Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Att följa sina resultat - exempel

Här finns exempel på hur verksamheter gör för att följa upp sina registreringar och åtgärder.

Två kommuner som fått mycket goda resulat i våren 2015 års PPM-mätning av trycksår. Det är Ekerö kommun, Stockholm och Gotlands kommun. Stort grattis!

Kommuner med bra resultat i PPM-mätningen om trycksår

PPM-mätningar trycksår 2013-2015

Resultatet från PPM-mätningen om trycksår i landets kommuner våren 2015 visar att framförallt två kommuner sticker ut med bra resultatuteckling under de senaste två åren.

 • Inom Ekerö kommun hade 5,4 procent av boende i säbo trycksår vecka 40, 2013. Vecka 11, 2015 var siffran 1,5 procent.
 • Inom Gotlands kommun var siffran 11,2 procent 2013 och 5,1 procent 2015.  

Därför säger vi i Senior alerts ledningsgrupp GRATTIS! Bra jobbat!

Framgångsfaktorer

Ekerö kommun logotypAnnicka Pantzar, MAS, i Ekerö kommun har sammanfattat framgångsfaktorerna för sina särskilda boenden så här:

 • Socialnämnden i vår kommun (politikerna) har tagit fram Hälso- och sjukvårdsmål som de vill att verksamheterna särskilt ska arbeta kring. Ett av dessa mål är: "Inga trycksår ska uppstå i boendet".
 • Jag har nu haft tillfälle att för tredje året i rad arbeta med resultaten av arbetet med riskbedömningar, planerade åtgärder samt uppföljningar i kvalitetsregistret Senior alert. Arbetet i Senior alert har återkopplats till respektive verksamhet (SÄBO) men även till våra politiker.
 • Jag uppmanar verksamheterna att delta i Senior alerts nationella PPM mätningar. Jag ser det som ett tillfälle att uppmärksamma samtliga boende utifrån deras risk att falla eller utveckla trycksår. Jag märker även att de övriga riskområdena uppmärksammas i samband denna nationella PPM mätning.

Så tycker SÄBO

Medarbetarna inom SÄBO sammanfattar sina framgångsfaktorer så här:

 • Senior alert och PPM mätningarna fungerar som ett pedagogiskt verktyg.
 • Underlättar det systematiska arbetet.
 • Gemensamt språk.
 • Ger tillfälle till teamarbete - diskussion.
 • Samsyn kring vilka personer som har risker och därmed planerade åtgärder insatta.
 • Identifierar vilka personer/ boende som har risk att utveckla trycksår och fall samt vilka åtgärder som kan sättas in för att förebygga trycksår och fall.
 • Ökad kunskap om risker och åtgärder.

Det är så medarbetarna på säbo i Ekerö tycker att de får koll på läget!

Kontakt: Annicka Pantzar, Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, Ekerö kommun
annicka.pantzar@ekero.se, webbplats: www.ekero.se

 

Gotlands kommun: Kvalitetsarbetet spelar roll

Gotlands kommun logotypElisabeth Cederlund Ekman, MAS i Gotlands kommun, sammanfattar framgångsfaktorerna så här:

 1. Vi hade två projekledare för kvalitetsregisterimplementering fram till våren 2014 och en var kvar till och med oktober 2014. Dessa personer har gjort ett stort arbete med information, besök på arbetsplatser och stöttning på all vis.
 2. Vi har presenterat resultat för verksamheterna regelbundet. Projekledarna via mail. Jag som MAS har redovisat resultat från ppm-mätningarna både i MAS-meddelanden och på sk HSL-råd.
 3. Vid kvalitetsuppföljningar granskar vi hur verksamheten registrerat i och använt kvalitetsregistren.
 4. Resultat ifrån kvalitetsregistren tas med som en punkt när kvalitetsavdelningen gör sammanställning under analysveckan vi har årligen.
 5. Vi har konstruerat en mall för patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen där en fråga om egenkontroll påminner om att de kan ta upp registrering i kvalitetsregistren.
 6. 2014 anslöt vi oss till Rikssår och vi har en sjuksköterska som har åkt runt på arbetsplatsträffar och informerat om sårvård.

Detta diagram visar PPM-mätningarna hur resultatet av mätningarna och för de boende blivit allt bättre under senare år.

PPM-mätningar trycksår 2013-2015

Kontakt: Elisabeth Cederlund Ekman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS,
elisabeth.cederlund-ekman@gotland.se
Socialförvaltningen, Region Gotland 

 

Uppdaterad: 2016-05-10
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik