Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Personcentrerad rehabilitering med COPM
i Senior alert

Rehabilitering kommer inom snar framtid att införas som ett nytt område i Senior alert.

Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att personen genom samordnade åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra. På så sätt kan rehabilitering leda till ökad aptit, motverka att ett trycksår uppstår eller att ett fall inträffar. Målet är att man även som äldre ska kunna leva livet hela livet.

Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad process som utgår ifrån personens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som personen själv identifierar i sin vardag.

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter - teambaserad utifrån det individuella behovet.

Senior alert har valt att följa rehabiliteringsprocessen utifrån ett personcentrerat perspektiv som innebär att processen startar från personens egen skattning av sina begränsningar i vardagen. Dessa skattas igen när rehabiliteringsprocessen avslutas. Att fånga personens egen uppfattning är det centrala vid personcentrerad rehabilitering och detta blir en utgångspunkt för teamets fortsatta arbete. Sveriges Arbetsterapeuter är vår samverkanspartner i detta arbete.

Det som kommer att registreras i Senior alert är medelvärde för utförande och tillfredsställelse samt vilket område aktiviteten tillhör. Vid uppföljningen läggs ett nytt medelvärde in och förändringen beräknas. Dessutom kommer rehabiliteringsinsatser att registreras enligt KVÅ, som för Senior alerts övriga områden.

Bedömningsinstrumentet COPM

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) är ett patientrapporterat utfallsmått (PROM) och det bedömningsinstrument som kommer att användas.

Bedömningsinstrumentet syftar till att upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter, till exempel att tvätta och klä sig, gå och handla eller gå på biblioteket.

På den kanadensiska hemsidan finns utförlig information om bedömningsinstrumentet COPM, korta instruktionsfilmer (ca 1 min/film) om varje steg i tillämpningen av COPM, hur bedömningsinstrumentet kan användas i tvärprofessionella team och fallbeskrivningar med mera.

Fallbeskrivning; 95-årig kvinna som rehabiliteras efter en höftfraktur. Tidigare varit ensamboende och helt självständig i sina dagliga aktiviteter.

Börja använda COPM redan nu!

Det är bra att börja använda instrumentet och träna på intervju -och skattningsdelen. COPM är ett bra verktyg som hjälper till att utgå från personens egna önskemål och behov och det används för att identifiera och prioritera områden som kräver ytterligare bedömning.

Här kan du läsa mer om COPM och beställa manualen till självkostnadspris!

Filmer

Inspelning från Inspirationsdag (29:24 min)

1. Varför rehabilitering i Senior alert - bakgrund

Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting, berättar.

 

2. Erfarenheter från team som provat COPM i Senior alert

Deltagare berättar.

 

3. COPM - ett bedömningsinstrument

Carita Nygren, professionsutvecklare, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter presenterar COPM.

 

Mer information

Uppdaterad: 2020-02-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion