Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vad är Senior alert?

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregistrer, men egentligen mer än så. Syftet med Senior alert är arbeta förbyggande, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka säkerheten för patienter och personer i regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas sociala omsorger. Det som registreras är risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.

Fyrfältaren illustration.Senior alert innehåller fyra delar som tillsammans ligger till grund för ett systematiskt arbetssätt. De fyra olika delarna är:

  • Registrering i kvalitetsregister
  • Preventivt arbetssätt
  • Reflektera över resultat
  • Förbättringsarbete

 

Allt hänger ihop!

Att arbeta för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är viktigt. Olika professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa områden, och de har en stark koppling till varandra. Till exempel: En undernärd person har lättare att falla, vilket kan ge en höftfraktur. I och med höftfrakturen löper personen en större risk att utveckla ett trycksår.

Det förebyggande arbetssätt som Senior alert bygger på består av tre grundtankar som består av systematik, struktur och synliggörande av resultat.

Riskbedömningsinstrument

Alla personer som vistas på relevanta enheter riskbedöms genom evidensbaserade mätnings- och bedömningsinstrument:

  • RAPS (Risk Assesement Pressure Sores) och Modifierad Nortonskala bedömer risk för att utveckla trycksår.
  • MNA (Mini Nutritional Assessment) eller SKL:s Patientsäkerhet- Nutrition bedömer risk för undernäring.
  • Downton Fall Risk Index (DFRI) eller SKL:s Patientsäkerhet- Fall bedömer fallrisk.
  • ROAG (Revised Oral Assessment Guide) bedömer risk för ohälsa i munnen.

Struktur

De evidensbaserade instrumenten för riskbedömning tillsammans med evidensbaserade åtgärder skapar en gemensam struktur inom slutenvård, primärvård och kommun.

Synliggör det man gör

En nationell och gemensam databas skapar förutsättningar för att värdera en vårdtagares vårdepisod samt att jämföra olika enheters arbete med att förebygga skador och behandla vårdtagare.

Övergripande mål

Det övergripande målet med Senior alert är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos de äldre personer som söker vård och omsorg.

Registret ger nya möjligheter att utforma nya arbetssätt. Genom att ta tillvara och använda insamlad data kan verksamheten stärkas, förbättras samt utveckla sitt arbetssätt och värdera vårdens och omsorgens kvalitet. Det leder till faktabaserad verksamhet och en ny dimension på kompetensutveckling för medarbetarna inom vård och omsorg.

Senior alert ska också fungera som en källa för forskning och värdeberäkning av hälsoekonomisk karaktär.
Registret omfattar i första hand medborgare 65 år och äldre med någon form av kontakt med vård och omsorg. Det går även att registrera yngre personer.

Utvecklingsarbete

Senior alert är ett webbaserat register som innehåller data som matas in på personnivå. Detta sparas och kan sedan hämtas ut i olika typer av rapporter. Dessa rapporter utvecklas hela tiden för att kunna få ut den data som är av intresse och relevans. De synpunkter som inkommer från användare ses över för att hela tiden arbeta med att utveckla registret till det bättre.

Åtgärderna bygger på "Klassifikation av vårdåtgärder" - KVÅ (nytt fönster). De förebyggande åtgärderna utvecklas och anpassas för att bli tillämpbara i registret.

 

Motivering och effekter av arbetet med Senior alert

 

Läs mer i dokumentet Varför Senior alert

 

Våra samarbetspartners

Rikssår logotyp.
  

Kvalitetsregister för trycksår

Nikola, logotyp.  

Nätverk för blåsdysfunktion

Folkhälsomyndigheten, logotyp                 

Folkhälsomyndigheten
            

Nationella kvalitetsregister

logotyp Sveriges arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter

Uppdaterad: 2020-11-25
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion