Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Att prioritera på individnivå

- beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

 

Beslut

I samband med att Region Jönköpings län och samtliga kommuner beslutade om en uppdaterad handbok "Hjälpmedel i Jönköpings län" i oktober 2014 togs även beslut om att beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning skall införas i vårt län. Efter detta startade utbildning av metodstödjare.

Syfte

Beslutsstödet ska

 • användas för att skapa mer jämlika prioriteringar oberoende av vilken förskrivare som personen möter.
 • vara ett verktyg i den dialog som förskrivaren skall ha med personen för att skapa delaktighet och ge erforderlig information.
 • vara ett stöd i förskrivarens arbete.

I vårt län är det en mycket viktig fråga för våra politiker att vi ger vård på lika villkor i hela länet oavsett var man bor och vilken huvudman som utövar vården. Vi vet idag att det finns skillnader mellan olika områden trots att det gäller samma sorts behov. För att minska dessa skillnader togs beslutet om att införa ett beslutsstöd vid förskrivning av hjälpmedel. Politik och ledning ville ge förskrivarna ett verktyg som skall underlätta detta. Det fanns i samband med beslutet inga tankar på att användningen av beslutstödet ska leda till minskade kostnader.

När skall beslutsstödet användas?

Beslutsstödet skall under 2015 och 2016 användas vid förskrivning av

 • elektriska rullstolar
 • elektriska vårdarmanövrerade rullstolar
 • sinnestimulerande täcken
 • trycksårsbehandlande madrasser och dynor
 • handdatorer och surfplattor
 • hjälpmedel med en större kostnad än 20 000 kronor (inköpskostnad)
 • när valet står mellan en grundmodell med lägre kostnad och ett alternativt hjälpmedel med högre kostnad
 • samtliga hjälpmedel utanför sortiment

Respektive arbetsplats utformar egna rutiner för hur underlagen sparas. Det är bra om de sparas i journalen om den möjligheten finns. Det är endast beslutsstöd i samband med förskrivning av elektrisk rullstol och hjälpmedel utanför sortiment som ska skickas in till HMC.

Under första året efter att förskrivaren deltagit i utbildning ska minst 10 beslutsstöd göras. För de förskrivare som förskriver hjälpmedel sällan, t ex fysioterapeuter och logopeder, så rekommenderar vi att man använder beslutsstödet vid samtliga förskrivningar.

Diskussion pågår om det är möjligt att förenkla beslutsstödet som ska användas i samband med förskrivning av madrasser.

Vem ska göra beslutsstöd?

Alla förskrivare som förskriver hjälpmedel ska använda beslutstödet. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor med flera.

Det är inte enkelt att prioritera

Många förskrivare upplever att beslutstödet är ganska svårt att använda. Beslutsstödet bygger på riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Prioriteringar är aldrig lätta att göra men måste göras då vi inte har oändligt med resurser. Vi är skyldiga att se till att sjukvårdens insatser går till de som har störst behov och där de ger störst patientnytta.

Trots att det upplevs svårt finns det en stark tro bland både metodstödjare och förskrivare att man på sikt kommer att ha stor nytta av stödet och att det kommer att leda till mer jämlika bedömningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar metodstödjarnas upplevelse av hur det är att använda beslutsstödet och om det ger stöd vid förskrivning.

Det är viktigt att beslutsstödet används regelbundet så att förskrivaren upplever trygghet i de olika frågeställningarna och bedömningarna.

Metodstödjare

Varje arbetsplats som förskriver något av ovanstående hjälpmedel har minst en utbildad metodstödjare. Metodstödjarna utbildar på den egna arbetsplatsen och stöttar lokalt i användningen av instrumentet. HMC anordnar regelbunden uppföljning och vidareutbildning av metodstödjarna.

Når vi vårt syfte med beslutsstödet?

För att ta reda på om användning av beslutsstödet leder till mer lika bedömningar vid förskrivning av hjälpmedel genomför vi en uppföljning. Läs mer under pågående aktiviteter.

Kontakt HMC

Metodstödjare

Kontaktuppgifter metodstödjare.pdf

 

Blanketter

Övriga dokument

Underlag beslut

 

 

Uppdaterad: 2018-06-19
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service