Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Samverkan med externa aktörer

____________________________________________________

Innehåll på sidan:

AF=Arbetsförmedlingen, AG=Arbetsgivare, FK=Försäkringskassan, Soc=Socialtjänst

Klicka på bilden för att göra den större

 

Samtycke och utlämnande av uppgifter

Samtycke krävs för extern kontakt.

Muntligt samtycke gäller, men det ska dokumenteras i journalen vilket datum och hur samtycket har inhämtats. Samtycket dokumenteras under "Samtycke samverkan” i gemensamma dokument i Cosmic.                                                
Skriftligt samtycke (word, nytt fönster) scannas in och dokumenteras enligt ovan.

Försäkringskassan: Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende. För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke.

För mer information läs här (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

Tidiga insatser och trepartssamtal/-möte

Tidiga insatser Registering
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal har telefonkontakt med AG/AF/Soc i syfte att föra en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra lösningar bör initieras exempelvis för att förhindra en sjukskrivning.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal ringer AG/Af/Soc för att boka trepartsmöte och samtalet blir fördjupat som ovanstående beskriver.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar eller håller i ett trepartsmöte. Ett SIP-möte som rehabkoordinator eller annan vårdpersonal deltar/håller i kan vara en tidig insats om syftet är att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Samtidig ersättning från andra SIP-rutiner får inte göras.
 • När rehabkoordinator skickar ut brevet till AG om rehabkoordinatorns roll och tidiga insatser (word, nytt fönster) och/eller brevet till AG om patientens arbetsuppgifter (word, nytt fönster).

 

 

KVÅ-kod XS005 + QR002 

 

 

 Trepartssamtal/-möte                Bokning

Trepartssamtal innebär att någon vårdpersonal på vårdenheten och patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, via telefon samtalar med AG/AF/Soc för att förebygga eller förkorta sjukskrivningsperioden.

Vid besök där telekontakt med AG/AF/Soc uppkommer

Skapa ny kontakt för trepartssamtalet, använd följande i bokningsunderlaget:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - Telefonkontakt
 • besökstyp - Administration

Trepartsmöte innebär att någon vårdpersonal på vårdenheten och patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven har ett fysiskt möte med arbetsgivare/AF/. Vid trepartsmöte deltar inte FK.

Ett SIP-möte kan registreras som ett trepartsmöte om syftet är att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Samtidig ersättning från andra SIP-rutiner får inte göras.

Vid möte med patient och AG/AF/Soc, använd följande i bokningsunderlaget:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - välj någon av följande:
  Mottagningsbesök enskilt / grupp / team / teamkonferens eller Besök på annan plats enskilt/team
Dokumentation av trepartssamtal/-möte
Dokumentationen från telefonsamtalet ska göras i journal under sökordet Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan + ett fast värde.

Dokumentation av mötet görs antingen i avsedd blankett, se Cosmics blankettbibliotek/ sjukskrivning/ dokumentation vid treparts-/flerpartsmöte eller i journalen under sökordet Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
Använd gärna frasminnet: TREPART, Trepart eller trepart

 

Avstämningsmöte

Vården kan initiera behov av avstämningsmöte till FK men det är FK som bedömer om ett möte ska genomföras och vilket syfte det i så fall ska ha. Det är ett möte med patienten, FK och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnas situation. Förutom arbetsgivaren kan det vara en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal eller en representant från Arbetsförmedlingen. Även företagshälsovården, representant från facket samt stödperson kan delta.

Det kan finnas flera syften med ett avstämningsmöte exempelvis:

 • Att alla parter får samma information samtidigt.
 • Att ta reda på vad den sjukskrivna på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra.
 • Alla parter kan få en tydligare bild av om det finns andra faktorer än medicinska som påverkar patientens oförmåga att arbeta, till exempel sociala, ekonomiska eller arbetsmarknadsmässiga.
 • Att kunna ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet, och vad som Försäkringskassan behöver samordna.

Vid avstämningsmötet upprättas vanligtvis en plan för återgång i arbete. Planen ska ange ett konkret mål för insatserna. Det ska alltid framgå vilken arbetsförmåga patienten förväntas uppnå och till vad han eller hon förväntas återgå.

Vårdenheten debiterar FK vid avstämningsmöte med läkarmedverkan

 

Rätt stöd - rätt försörjning, samverkan kring nollplacerade vid bedömning sjukskrivning

Individer med försörjningsstöd som inte kan arbeta/stå till arbetsmarknads förfogande eller följa planerade behöver från dag 8 en läkarbedömning.

En blankett "Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet" har tagits fram med information om vilken insatser som socialtjänsten planerar, som individen har med sig till läkaren från socialsekreteraren. Blanketten är bland annat tänkt att underlätta läkarens medicinska bedömning om sjukskrivning behövs eller ej och i så fall i vilken omfattning.

 • Blanketten ska individen alltid ta med tillbaka till socialtjänsten. Antingen kryssar läkaren i "nej" (dvs. inget behov sjukskrivning) eller kryssar man " ja" (behov av sjukskrivning) och då fyller läkaren även i ett vanligt läkarintyg för sjukskrivning i Cosmic.
 • Blanketten behöver inte scannas in. Om läkaren har behov av att ha blanketten (dvs informationen från socialtjänsten/arbetsförmedlingen) för diktat måste en kopia tas.
 • Om läkaren vill skicka den elektroniskt till FK, är det OK, men eftersom majoriteten är nollplacerade (ingen SGI - sjukpenninggrundande inkomst) öppnas inget ärende av FK.
 • I vissa sjukfall kan förutsättningar finnas för att få samordnad rehabilitering genom FK, som vanligast sker genom ett avstämningsmöte. Socialtjänsten hjälper vid behov individen att ansöka om det via FK.

 

Blankett och flödesschema finner du här (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

SIP-Samordnad Individuell Plan

SIP är ett verktyg för samverkan på individnivå, där man upprättar en individuell plan för och med personer med behov av stöd med samordning av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I planen ska framgå:

 • vilka insatser som ska göras och vem gör vad
 • om kommunen eller Region Jönköpings län ska ha det övergripande ansvaret
 • vem som utses som samordnare för den individuella planen
 • när den individuella planen ska följas upp

Information om tillämpning, kallelse, blankett med mera finner du här. SIP-blanketten finns även i Cosmic.

 

Uppdaterad: 2019-07-04
Susanne Leander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion