Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Sätra hälsocentral Gävle

- När man arbetar med vårdprevention och Senior alert innebär det att man vill minimera antalet fall, ohälsa i munnen, trycksår och viktminskningar. Det är det som är vårt resultat. Så beskriver Taina Pyjäla, distriktssköterska på Sätra hälsocentral i Gävle, hur man ser på de resultat man åstadkommer på hälsocentralen.

Det är viktigt att följa sitt resultat, så här gör man på Sätra HC:

- vi gör riskbedömningar för fall, ohälsa i munnen, trycksår och undernäring på alla, arbetar med teambaserad utredning av bakomliggande orsaker, planerar åtgärder för funna risker, genomför åtgärder för funna risker och sedan följer vi upp åtgärder för funna risker.

Detta är de processer som gör skillnad för den äldre. Så här följer man procesen hos varje individ/enhet:

- När vi gör en Senior alert-bedömning i hemmet tittar vi om det finns tidigare bedömningar från avdelningen på sjukhuset. Om det finns kan vi ha detta som underlag om den är relativt färsk, framförallt gäller det nutritionsstatus och vikt.

Alla uppföljningar bokas i tidbok. Där skriver vi vad som ska följas upp, av vem och vad målet är.

De rapporter som används är årsrapporten. Någon mättavla för spridning av informationen finns inte längre.

Förbättringsarbete

De resultat man sett av vårdplanering i hemmet med Senior alert ger en mer strukturerad bedömning. De förslag tillåtgärder som bestäms ger möjlighet till att tänka i ett bredare perspektiv för patienten.

Att förbättringsarbetena gör skillnad hos den äldre märker vi till exempel vid vårdplaneringen när patienten och anhöriga säger, att de aldrig har blivit så grundligt undersökta även med både längd och vikt samt bedömning av munhälsan.

- Just munhälsa är en sak som många gånger uppmärksammas liksom kopplingen till nedsatt matlust och viktnedgång. Många anhöriga vet inte hur dålig munhälsan är hos patienten.

Eldsjälar behövs

Hur får man då medarbetarna att förstå värdet med Senior alert?

På Sätra hälsocentral finns några eldsjälar som håller lågan brinnande. Det är också viktigt med en ledning som förstår att stötta medarbetarna och värdet med tidig vårdplanering samt att det ger vinster i framtiden för både patient, vården och samhället.

För att vara uthållig i sitt arbete med Senior alert sätter man upp mål och firar resultat när man uppnår målen.

Det var så här det började

Det började med Senior alert-utbildning där man fokuserade på "äldreteamspatienter". För att sedan säkra att personalen har kunskap om den vårdpreventiva processen bestämdes att man skulle ha en Senior alert-ansvarig och ansvarig för de patienter som har behov av vårdplanering i hemmet.

Det infördes nya rutiner som innebär att alla på hälsocentralen har ögonen öppna för att se om det finns behov av vårdplanering i hemmet. Hembesök görs av distriktssköterskor, distriktsarbetsterapeut och ibland av sjukgymnast. Till aktuell patientgrupp räknas de som är i behov av tidig vårdplanering, och de som upplevs vara i riskzonen och redan har en vårdplan men inte är bedömda med Senior alert. Ibland medverkar biståndshandläggare och kontaktperson från hemtjänsten som ett stöd till patienten.

Hur ser ni till att personalen har kunskap om riskbedömningsinstrumenten?

Egenansvar, samt att vi har en person som är Senior alert-ansvarig som alla kan vända sig till vid frågor.

När riskbedömningen är gjord följer man upp efter behov, eventuellt mäter vikt och ofta ett läkarbesök med genomgång av läkemedel. Kontakt med biståndshandläggare tas om behovet finns och denne inte var med på vårdplaneringen i hemmet. Vidare registreras åtgärderna i Senior alert och vi bokar för uppföljning.

Teambaserad utredning av bakomliggande orsaker

Riskbedömningen diskuteras i team hos patienten vid bedömningstillfället. Vilka risker patienten har och vad som kan åtgärdas och vad patienten själv vill att ska åtgärdas. Patienten får även en skriftlig information om att motverka risk för fall och undernäring.

Bokade tider för teamträffar fanns tidigare men inte längre. Om behov uppstår bokas tid med berörda parter.  Rehab är alltid representerad vid bedömning i hemmet och då görs teambaserad utredning för bakomliggande orsaker

Händelser

Händelser rapporteras i Senior alert när man får kännedom om en sådan. Det kan dock vara svårt att få den informationen. Här finns en förbättringspotential.

- Vi har dock inte koll på antalet fallrapporter för de äldre som inte har hemvård, inte om de blir kvar i hemmet. Om de däremot blir inskrivna på avdelningen, då ser vi genom Meddix att de har ramlat.

Uppföljning

Uppföljning av de förebyggande åtgärderna bokas i tidboken i form av vad som ska följas upp, av vem och vad som är målet. Ny riskbedömning bokas i Senior alert.

Registrering i Senior alert

Vad har vi för rutiner för att säkerställa att sidan "Aktuella på enheten" stämmer med verkligheten, dvs att avlidna och flyttade personer tagits bort där?

- Vi drar ut listan regelbundet cirka fyra gånger per år för kontroll.

Vad har vi rutiner för att säkerställa att rätt juridisk huvudman används i Senior alert?

- Vi ser till att organisationsträdet är optimalt uppbyggt.

Vad har vi rutiner för att säkerställa att rätt användare har behörighet till rätt enheter?

- Vi har en Senior alert-ansvarig för det.

Kontaktperson

Taina Pyhälä,
distriktssköterska
Sätra Hälsocentral

Uppdaterad: 2016-04-25
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion