Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Enhetstyper i Senior alert - definitioner


Vård och omsorg                

 • Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen

 • Permanent boende

 • Boende oavsett driftsform

*Observera: en del kommuner använder begreppet servicehus (eller liknande).  Är det ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen ska detta räknas som särskilt boende. Annars är det ett ordinärt boende.

Som Vård och omsorg i Senior alert definieras inte: särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, socialpsykiatri/psykiatri, omsorg, funktionshinderomsorg eller liknande. Detta oavsett ålder.

Demens                          

 • Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen

 • Boende avsett för personer med demenssjukdom

 • Permanent boende

 • Boende oavsett driftsform

*Observera: en del kommuner använder begreppet servicehus (eller liknande).  Är det ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen ska detta räknas som särskilt boende. Annars är det ett ordinärt boende.

Som demensboende i Senior alert definieras inte: särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, socialpsykiatri/psykiatri, omsorg, funktionshinderomsorg eller liknande. Detta oavsett ålder.

Korttids

 • Bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt

 • Korttidsboende används bland annat för rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående

 • Korttidsboende oavsett driftsform

Som korttidsboende i Senior alert definieras inte: Korttids eller särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, socialpsykiatri/psykiatri, omsorg, funktionshinderomsorg eller liknande. Detta oavsett ålder.

Hemsjukvård          

 • Hälso- och sjukvård när den ges i personens bostad eller motsvarande och där vårdgivaren har ansvar för de medicinska åtgärderna sammanhängande över tiden

 • Synonymt med hemvård

 • Team som arbetar tillsammans med hemtjänst

 • Oavsett driftsform

Socialpsykiatri            

 • Individuellt behovsprövat boende med stöd av socialtjänstlagen

 • Permanent boende

 • Boende oavsett driftsform

LSS            

 • Verksamheter med insats enligt lagen om stöd och service enligt LSS

 • Kan vara personlig assistans, ordinärt boende, särskilt boende, gruppboende mm

 • Oavsett driftsform

Avdelning

 • Används i Senior alert endast för sjukhusavdelningar

 • Synonymt med vårdenhet – en enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård

 • T.ex. kirurg- medicinavdelning

 • Oavsett driftsform

Vårdcentral

 • Synonymt med hälsocentral eller liknande

 • Vårdenhet med mottagningsverksamhet inom landstingets primärvård

 • Oavsett driftsform

 

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare