Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Region/landsting och kommun-perspektiv

 

Andel viktminskningar Örebro län bäst i Sverige

I Region Örebro län har hälso- och sjukvården och kommunerna lyckats väldigt bra med att få till hela den vårdpreventiva processen i Senior alert och detta har lett till betydande förbättringar för de äldre.

Andelen "viktminskningar mer än 5% vid uppföljning" har förbättrats mellan åren 2010 till 2014 och "antal dagar till uppföljning" har minskat betydligt, så att man idag är bäst i Sverige! Detta framgår av de bubbeldigram som visar hur arbetet med Senior alert har utvecklas i Örebro län (se nedan).

Utveckling i Region Örebro äns kommuner andel viktminskning

Den röda linjen i tabellen läses från höger till vänster. Den senaste uppföljningen ligger vid punkten nere till vänster, andel viktminskning vid uppföljning är 0,057 och antalet dagar till uppföljning har gått ned från 250 till 74.

Fler bubbeldiagram för Region Örebro län och övriga Sverige, alla rörliga så att du kan följa utvecklngen, finns här på vår webbplats.

Framgångsfaktorer

Enligt Margit Gehrke Flyckt, utvecklingsledare på Sammanhållen vård och omsorg, Region Örebro län, är det många olika faktorer som har bidragit till att man har lyckats. Den röda tråden är ett långsiktigt och uthålligt arbete.

Enligt Margit är detta de viktigaste punkterna:

 • Temarbete med en tydlig struktur i arbetssättet där undersköterskan har en framträdande roll har bidragit till ett väl fungerande arbetssätt både i den lilla kommunen som t.ex. Askersund och i den stora kommunen Örebro.

 • Tydligt ledarskap där chefen nära verksamheten både visar intresse för att arbetet med Senior alert är viktigt och efterfrågar resultat

 • TUF-instruktörerna och deras nätverk har lagt grunden för patientsäkerhetsarbetet och gett kraft i det fortsatta arbetet på sjukhusen. Samtliga tre sjukhus har TUF-resurspersoner på varje avdelning som även driver arbetet med Senior alert.
  (TUF =Trycksår-Undernäring-Fall)

 • Kontinuerlig utbildning och introduktion av ny personal i arbetssättet och där även förflyttningsteknik ingår som en naturlig del.

 • Det har funnits utsedda resurspersoner i verksamheterna som även deltagit i ett regionaltnätverk med representanter från alla kommuner och sjukhusen. De har jobbat hårt med spridning, stöd och information ute i verksamheterna.

 • Många olika aktiviteter har erbjudits så som utbildning, filmer, hemsida, inspirationsdagar för spridning av kunskap och goda exempel både internt i verksamheterna och regionalt

 • Det preventiva arbetet finns med i Länsdelsgruppernas handlingsplaner - samverkansarbetet mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhusen- med tydliga mål och kontinuerlig uppföljning vilket ger ett engagemang från chefer och ledare.

 • Det preventiva arbetet ingår i den modell för vårdplanering och informations- överföring som tagits fram (ViSam) vilket gör att det förebyggande arbetet kommer in i ett sammanhang.

 • Genom att synliggöra resultaten, hur ligger de olika kommunerna och sjukhusen till både i jämförelse regionalt och nationellt har sporrat utvecklingen framåt.

 • Det långsiktiga arbetet och prestationsersättningen är ju också en starkt bidragande orsak till att arbetet tagit fart och att man nu ser vinsterna och har fört in det i sina dagliga rutiner.

 • Utvecklingsledarna har varit en kraft som har hållit ihop många av aktiviteterna och stöttat verksamheterna i det långsiktiga arbetet.

Det är således många olika saker har bidragit till att ett förebyggandearbetssätt idag finns på våra sjukhus och i kommunerna, men inget görs av sig själv och flera utaningar återstår. Så det viktgaste budskapet är att hålla i och hålla ut!

Den kommun i Örebro län som lyckats allra bäst är Askersunds kommun. Du kan läsa mer om deras systematiska arbete här!

Kontakt

Margit Gehrke Flyckt
Utvecklingsledare
Sammanhållen vård och omsorg
Region Örebro län

Viktiga punkter för att sprida kunskap om arbetssättet

Medarbetare på avd 1 på Lindesbergs lasarett.

Medarbetare på avd 1 vid Lindesbergs lasarett, Suzana Lucic, Katarina Bodström och Irene Persson, berättade om sitt arbetssätt i vardagen med teamarbete och engagerad chef/ledning.

Här är några punkter som de lyfte fram som viktiga för att sprida kunskap och kompetens och få till ett förebyggande arbetssätt på avdelningen.

Framgångsfaktorer nämnda vid presentation.

 

 

Uppdaterad: 2015-06-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion