Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Statistik

Hur följa verksamhetsstatistik

  • Följ statistik på enheten kontinuerligt förslagsvis en gång i månaden (användbara program Rehabstödet, Cosmic vårdåtagande sjukskrivning > 28 dagar med tillhörande bokningsunderlag).                                                                                                                              
  • Titta på antal sjukfall över 28 dagar, könsfördelat och diagnosuppdelat samt hur fördelningen ser ut mellan läkarna.
  • För också statistik på hur många kompletteringar av läkarintyg som kommer in samt fördelning mellan läkare.  
  • Gå igenom tillsammans med verksamhetschef och informera valda delar vid arbetsplatsträff och läkarmöte. Jämför vid behov med andra enheter via Landstingsstatistiken i Intygsstatistik.

Användbara mallar:

Exempel sjukskrivningsstatistik primärvård (excel, nytt fönster)

Exempel sjukskrivningsstatistik klinik/mottagning (excel, nytt fönster)

Rehabstöd

Inera Rehabstöd ger en bra överblick över samtliga pågående sjukfall på en vårdenhet med personuppgifter. Tjänsten är utformad för att stödja de som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Den information som visas i Rehabstöd hämtas ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs.

I översikten visas antalet sjukskrivningar för vårdenheten samt hur de fördelar sig på kön och diagnos. Det finns även en detaljerad sjukskrivningslista med information om varje sjukskrivning. Det går att filtrera och söka i informationen för att anpassa den efter behov. Det går även att exportera och skriva ut informationen.
 
Om man har behörighet till olika vårdenheter kan man enkelt växla mellan dem (och eventuella underheter) genom att klicka på ”Byt vårdenhet” längst upp på sidan och där välja aktuell vårdenhet/underenhet.
 
Läkarintyg med felaktigt datum (ex 2046-02-03) ligger kvar i Rehabstödet, vad göra?

Anledningen till att dessa intyg finns, är att läkaren skrivet fel vid ett tillfälle i ett läkarintyg. FK förstår att det är fel datum, men datorn som hämtar information till Rehabstödet förstår inte det. Rehabstöd bygger sina sjukfall på informationsmängder från signerade intyg som skickats till Försäkringskassan.

Hur ta bort läkarintyg vid sjukskrivning med felaktigt datum i Rehabstödet:

1. Leta upp det aktuella läkarintyg som har felskrivet datum i Cosmic, högerklicka och välj "Kopiera intyg i Webcert"

2. Nu kommer du till ett fönster där du kan ändra vårdkontakt, enhet, händelsedatum. Välj den vårdkontakt som gällde för det felaktiga skrivna läkarintyget eller gör en ny vårdkontakt.

3. Inne i Webcert, tryck på knappen "Ersätt". Skriv i diagnosrutan i läkarintyget – ”Justering av läkarintyg på grund av felaktigt datum” och justera datumet.

5. Skriv i journalen – ”Justering av läkarintyg på grund av felaktigt datum utfärdet 20xx-xx-xx”

Det räcker att man ersatt intyget för att Rehabstödet ska få informationen, därför ska det inte skickas till Försäkringskassan. Det felaktiga intyget ska ej makuleras.

 

Intygsstatistik

Ineras Intygsstatistik för ordinerad sjukskrivning kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster på lokal, regional och nationell nivå. All data är avidentifierad och innehåller inga personuppgifter. Statistiken är från hela landet, där man använder elektroniska intyg.

Statistiken baseras på de läkarintyg för sjukskrivning som skickas elektroniskt. Statistiken är beräknad utifrån begreppet sjukfall och inte utifrån enskilda läkarintyg. Ett sjukfall omfattar alla de läkarintyg som rör en viss patient och som har utfärdats med max fem dagars uppehåll mellan respektive intyg per vårdenhet. Statistiken visar den sjukskrivning som ordinerats av hälso- och sjukvården, det faktiska utfallet av sjukskrivningen visas inte i tjänsten (dvs. om patienten bedömts ha rätt till sjukpenning eller inte).

Tjänsten består av två delar:

  • Nationell statistik – tillgänglig för alla
  • Verksamhetsstatistik och landstingsstatistik som kräver särskild behörighet.  I nuläget kan inte privata vårdcentraler se landstingsstatistik. Vid behov av jämförelser kontakta vederbörande processledare.

Webcert Fråga och svar

Webcert Fråga och svar är en extern applikation i Cosmic för att hantera begäran av komplettering av läkarintyg. Syftet med Webcert är att korta ner ledtiderna när det gäller kompletteringar. Inkomna frågor ska besvaras senaste inom 14 dagar. Fråga från FK inkommer till verksamhetens funktionsbrevlåda via ett mail.

Rutin måste finnas för hur frågan/mailet kommer till läkaren och vem som ska komplettera om vederbörande har slutat. Frågan/-orna besvaras i Webcert eller genom att förnya aktuellt läkarintyg med kompletterande uppgifter som på nytt inskickas elektroniskt t Fk. Kompletteringar ska inte besvaras via brev.

Antalet kompletteringar en viss period söker du fram via filterfunktionen när du är inloggad i Webcert.  

Uppdaterad: 2019-01-15
Susanne Leander, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik