Region Jnkpings ln Chefer/ledare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Juridik och regelverk

GDPR och kvalitetsregister
GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018. 

Dataskyddsförodringen påverkar Senior alerts arbete i flera avseenden. För Senior alert handlar det bland annat om att

  • säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering i registret
  • säkerställa att IT-leverantören UCR (Uppsala Clinical Research Center) följer dataskyddsförordningen
  • se till att det finns rutiner för radering, rättelse och utdrag
  • se till att det finns rutiner för incidenthantering som sätts upp mellan Region Jönköpings län (CPUA- Centralt personuppgiftsansvarig) och IT-leverantör (UCR).

För att kunna säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade har SKL och Kanslitet för Nationella Kvalitetsregister tagit fram mallar för registret och vårdigivare att använda för att kunna säkertställa att denna informationsskyldighet följs. Mallar för informationsmaterial för vårdgivaren att använda vid information till patienter hittas i högersplaten på denna sida.

Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. I Senior alerts fall skrivs avtalet mellan Region Jönköpings län (CPUA) och Uppsala Clinical Research Center (UCR). För mer information rekommenderar vi att ni läser informationen från Nationella kvalitetsregister om personuppgiftsansvar och rekommendationer till Nationella kvalitetsregister inför Dataskyddsförordningen.

Gällande genetiska uppgifter i kvalitetsregister lutar sig Senior alert mot Informationen från Nationella Kvalitetsregister.


Övriga regelverk
 

"Patientdatalagen, 1 kapitlet. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal."

I patientdatalagen avses med vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun som bedriver hälso- och sjukvård (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person (ex sjukhus i bolagsform som är landstingsägd) eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Av Dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen följer att varje vårdgivare är ansvarig för sin egen behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvar).

"Patientdatalagen, 7 kapitlet. Nationella och regionala kvalitetsregister

1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare."

Om kommunen eller landstinget i avtal reglerat att hälso- och sjukvården ansvaras av en privat vårdgivare är det den privata vårdgivaren som är juridisk vårdgivare. Det är då den privata vårdgivarens legitimerade personal som dokumenterar i den privata vårdgivarens hälso- och sjukvård journal. Om kommunen eller landstinget har privata vårdgivare men inte i avtal reglerat ansvaret för hälso- och sjukvården är det kommunen eller landstinget som är fortsatt juridisk vårdgivare för hälso- och sjukvården.

Det betyder att den vårdgivare som har ansvaret för hälso- och sjukvården och skriver i hälso- och sjukvårdsjournalen är juridisk vårdgivare enligt lagen och har ansvaret för vem/vilka som har behörighet till uppgifter på personnummernivå i Senior alert. Detta innebär att en användare kan ha flera användar-id/SITHS-kort som är kopplade till olika juridiska vårdgivare.

Patientdatalagen, kapitel 7. Nationella och regionala kvalitetsregister

Regionkoordinatorns uppdrag och ansvar (nytt fönster)

Lokalkoordinatorns uppdrag oich ansvar (nytt fönster)

Information för vårdgivare till patienter om registering i Senior alert

Information från vårdgivaren till patienter om registering i Senior alert

- Information som vårdgivaren ska ge till patienten om registreing i Senior alert

Kort information från vårdgivare till patienter om registering i Senior alert

Information om registrerades rättigheter i Senior alert

Informationsfolder riktad till personer om att finnas med i kvalitetesregistert Senior alert (pdf)

Information (fullständig) om registrerades rättigheter i Senior alert

 

Senior alerts rutiner för samtycke, utträde och utdrag

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag för Senior alert

Definitioner och förklaringar av begrepp

Lista över förklaringar och begrepp kopplade till nationella kvalitetesregister

Uppdaterad: 2019-09-02
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare