Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Kartläggande samtal

____________________________________________________

Ett kartläggande samtal fyller också ofta ett motiverande/stödjande syfte och kan göras vid fysiskt möte eller telefon.

En stor del av koordineringsarbetet handlar om patientkontakt där fokus ligger på att skapa motivation, förändring och att ta fram resurser hos individen som ibland kan vara väl dolda.

Det är inte bara hälsan eller ohälsan i sig som påverkar människans känsla av att kunna vara, eller inte kunna vara i arbetslivet. Många kan arbeta trots att de har en kronisk sjukdom, det kan vara andra faktorer än sjukdomen i sig som gör att patienten inte kan arbeta. Det är därför viktigt att inte bara fokusera på sjukdom, symtom och arbete. Likaså är det viktigt att inte bara fokusera på riskfaktorer utan också söka efter faktorer som gynnar tillfiskande och återgång eller att kunna stanna kvar i arbete ex. patientens resurser.

Ett bra sätt att kartlägga en individs rehabiliteringsbehov är att använda frågeformulär och skattningar och att samtala med individen för att få fram kompletterande uppgifter. Nedanstående formulär och checklistor kan användas för att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation. Det som främst påverkar om patienten återgår till arbete är patientens egen tilltro till det.

Film från SKL Individuellt stöd till patienten (SKL play, nytt fönster)

Användbara formulär
Brev/formulär Användningsområde
Brev till patient om rehabkoordinatorns roll (word, nytt fönster) Kan ex. användas som kallelse för kartläggningssamtal eller för kännedom om rehabkoordinatorns roll.

Information till dig som är sjukskriven, med kontaktuppgifter (word, nytt fönster)

Information till dig som är sjukskriven, utan kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Allmän information om sjukskrivning, sjukförsäkringen samt vårdenhetens uppgifter (innehållande bipacksedeln om sjukskrivning)

Frågor vid kartläggningssamtalet - kort version (pdf, nytt fönster)

Frågor vid kartläggningsamtalet, med fördjupad information (pdf, nytt fönster)

Praktiskt stöd vid kartläggningsamtalet allt från vilka frågor som kan ställas till tips och fakta.

Frågeformulär om patientens arbete/sysselsättning och förutsättningar - grunduppgifter (pdf, nytt fönster)

Kan användas för att få in fördjupad information om patientens situation. Motivationsfrågorna kan ex. hjälpa till att prioritera de patienter som behöver stöd i sin sjukskrivning. Formuläret innehåller grunduppgifter om arbete/sysselsättning, hälsa, arbetsförmåga, arbetssituation, förutsättningar och motivation.

Frågeformulär om aktivitetsförmåga och påverkande faktorer (innehåller Norfunk) (pdf, nytt fönster) 

Kan användas exempelvis för att få fram patientens skattade aktivitetsbegränsningar och andra påverkande faktorer. Formuläret innehåller bland annat Norfunk. Uppgifterna kan vara ett stöd för ifyllnad av läkarintyg vid en eventuell sjukskrivning.

Underlag vid sjukskrivning - psykiatrin (word, nytt fönster)

Kan användas av berörd personal vid telefonsamtal/samtal på mottagningen om det framkommer ett eventuellt sjukskrivningsbehov eller när en sjukskrivning är på väg att gå ut.

   

EQ-5D frågeformulär (pdf, nytt fönster)

EQ-5D omvandlingsinstrument (excel, nytt fönster)

EQ-5D manual (pdf, nytt fönster) 

Kan användas för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

Studier har visat att om patienten får ett värde över 0,6 är det troligt att hälsan/livskvaliten är så god att hen kan förväntas ha tillräcklig arbetsförmåga för att vara i arbete.

4DSQ - symtomenkät vid stress (pdf, nytt fönster) Fyrdimensionell symtomenkät för att identifiera personer som lider av stressrelaterad ohälsa tidigare i förloppet, samt lotsa dem till rätt vårdnivå.
KEDS (pdf, nytt fönster) KEDS står för Karolinska Exhaustion Disorder Scale. KEDS ger indikation om i vilken grad upplevda symtom är förenliga med kriterierna för utmattningssyndrom. Testet består av nio frågor och vid summerade 19 poäng eller högre anses det föreligga risk för utmattningssyndrom.

Linton frågeformulär kortversion (pdf, nytt fönster)

Linton manual (pdf, nytt fönster)

Kan användas för att tidigt identifiera patienter som riskerar att utveckla långvarig funktionsnedsättning eller sjukfrånvaro relaterad till smärta. Formuläret kan också användas som ett diskussionsunderlag tillsammans med behandlare och patient.

 

SCI-93 frågeformulär (pdf, nytt fönster)

SCI-93 manual (pdf, nytt fönster)

Kan användas för skattning av stressymtom.

WAI frågeformulär (pdf, nytt fönster)

WAI manual (pdf, nytt fönster)

WAI automatisk beräkning (fhvmetodik, nytt fönster)

Kan användas för att utvärdera patientens arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetets krav.

 

Frågeformulär om levnadsvanor, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Levnadsvanor manual (pdf, nytt fönster)

Kan användas för att få en överblick av patientens levnadsvanor.

 

Uppdaterad: 2019-05-31
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion