Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ventilator

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.Inledning.........

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • Utredning och kontroller utförs via ventilatormottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Remittering dit sker från hela regionen. Inneliggande vård kan ske på närliggande sjukhus. Vid ventilatorrelaterade problem kontaktas ansvarig sjuksköterska eller läkare på ventilatormottagningen.
 • Remiss för poliklinisk utredning skickas till medicinmottagning lungmedicin, Jönköping.
 • För akuta ärenden kontaktas lungläkare för konsultation.

Diagnostik och utredning

Jan: indikationer, symtom..........

Utredning

Utredning sker till största del polikliniskt, men i vissa fall krävs inneliggande utredning.

 • Anamnes
 • Spirometri
 • Blodgas, dag. Vid inneliggande utredning kompletteras med nattblodgas
 • Information
 • Sömnregistrering en natt

Teammöte sker en gång i veckan där resultaten från utredningen ligger till grund för bedömning av ventilatorbehov och val av maskin.

Nybesök

Vid nybesök sker en teamkonferens tillsammans med patienten och utvärdering av behov. Medverkande är läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Utprovning av maskin sker direkt eller planeras senare. Ev. remittering till sjukgymnastik, rehab eller CPAP kan bli aktuellt. Föreligger inte behov av ventilator avskrivs eller planeras en uppföljning efter 1-2 år.
Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Akut utprovning inneliggande

I samband med respiratorbehandling kan utprovning av ventilator bli aktuellt. En diskussion mellan narkosläkarer, lungläkare och ventilatorsköterska kring patientens behov ligger till grund för val av maskin och inställningar.

Kriterier:

 • Blodgas visar på behov
 • Patienten är medicinskt färdigbehandlad på IVA
 • Klarar sig utan respirator en längre stund utifrån läkarbedömning från lungmedicin.

Ventilatorsköterskan ansvarar för utprovning och utbildning till berörd personal.

Ventilatorn kopplas på IVA och utifrån behov följer den patienten till avdelningen när respiratorisk stabilitet uppnåtts. Det gäller även patienter som vårdas i Eksjö eller Värnamo, då vårdtiden alltid övergår och avslutas på lungmedicinavdelningen i Jönköping när primärorsaken är lungsjukdom.

......Hur gör vi med patienter som inte har lungsjukdom och primär vårdorsak. Ska alla dess vårdas på lungavdelning???? Kan det vara ok att de ligger på andra avdelningar på Ryhov men inte i övriga regionen?.........

Patienter som är instabila och vårdas på lungvårdavdelning i regionen med behov av ventilatorbehandling, överflyttas efter konsultation med ansvarig lungläkare till medicinavdelning C i Jönköping.

Prevention

 • Sjukgymnastik..........Elisabeth?
 • Rehabilitering

Behandling

.....Jan......

 

Patientinformation

Utbildning till patient, anhöriga, personliga assistenter, distriktssköterskor och personal på kommunala äldreboenden/gruppboende ansvarar ventilatorsköterskan för.

Patienten ska känna till hur maskinen fungerar och när den ska användas.

I de fall patienten behöver stöd med skötsel av maskinen utbildas personer i patientens närhet som övertar ansvaret. Information ges både muntligt och skriftligt.

 

Dokumentation

 • Ordination på ventilator dokumenteras av ansvarig lungläkare.
 • Inställningar och ändringar förs av ansvarig ventilatorsköterska.
 • Dokumentation sker i patientens journal.

Sjukskrivning

........Jan..............

Uppföljning

Ventilatorkontroll polikliniskt

Efter utprovning sker en telefonkontakt efter en vecka. Därefter kallas patienten på kontroll efter 3 - 4 veckor, 6 månader och 1 år. Därefter årligen eller efter individuell bedömning.

Kontroll

 • Anamnes
 • Läsa av maskin
 • Blodgas
 • Spirometri (vid årskontroll)
 • Eventuell justering av maskinf
 • Eventuellt byte av maskin om den ska på service? Hjälpmedelscentralen? och filterbyte?
 • Gå igenom utrustning såsom mask, slang
 • Eventuellt läkarbesök

Barnperspektivet

..........Ärftliga sjukdomar???..........

Kvalitetsindikatorer

Kvaliteten följs i andningssviktsregistret Swedevox som även inbegriper livskvalitet.

Ventilatormottagningen har ett eget ventilatorregister där val av maskin, MTA-nummer, val av mask och inställningar förs. Utveckla?......

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd lungmedicin

Ansvarig grupp: Lungor och allergi

Granskat av grupp: Lungor och allergi

Kontaktperson för innehåll:

Jan Viberg, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Anna Stålkrantz, Utredare, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Henrik Aldén, Bitr vårdenhetschef med, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Jan Viberg, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Patientinformation

..............patientinformation......

.............annan information.......

Mer information

.........mer information.........

Uppdaterad: 2016-01-22
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare