Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Blåsdysfunktion/inkontinens

Begreppet blåsdysfunktion beskriver flera olika problem. Förutom urinläckage, och trängningar som närmast motsvarar begreppet urininkontinens, ingår också tömningsproblem och efterproblem i begreppet. Urinläckage och trängningar orsakar lagringsproblem. Tömningsproblem uppkommer när hinder finns för blåstömning och efterproblem är läckage som uppstår efter tömning av blåsan.

Folkhälsoproblem

Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem, menar SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Totalt beräknas mer än 50 miljoner människor i världen besväras av urinläckage minst en gång per vecka.

I Sverige är det mellan 30-40 procent av alla över 65 år som har besvär vilket motsvarar drygt 530 000 personer. En stor del av dessa personer får vård och behandling i hemsjukvård eller i särskilda boendeformer där upp emot 80 procent bedöms ha sådana problem att de behöver använda inkontinenshjälpmedel.

Lätt tillgänglig kunskap

Kunskaper om de olika problemen som förekommer vid blåsdysfunktion ger bättre förutsättning för passande behandling till den enskilde. Det finns lättillgänglig kunskap kring vilka åtgärder som kan användas vid blåsdysfunktion. Ofta är det enkla åtgärder som är lätta att genomföra.

Det huvudsakliga målet är att alla som har blåsdysfunktion ska få sina problem utredda. Det är viktigt att erbjuda den enskilde utredning av besvären så åtgärder kan sättas in. Det ökar den enskildes livskvalitet, minskar risken för komplikationer och minskar samhällskostnaderna.

Lär mer i Senior alerts Kunskapsbank

Referenser och regelverk

 

Vårdhandboken

Nikola nätverket

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdaterad: 2020-11-24
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare