Region Jnkpings ln Student/forskare
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Publikationer och uppsatser

Publikationer

Neziraj M, Hellman P, Kumlien C, Andersson M, Axelsson M (2021) Prevalence of risk for pressure ulcers, malnutrion, poor oral health and falls - a register study among older persons receiving municipal health care in southern Sweden.

Bellander L, Andersson P, Nordvall D, Hägglin C (2021) Oral health among older adults in nursing homes: A survey in a national quality register, the Senior Alert.

Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening. (2018) Bra liv för äldre - Forskning ger nya möjligheter 

Summer Meranius, M.  & Josefsson, K. (2018). Management Practices Promoting Sustained Implementation of the Quality Register Senior Alert for Older Adults in Municipal Care in Sweden. The Open Nursing Journal, 12; 215-224

Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Wijk H (2018) The impact of a national quality register in the analysis of  risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards—a Swedish Senior Alert survey.

Witt S, Englander E, Kumlien C, Axelsson M (2018) Mismatch between risk factors and preventive interventions? A register study of fall prevention among older people in one Swedish county.

Backlund A, Holmbeck O, Kumlien C, Axelsson M (2018) A registry study of nursing assessments, interventions and evaluations according to nutrition for persons living in municipal residential care homes.

Axelsson KF, Nilsson AG, Wendel H, Lundh D, Lorentzon M. (2017) JAMA. Association Between Alendronate Use and Hip Fracture Risk in Older Patients Using Oral Prednisolone.

Johansson I, Jansson H, Lindmark U. (2016) Nursing Research. Oral Health Status of Older Adults in Sweden Receiving Elder Care: Findings From Nursing Assessments.

Lannering C, Ernsth Bravell M, Midlöv P, Östgren C-J, Mölstad S. (2016) Journal of clinical nursing. Factors related to falls, weight-loss and pressure ulcers – more insight in risk assessment among nursing home residents

Lindmark U., Jansson H., Lannering C. & Johansson L. (2017) Oral health matters for the nutritional status of older persons – a population-based study. J Clin Nurs.

Nilsson M, Eriksson J, Larsson B, Odén A, Johansson H, Lorentzon M. (2016) Journal of the American Geriatrics Society. Fall Risk Assessment Predicts Fall-Related Injury, Hip Fracture and Head Injury in Older Adults.

Lannering C, Ernsth Bravell M, Johansson L. (2016) Health and social care in the community. Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons – nursing staff's experiences of a structured preventive care process.

Johansson L, Wijk H, Christensson L. (2016) The journal of nutrition, health & aging. Improving nutritional status of older persons with dementia using a national preventive care program.

Edvinsson J, Rahm M, Trinks A, Höglund PJ. (2015) Quality Management in Health Care. Senior Alert: A Quality Registry to Support a Standardized, Structured, and Systematic Preventive Care Process for Older Adults.

Persenius M, Hall-Lord M-L, Wilde-Larsson B. & Carlsson E. (2015) Journal of Nursing Management. Clinical nursing leaders' perceptions of nutrition quality indicators in Swedish stroke wards: a national survey.

Rosengren K, Höglund PJ. & Hedberg B. (2012) Journal of Nursing Management. Quality registry, a tool for patient advantages – from a preventive caring perspective.

 

Uppsatser

Kvalitetsregister inom Äldreomsorg - 10 framgångsfaktorer för lärande och kvalitetsutveckling (Länk till Martina Summer Meranius , pdf)

Risk för undernäring bland äldre personer på särskilt boende - Relation med fallrisk, trycksår och nedsatt munhälsa samt kartläggning av erbjudna preventiva åtgärder mot undernäring. (Länk till Anna Mattsson, pdf)

Risk för undernäring samt förebyggande åtgärder hos personer i särskilda boenden – kvalitetsregisterdata (Länk till Ulrika Jansson, pdf)

Äldre patienter med risk för undernäring – dokumentation och överrapportering. (Länk till Anna Neymark Wolg, pdf)

Risk för undernäring - En uppföljning av äldre personers nutritionsstatus utifrån kvalitetsregistret Senior alert. (Länk till Frida Ostonen och Shilan Abdullah Ahmed, pdf)

Sjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med nutritionsfrågor inom äldreomsorgen – information, handledning och praktiskt arbete. (Länk till Lena Bengter & Ann-Charlotte Magnusson, pdf)

Preventivt omvårdnadsarbete inom riskområdet trycksår – en registerstudie utifrån kvalitetsregistret Senior Alert. (Länk till Malin Sandström & Jeanette VanCura, pdf)

Kartläggning av det fallpreventiva arbetet med kvalitetsregistret Senior alert i kommunen – kan kvalitetsregister vara ett stöd till förbättring? (Länk till Tiina Luukkanen, pdf)

Äldre personers följsamhet till fallprevention. (Länk till Frida Bragge och Jonathan Wallin,pdf)

Oral health of frail and sick older people - Effect of systematic use of the mouth assessment instrument ROAG-J. (Länk till Isabelle Johansson, pdf)

Senior Alert - Ett nationellt kvalitetsregister med syfte att skapa livskvalitet hela livet. (Länk till Isabella Wikström Sjöswärdh, pdf)

Utvärdering av en implementeringsmodell - Modellens användningsområde: Införandet av Senior alert på särskilda boenden för äldre, Kungsörs kommun. (Länk till Lena Karlsson, pdf)

 

Övrigt

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. (Länk till Martina Summer Meranius, pdf)

Uppdaterad: 2021-04-28
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare