Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Medicinsk bedömning

 

Klicka på bilden för att göra den större

 1. Läkaren gör en medicinsk bedömning om sjukskrivningen ska vara en del av patientens vård och behandling i enlighet med nationella och lokala riktlinjer samt Socialstyrelsen vägledning ”Försäkringsmedicinskt beslutsstöd”.

  En sjukskrivning är jämförbart med annan medicinsk åtgärd och ska övervägas på liknande sätt som exempelvis ordination av läkemedel. En sjukskrivning kan både ”över- och underdoseras”.

  En passiv sjukskrivning, utan rehabiliterande insatser och/eller plan, har visat sig kunna leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

  Checklista inför bedömning av sjukskrivning.

Viktigt! Om sjukskrivning i sig bedöms ha en gynnsam effekt på patientens hälsotillstånd och arbetsförmåga, kan sjukskrivning sägas vara en del av vård och behandling.

OBS! Läkaren behöver inte utfärda ett läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det. Det är läkarens bedömning som ligger till grund för sjukskrivning

 

 1. Om den medicinska bedömningen visar att sjukskrivning behövs, inträder läkarens försäkringsmedicinska kunnande att beskriva aktivitetsbegränsningarna orsakade av sjukdom och funktionsnedsättningar som i sin tur medför delvis/hel arbetsoförmåga och utfärdar ett läkarintyg.

 

Målsättningen är att läkaren (om möjligt) vid första sjukskrivningstillfället planerar för sjukfallets avslut.

Deltidssjukskrivning före heltidssjukskrivning ska alltid övervägas.

Gör tillsammans med patienten en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.

Om möjligt tidig arbetsgivarekontakt till exempel via trepartssamtal/ trepartsmöte

Som läkare kan du aktualisera osäkra fall eller behov av tidig kontakt med extern aktör med rehabkoordinator.

 

Ett intyg/utlåtande ska skrivas på ett sådant sätt att patienten och arbetsgivare/Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen kan förstå förhållandena, vara fullständigt och entydigt samt skrivas med en läslig text och på ett begripligt språk.

Läs  mer om att skriva intyg här.

 

 1. Försäkringskassan tar sedan ställning om patienten har rätt till sjukpenning utifrån:
 • aktuellt läkarintyg
 • att sjukanmälan är gjord (som görs av arbetsgivare vid anställning och av patienten själv vid ex arbetsökande eller egen företagare)
 • att ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan (som görs av patienten själv)

Om Försäkringskassan bedömer att patienten inte har rätt till sjukpenning måste patienten dagen efter Försäkringskassans aviserade dag återgå till arbetet eller skriva in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (med en begäran om tjänstledighet på grund av sjukdom från sin arbetsgivare om man är anställd). Annars kan man gå miste om sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och kan därmed förlora rätten till ersättning om man blir sjuk på nytt.

 

Checklista inför bedömning av sjukskrivning

 

 • Är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom?
 • Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
 • Behövs heltidssjukskrivning eller är det möjligt med deltidssjukskrivning?
 • Finns annat arbete/möjligheter till omplacering?
 • Lika behandling – ”Tänk tvärt om”. Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder etc?
  • Läs mer om jämställd sjukskrivning här.
 • Använd det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

En sjukskrivningen är en medicinsk behandling som ska följas av en plan (i första hand återgång till arbete/arbetsökande).

 • en plan ska finnas på samtliga sjukskrivningar >28 dagar
 • blir tydligt för patienten via journalen via nätet
 • sökordet går att filtrera på, vilket gör att man lätt hittar informationen och förenklar vid byte av läkare
 • för rådgivningssköterskor och rehabsamordnare när patienten ringer och frågar vad som är tänkt/planerat. Man behöver då inte jaga/störa läkaren.

Läs mer om sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan här.

Trepartssamtal/-möte (ny länk till bakomliggande sida ska in här, SL ansvarig)

När: Inför eventuell sjukskrivning eller tidigt i sjukfallet. I samråd med patienten ta kontakt med dennes arbetsgivare/arbetsförmedling.

Syfte: Att diskutera nuläge/behandling och rehabilitering, anpassningar/möjligheter/plan av behandling för att förhindra/förkorta en sjukskrivning och för att få en samsyn.

Rehabkoordinator

Kontakta vårdenhetens rehabkoordinator, om sådan finns, om du som läkare behöver hjälp med exempelvis:

 • kontakt med Försäkringskassan, arbetsgivare, FHV, Arbetsförmedling
 • stöd i att upprätta en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
 • kartläggande/stödjande samtal behövs med patienten i sjukskrivningen
 • att få kompletterande information/utredningar av andra rehabresurser för att kunna utfärda läkarutlåtande, kan rehabkoordinatorns samordna/delegera det.

Komplettering av läkarintyg

Webcert Fråga och Svar" är en Extern applikation i Cosmic för att hantera begäran av komplettering av läkarintyg. Syftet med Webcert Fråga och Svar är att korta ner ledtiderna när det gäller kompletteringar. Kompletteringen ska vara Försäkringskassan tillhanda inom 14 kalenderdag.

 1. Fråga från Försäkringskassan inkommer till verksamhetens funktionsbrevlåda via ett mail, som vidarebefordras till berörd läkare/eller via rehabkoordinatorn.
 2. Inloggning kan ske via länken i mailet eller via Externa applikationer – välj "Webcert Fråga och Svar" i Cosmic.
 3. Vid inloggning krävs SITHS-kort och legitimeringskod, välj medarbetaruppdrag för aktuell vårdenhet
 4. Frågan/-orna besvaras i Webcert eller genom att förnya aktuellt läkarintyg med kompletterande uppgifter som på nytt inskickas elektroniskt till Försäkringskassan. Kompletteringar ska inte besvaras via brev då det förlänger handläggningstiden

Tips!

 

Uppdaterad: 2017-06-27
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik