Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vårdprevention

Vårdprevention innebär att skador i vården ska undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en säker och lika vård. För att uppnå detta ska det förebyggande arbetssättet vara präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat.

I den vårdpreventiva processen ingår att göra riskbedömningar och att sätta in åtgärder för personer inom dessa fem områden: trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion.

De fem områdena hänger samman. Den person som har problem med munhälsa äter mindre, får därmed i sig mindre näring och risken för att ådra sig ökad skörhet ökar liksom risken att falla. Blir han eller hon sedan sängliggande kan trycksår bli följden.

 

Den vårdpreventiva processen/arbetssättet

Den vårdpreventiva processen.

Till processen hör även att den äldre och närstående upplever trygghet, säkerhet, delaktighet och är väl informerad(e).

Riskbedömningar och åtgärder

 

De instrument för riskbedömning och åtgärder som används är framtagna utifrån evidens som finns för äldre. Inom vård och omsorg ska vi även ha ett preventivt förhållningssätt för personer yngre än 65 år när det gäller trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion.

 

Enheter följer sina resultat

Alla steg i den vårdpreventiva processen ska registreras i Senior alert. Där kan sedan enheter inom vård och omsorg följa sina resultat och jämföra med resultat för hela Sverige. Resultaten kan användas för jämförelser över tid inom den egna verksamheten och jämföra sig med riksgenomsnittet. 

Resultaten kan därmed bli utgångspunkt för det egna förändrings- och förbättringsarbetet och på så sätt medföra att det blir bättre för de som kommer i kontakt med vård och omsorg.

Uppdaterad: 2017-08-08
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion