Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Rehabiliteringskatalog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Namn Målgrupp Innehåll Ort

Arenasamverkan via Samordningsförbunden.

Södra Vätterbygden (nytt fönster)

Finnveden (nytt fönster)

Kontaktlista Arenasamverkan (begränsad behörighet, nytt fönster)

Arenasamverkan berör personer i arbetsför ålder som bedöms ha behov av samordnade insatser från minst två av de berörda parterna.

På ett antal vårdenheter sker en samverkan mellan de fyra parter som ingår i samordningsförbundet: Region Jönköpings län, kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att ge så effektivt stöd som möjligt åter till arbete eller rätt försörjning. Ingen ska behöva hamna i kläm mellan myndigheterna.

Södra Vätterbygden:
Jönköping, Habo, Mullsjö

Finnveden:
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo

 

ENTER (nytt fönster) 18-64 år (prioriterar 18-29 år), psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, har behov av insatser från flera av verksamhetens aktörer, bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år Kartläggning, handlingplan, hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier exempel på aktiviteter: studie- & yrkesvägledning, hälsoinventering, prova nya arbetsuppgifter, friskvårdsaktiviteter

Jönköping
Habo
Mullsjö
Vaggeryd

FIA (nytt fönster)

Funktionsnedsatta i arbete

Personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
som behöver stöd på sin väg till arbete.
Coaching enligt Supported Employment metodiken, matchning mot arbetgivare, praktik, arbetsprövning. Jönköping
Habo
Mullsjö
Vaggeryd
Grön rehabilitering
 - naturunderstödd rehabilitering (nytt fönster)
Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Detta innebär utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa (ej PTSD) samt smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd. Med Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med arbetsterapi och samtal. Alla aktiviteter sker i grupp. Grön rehabilitering bygger på forskningen om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Tenhults naturbruks-gymnasium

- Klevarp

Hälsa och livsstil på 1177 (nytt fönster) Medborgare 1177s sidor om små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Läs om mat, rörelse, stress och sömn. Alla
IT-spåret (nytt fönster) Utbildning för personer med Aspergers syndrom / högfungerande autism. Krav:
 • IT-intresse
 • ha fyllt 19 år
 • bo i Jönköpings län
 • studiemotiverad

IT- spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i egen takt
 • få lärare
 • tillgång till arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-fredag kl 12.00-16.00
Utbildning är placerad på Campus I12 i Eksjö men öppen för sökande från hela Jönköpings län.
Jobb i stället för aktivitetsersättning (SE-coacher)

Projekt inom Höglandets samordningsförbund (nytt fönster)

Prioriterad målgrupp är personer mellan 18 och 29 år som har eller riskerar att få aktivitetsersättning.

Målgrupp är även andra personer med behov av samordnade rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden

Särskilda jobbcoacher som arbetar utifrån supported employment modellen. Coachens roll är att hitta lämpliga arbetsplatser för individen och sedan tillsammans med denna arbetsplats och övriga inblandade myndigheter göra de anpassningar av arbetet som erfordras för individen. Aneby
Eksjö
Nässjö
Sävsjö
Vetlanda
Stöd till arbete - Supported Employment

Projekt inom Finnvedens samordningsförbund (nytt fönster)

Gnosjö:

 • Personer inom AME-verksamheten som är i behov av samordnade insatser.
 • Personer i daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen

Värnamo:

 • Personer med försörjningsstöd + psykisk ohälsa.

 • Kommunens dagverksamheter (psykiatrin / funktionshinderomsorgen).

Gislaved:

 • Personer med psykiska funktionsnedsättningar, företrädesvis de som ingår och är på väg in i klientgruppen för kommunens socialpsykiatriska verksamhet.

Särskilda jobbcoacher som arbetar utifrån supported employment modellen. Coachens roll är att hitta lämpliga arbetsplatser för individen och sedan tillsammans med denna arbetsplats och övriga inblandade myndigheter göra de anpassningar av arbetet som erfordras för individen. Coacherna finns inom arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd eller någon verksamhet inom funktionshinder i kommunen. Gislaved
Gnosjö
Värnamo
Jobbcenter Unga (JCU) (nytt fönster) Ungdomar och unga vuxna mellan 16-24 år som saknar arbete eller inte studerar. Erbjuder aktiviteter som t ex jobbsök, allmän samhällsinformation, kost och hälsa, info från olika arbetgivare och utbildare, studiebesök, möjlighet till praktik mm.
Jobbcenter unga är en kommunal enhet som ligger under medborgarförvaltningens sektion arbete och välfärd. Verksamheten drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, Värnamo näringsliv, vuxenutbildningen och Försäkringskassan.
Värnamo
KBT Kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.
Enskilt eller i grupp
Vårdcentraler / psyk mott  
KBT-behandling via nätet (nytt fönster) Lätt till medelsvår ångest/depression, stress. KBT via nätet gör att individen kan arbeta med sin behandling hemifrån och när det passar den bäst, och slipper åka till vårdcentralen lika ofta. Stöd och behandling via nätet sker alltid i överenskommelse med behandlare Vårdcentraler

Kulturunderstödd rehabilitering (nytt fönster)

Kulturunderstödd rehabilitering på 1177, (nytt fönster)

(fd. Kultur på recept)

Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, långvarig smärta och /eller psykisk ohälsa I ett tidigt skede av sjukskrivning erbjuda en mindre kravfylld insats.

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

Kulturunderstödd rehabilitering pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och biblioteksaktiviteter.

Olika platser i länet.
Se webbplatsen
Mitt val Personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Ålder 19-67 år – är den målgrupp som kan erhålla någon form av ersättning från Försäkringskassan.

Kursens syfte är att hitta strategier att komma vidare från en lång sjukskrivning. Deltagarna gör under kursens gång sin egen planering och val för nästa steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering med stöd av handläggarna. Gruppen träffas under fyra veckor tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Gislaved, Gnosjö och Värnamo
MMR 1
(multimodal rehabilitering 1)
Långvarig diffus smärta i rygg, nacke, axlar, 16-67 år.
Individen ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan och inte ha någon annan sjukdom eller annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet.
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter, 2-3 dagar/vecka 6-8 veckor. Vissa vårdcentraler
MMR 2
(multimodal rehabilitering 2)
Långvarig diffus smärta i rygg, nacke, axlar, 16-67 år. Jämfört med MMR 1 har individen högre grad av negativa psykologiska komponenter, samsjuklighet samt högre smärtintensitet.
Individen ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan och inte ha någon annan sjukdom eller annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet.
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter, 3 dagar/vecka i 8 veckor. Behandlingen innehåller fler psykologiska kompontenter

Rehabiliterings-medicinska kliniken Jönköping

Alla Vc i Region Jönköpings län kan remittera

More to Life-samtalscaféer (nytt fönster)
 • Unga vuxna, 20-29 år
 • Lättare psykisk ohälsa
 • Ej i behov av behandling/terapi
Ur innehållet: hälsofrågor mat, fysisk aktivitet, sömn och stress, relationer, självkänsla och livskvalitet, hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop. Deltagaren får verktygen hur man går från ord till handling och sätter upp mål i livet.

Region Jönköpings län, sektionen för folkhälsa - Jönköping

fler träffar planeras i länet.

Navigatorcentrum (nytt fönster)

Unga i åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd genom verksamheten.

Möjlighet till praktik, samtal (enskilt och i grupp), föresläsningar, studiecirklar, studie- och yrkesvägledning med mål att komma närmare arbete och studier.

Gislaved
Anderstorp

ReDO™

-vardagsrevidering

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra gruppper

Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. Vissa vårdcentraler
Samtal om livet-grupper

Origo resurs, med Region Jönköpings län, som samarbetspartner har för tiden 2017-2019 fått medel från Allmänna arvsfonden för att utveckla Samtal om livet, en möjlighet för livsreflektion och livshantering i grupp i samarbete vårdcentraler.

Målgrupp:  

 • Personer som vill ta en tankeställare kring sitt liv och framtiden
 • Personer med tidiga tecken på psykisk ohälsa
 • Personer i slutet av sjukskrivning - på väg tillbaka
 • Ålder ca 20-50 år, med fokus på 30-40 år
 • 10 träffar à 2-3 timmar, en gång per vecka, 10 v
 • 4-6 personer i varje grupp
 • utbildade samtalsledare, strukturerat material, deltagarhäfte 
 • samtalen sker ofta i anslutning till trädgård/park för att också erbjuda aktiviteter och återhämtning i grön miljö
 • deltagare får beskriva, förstå och vid behov förändra sin fysiska hälsa, psykiska, sociala, existentiella hälsa och förhållningssätt till arbete/vardagssyssla.

 • teman bearbetas utifrån en erfarenhetsbaserad modell där gestaltande arbetssätt används (ex. bilder, lera, skulptur, målning, skrivande, dikt) för att på ett strukturerat och kreativt sätt begripa,

 • skapa meningsfullhet och hanterbarhet i livet. Varje tema leder fram till någon självvald förändring i vardagen.

Ett antal vårdcentraler ingår i projektet och i mån av plats tas fler in.

Intresseanmälan görs till:

Projektledare:
Johan Arvidsson
070-730 49 24
johan
@origoresurs.se

 

 

Slottsgruppen (nytt fönster) Erbjuder individer från 20 års ålder behandling för alkohol-och/eller beroendeproblematik enligt Minnesotamodellen. 

Behandlingen är kostnadsfri, pågår ett år och innefattar:

 • Gruppbehandling - 8 veckor på heltid inkl anhörigprogram
 • Efterbehandling i grupp - 44 veckor, en eftermiddag i veckan.
Invånare i Jönköpings kommun

Självhjälpsgrupper (nytt fönster)

Självhjälpsgrupper på 1177 (nytt fönster)

Grupperna syftar till att ge stöd till personer med behov för att bibehålla eller förbättra sin psykiska hälsa i förebyggande syfte. Även de som på grund av fysisk, psykisk eller social påfrestning har utvecklat eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och som riskerar sjukskrivning, arbetslöshet eller försörjningsstöd.

Gruppen startar så snart 5-8 personer anmält intresse att samlas om samma tema/angelägenhet. De första 4 träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov.

Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att delta i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.

Hela Region Jönköpings län
Vi-kraft självhjälpshuset (nytt fönster)

Självhjälpshuset Vi-Kraft är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper.

Självhjälp är ett komplement och inte en ersättning för professionell hjälp.

 

 

En självhjälpsgrupp
startar så snart 5-8 personer anmält intresse om samma tema.  

Med utgångspunkt från temat pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där man utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som säjs, om inte den som talar ber om det. Man har inget taltvång. 

Att delta i Vi-krafts självhjälpsgrupper är kostnadsfritt. Om individen själv vill kan man betala en medlemsavgift på 100 kr/år.

Ingen remiss krävs.

Jönköpings län

Vi-krafts lokal finns på Västra Storgatan 8, Jönköping

Växthuset (nytt fönster)

 

 

Personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning.

Personen behöver ej tillhöra Svenska kyrkan.

 

 

Växthuset är ett friskvårdsprogram hos Svenska kyrkan i Jönköping som syftar till att individen ska hitta bättre balans i livet och öka sin livskvalité. Programmet ses som en för-rehabilitering utan krav.

16 veckor, två halvdagar i veckan. Programmet innehåller temasamtal om livet, promenader, kreativa övningar/skapande och olika former av avslappning. Gruppen leds av samtalsutbildade ledare.

I grupp startar varje termin. Anmälan sker av individen via hemsidan.

Svenska kyrkan Jönköping - Sofia Prästgård.

Jönköping, Habo, Mullsjö

 

 


 

Uppdaterad: 2019-04-09
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion