Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Edsbyns hälsocentral:
Vi ser en hel del vinster...

- Vi som jobbar med Senior alert och vårdprevention kan se en hel del vinster med detta, som till exempel att hitta och förebygga/åtgärda risker. Det är ett sätt att kvalitetssäkra omvårdnaden och visa att nu har vi koll på det här! 

Det berättar medarbetare på Edsbyns hälsocentral i södra Hälsingland i den här artikeln.

 

Det började med kommunaliseringen

På vår hälsocentral drog arbetet med Senior alert bedömningar igång på allvar i samband med kommunaliseringen av hemsjukvården. När vi skulle rapportera över patienterna till kommunen bestämdes det att vi skulle göra Senior alert-bedömningar för att underlätta övertagandet.

Vi har haft utbildningar för de olika delarna i Senior alert, bland annat om munhälsa. Personalen på de särskilda boendena och hemtjänst i kommunen har också utbildats i risk för fall, undernäring, trycksår och munhälsa.

Vi har också fått  information om rollernas olika funktioner.

Riskbedömning och teambaserad utredning…

Oftast görs riskbedömningar tillsammans med distriktssköterska, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal och ibland är även sjukgymnasten med.

Vi gör bedömningar på de personer som är över 65 år där vi fått in fallrapporter. Det görs vid tidig vårdplanering, demensutredning, läkemedelsgenomgång samt när personen ska rapporteras över till hemsjukvården.

Vi gör det också det på personer som har snabb viktnedgång för att spåra upp orsaker till viktminskningen.

Fyller i med patienten

Vid riskbedömningarna är patienten med och vi fyller i blanketten tillsammans. Vi tar längd och vikt och dokumenterar i registret och i patientens journal.

Riskbedömningarna görs efter behov. Det är bra att vara flera yrkesgrupper vid riskbedömningen så att den kan bli så fullständig som möjligt redan från början. På så sätt får alla kännedom om dom förebyggande åtgärderna direkt,  hemtjänsten vet till exempel att de ska ge en person mer mellanmål eller att anhöriga ska uppmanas köpa hem feta mellanmål.

- Det blir mera levande om de rätta personerna är med och man kan tydliggöra vem som gör vad och när man ska följa upp.

Genom att vara med ökar förståelsen för sådant som kan innebära risk, t ex för undernäring.

Det är också viktigt att biståndshandläggare och enhetschefer i kommunen får utbildning i Senior alert.

Vid mötet bestämmer man

Vilka åtgärder som ska sättas in och när uppföljning ska göras, till exempel när det är dags att mäta vikten igen.

Teamträffar hålls varannan vecka, med genomgång av patienter där det finns anledning att ta upp något. Rehab är nästan alltid med.

- Teamträffarna hos oss är en sorts arbetsplatsträff och där är patienter inte med.

Händelser

Händelser skrivs in i patienternas journal och i Senior alert, vi har hand om fallrapporter för de äldre som inte har hemsjukvård. Fallrapporterna lämnas till rehab, som ringer upp patienten och bokar tid för tidig vårdplanering och Senior alert-bedömning. Vid behov kontaktas hemtjänsten.

läkemedel.

Ibland behövs ett läkarbesök för att kolla upp mediciner, smärta och så vidare.

Vid hembesöket lämnas skriftlig och muntlig information om hur man kan förebygga fall. Bostaden och hjälpmedel ses över för att eventuellt förskriva andra hjälpmedel eller ordna med bostadsanpassning.

Uppföljning

Uppföljningen sköts av distriktssköterskorna eller rehab beroende på vad som ka följas upp.

Ett så kallat "avslut" görs för patienter som avlider, flyttar till boende eller när det inte är aktuellt med fler åtgärder för tillfället.

När en patient flyttar till boende eller skrivs in i hemsjukvården skickas en ”profil” till kommunens distriktssköterskor.

Det är distriktssköterska eller arbetsterapeut som ansvarar för registreringen. Det är också de som ringer personer eller anhöriga för att ta reda på hur det gått efter en tid. 

Hur följa processen?

- Det är viktigt med vårdplaneringen och att alla förstått vad de ska göra och när. Hemtjänsten hör av sig om det hela inte går planenligt.

- Det är också viktigt att lita på personalens och patientens förmåga och vilja att förändra och arbeta med det som leder till förbättringar för personerna. och att ändra sig om man behöver finna nya lösningar.

Arbetet går lättare när alla jobbar nära tillsammans och efter kommunaliseringen kräver det ibland lite extra ansträngningar. Någon mättavla för att följa process och resultat används inte.

Sammanfattning

  • Det lättare med förbättringsarbete om man är många intresserade runt patienten. Då blir det ocksdå lättare att under resans gång sträva efter förbättringar i stort och smått. 
  • Medarbetare som inte själv gör registreringar kan tycka att det är onödigt med Senior alert.
  • De som gör registreringar ser en hel del vinster, till exempel att upptäcka och förebygga eller åtgärda risker.
  • Senior alert och vårdprevention är ett sätt att kvalitetssäkra omvårdnaden och visa att vi har koll på läget.
  • Ledningen har mycket tydligt prioriterat Senior alert-registreringar och därför att detta för dom flesta medarbetare blivit en naturlig del i jobbet.
  • Det gäller att vara uthållig för att nå framgång.

 

Kontaktperson

Vill du veta mer om Edsbyns hälsocentral? Kontakta 

 

Uppdaterad: 2016-04-25
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion