Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjukskrivning är en del av vård och behandling och bör därmed ske utifrån jämlika och jämställda förutsättningar. En jämställd vård, sjukskrivning och behandling innebär att kvinnor och män får lika god kvalitet och tillgång till vård i lika stor utsträckning. Jämställd vård tar även hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika och delvis olika behov.

Genushanden (pdf, nytt fönster)

Genushanden med text (pdf, nytt fönster)

Genushanden film från Region Skåne, 5 min (nytt fönster)
 

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, med allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda till svåra sociala problem. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper både i hetereosexuella som samkönande relationer. Vanligast är att kvinnor utsätts för våld i nära relationer, och den som utövar våldet är oftast en manlig partner eller före detta partner. Barn som tvingas bevittna våld i sin närmiljö riskerar att fara mycket illa. Den i särklass allvarligaste riskfaktorn för barnmisshandel är om det förekommer våld mellan vuxna i hemmet.

Omkring 11 000 kvinnor uppskattas vara sjukskrivna på grund av våld i nära relationer, enligt en studie från Socialstyrelsen från 2014. Förutom akuta skador (blåmärken, frakturer, stick- och brännskador) är ångest, depression och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) vanliga symptom som kan orsakas av att leva i en våldsam relation.

 

Utbildningsmaterial

Statistik och rapportering

Uppdaterad: 2018-07-27
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik