deltagande i MMR2 på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov

Då behov finns av förebyggande sjukskrivning vid deltagande i MMR2 är det patientens listade vårdcentral som sjukskriver.

Rehabiliteringsmedicinska kliniken har därför gjort ett underlag som sjukskrivande läkare kan använda sig av för att beskriva den delen som berör behandlingen. Underlaget är godkänt av Försäkringskassan för MMR2.

Patienten är tre heldagar på själva kliniken och de andra två dagarna arbetar de med hemuppgifter i hemmiljön, därav skriver man heltid och anger antal dagar som fem. Timmar per dag behöver inte anges i och med att rehabiliteringens omfattning är på heltid.

Underlag för läkarintyg vid förebyggande sjukpenning vid deltagande i MMR2, Ryhov (pdf, nytt fönster) - uppdaterad 181023

 

Mer information om Sjukpenning i förebyggande syfte på Försäkringskassans hemsida (nytt fönster)

 

Läkarutlåtande

En patient behöver ett läkarutlåtande för olika ändamål, till exempel i sin ansökan om aktivitets- eller sjukersättning. Detsamma gäller även vid ansökan om assistansersättning, bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag. Ett läkarutlåtande kan begäras av patienten eller Försäkringskassan.  

Ibland vill patienten själv prova rätten till aktivitets-/sjukersättning. Region Jönköpings län har bestämt att om inte läkaren anser att det finns medicinskt underlag för detta bör det i så fall motiveras för patienten. Dock kan man aldrig neka.

Försäkringskassan

Läkarutlåtande om sjuk- eller aktivitetsersättning

Försäkringskassan kan begära ett läkarutlåtande:

 • i syfte att söka/prova ett utbyte till sjuk-/aktivitetsersättning.
 • för ställningstagande till fortsatt rätt till sjukpenning till exempel vid lång sjukskrivning.

Efter att Försäkringskassan begärt ett läkarutlåtande har vårdgivaren två veckor på sig att skriva det. Skyldigheten att skriva ett utlåtande är inte beroende av patientens samtycke (SOSFS 2005:29, Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården). Ovanstående gäller om det finns en journalförd dokumentation på en aktuell eller avslutad medicinsk bedömning det vill säga patienten är eller har tidigare varit aktuell hos vårdgivaren.                                                       

Rehabkoordinatorn kan vid behov samordna och delegera så att enhetens rehabteam gör kompletterande tester och utredningar till läkaren som ska utfärda läkarutlåtandet.

Blanketterna finns i Cosmics blankettbibliotek i mappen Webcert och skickas elektroniskt till Försäkringskassan.

 • Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800)
 • Läkarutlåtandena för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (FK7801) respektive Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (FK7802). 

Vad ska ett läkarutlåtande för sjukersättning innehålla, lathund Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Mer information om utlåtande för sjukersättning på Försäkringskassans hemsida (nytt fönster)

Mer information om utlåtande för aktivitetsersättning på Försäkringskassans hemsida (nytt fönster)

Detaljerat läkarutlåtande, E213

Ibland kan Försäkringskassan eller patienten begära ett detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) vid sjukersättningsärende när patienten också arbetat i annat EU-medlemsland än Sverige. Blankett E213 "ägs" av EU-kommissionen och ska användas vid tillämpningen av förordning. Det är inte Försäkringskassans produkt men Försäkringskassan är Sveriges kontaktinstitution när annat land begär en sådan. Blankett E213 jämställs med ett vanligt läkarutlåtande. Blankett E213 är obligatoriskt att skicka till EU-länderna. Det går inte att ersätta genom att enbart skicka andra medicinska underlag eller läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Enligt överenskommelse med de nordiska länderna kan dock Försäkringskassan till dessa länder i stället för E213 skicka kopia av de läkarutlåtanden och eventuella övriga handlingar som underlag i ärendet för att bedöma om sökanden uppfyller kraven om nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg till exempel:

 • när den arbetssökande eller deltagare i Etableringen har angett sjukdom eller funktionsnedsättning som hinder för att delta i sitt arbetsutbud.
 • när ett medicinskt tillstånd, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning måste styrkas inför beslut om särskilda insatser (ex arbetshjälpmedel, inför lönebidragsanställning).  

I Arbetsförmedlingens förfrågan om ett läkarutlåtande ska tydliga frågor till vården vara beskrivna. Arbetsförmedlingen har önskemål att blanketten för Läkarutlåtande om hälsotillstånd (FK3200) används, och det är endast medskickade frågorna som behöver besvaras. Om inte frågor är medskickade, kontakta aktuell handläggare på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar läkarutlåtande/intyg i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

 

 

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan göra en förfrågan om läkarutlåtande/intyg när uppgifter till exempel behövs kring diagnos, funktionshinder, vilka anpassningar som rekommenderas i förhållande till socialtjänstens plan, vilken rehabilitering som pågår. Det kan också handla om att socialtjänsten aktivt hjälper individen att ansöka om aktivitets-/sjukersättning och därför behöver ett LUH. 

Socialtjänsten kan efterfråga läkarutlåtande/intyg men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar läkarutlåtande/intyg i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

 

 

Uppdaterad: 2019-03-11
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik