Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Senior alerts historia

I början av 2000‐talet startades ett antal kliniska förbättringsarbeten med team från Landstinget i Jönköpings län. Syftet var att minska antal uppkomna fall, trycksår och uppkommen undernäring.

Teamutbildningarna genomfördes av Qulturum, ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för vården och omsorgens arbete.

 

Förbättringsarbeten

Många fina förbättringsarbeten väckte tanken på länsgemensamma vårdriktlinjer kring fall, trycksår och undernäring. När dessa riktlinjer skulle införas blev det uppenbart att det var samma grupp som berördes av alla tre områden, äldre personer.

Det var också delvis gemensamma förebyggande åtgärder som behövde genomföras och de behövde göras samtidigt som ett paket av åtgärder (på engelska kallat ”bundle”).

Begreppet vårdprevention, d.v.s. att arbeta preventivt för att förebygga fall, trycksår och undernäring för äldre, hade uppstått. Förbättringsarbeten påbörjades för att minska antal fall, trycksår och undernäring och för att kunna följa sina resultat gjordes mätningar som registrerades i en Excelfil.

 

Vårdprevention

2005 började Landstinget i Jönköpings län införa vårdprevention på samtliga enheter och registrering gjordes i ett lokalt register, MOA (Mätning och Analys) där resultaten av preventivt arbete kunde följas för första gången. Erfarenheterna från MOA låg till grund för utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister.

2008 lanserades Senior alert. Landstinget i Jönköpings län var huvudman och Joakim Edvinsson, utvecklingsledare på Qulturum utvecklingsenheten i Region Jönköpings län, var registerhållare.

Mellan 2014 och 2018 var Anna Trinks, Region Jönköpings län, registerhållare. Från 2019 är Josephine Garpsäter registerhållare för Senior alert.

 

2008 tilldelades det vårdpreventiva arbetssättet, Dagens Medicins pris Guldskalpellen för dess viktiga arbete att sprida vårdprevention och 2009 var Senior alert nominerat som ett av 5 bidrag till Sveapriset.

2010 fick Qulturum uppdraget från Sveriges kommuner och landsting att sprida Senior alert och vårdprevention till samtliga enheter i Sverige som arbetar med vård och omsorg om äldre i den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen avslutades 2014 och Senior alert fick stor spridning i hela Sverige och spridingen fortsätter även efter "Bättre liv för sjuka äldre".

 

I februari 2017 uppdaterade Senior alert sin tekniska plattform och moderniserades för framtida utveckling och användning.

Uppdaterad: 2020-11-24
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion